Liikmed

Liikmed2019-03-27T12:47:05+03:00

Ühingu info

Ühing tegutseb põhikirja alusel ning kord aastas toimuvad üldkoosolekud.

Ühingu kőrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas. Põhikirja muutmise-täiendamise otsustab üldkoosolek.

Kinnitatud 17.04.2012

I Mittetulundusühingu nimi, asukoht ja őiguslik seisund

1.1. Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing Eesti Kvaliteediühing (edaspidi nimetatud Ühing).

1.2. Ühingu juhatuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja käesolevast pőhikirjast.

1.4. Ühing on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, millel on pangaarve ja pitsat ning mis ei taotle oma tegevusega tulu.

1.5. Ühingu tulu vőib kasutada ainult pőhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.6. Ühingu vahendid moodustuvad liikmemaksudest, muudest käesoleva pőhikirjaga lubatud liikmete poolt tasutavatest maksetest, vabatahtlikest annetustest ja ühingu tegevuse tulemusena saadud vahenditest.

II Ühingu tegevuse eesmärk

2.1. Aidata kaasa Eesti ettevőtete ja organisatsioonide konkurentsivőime suurenemisele läbi juhtimiskvaliteedi- ja innovatsioonialase kompetentsi suurendamise ja kvaliteediinfrastruktuuri arendamise;

2.1.1 osaleda Eesti Vabariigi kvaliteedipoliitika kujundamises ning kvaliteedialase infra- ja tugistruktuuride väljaarendamises;
2.1.2 aidata kaasa juhtimiskvaliteedialase teadlikkuse ja  kvalifikatsiooni tõstmisele nii avalikus, era- kui kolmandas sektoris;
2.1.3 osaleda koolituse ja täiendõppe läbiviimisel;
2.1.4 tutvustada ja propageerida erinevaid juhtimis- ja innovatsioonimeetodeid ja levitada vastavat oskusteavet;
2.1.5 levitada kvaliteedialast informatsiooni;
2.1.6 esindada Eestit Euroopa Kvaliteediorganisatsioonis(EOQ) ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides;
2.1.7 organiseerida riigisisest ja rahvusvahelist koostööd asjast huvitatud organisatsioonide ja üksikisikutega;
2.1.8 ühendada kvaliteedihuvilisi organisatsioone ja inimesi.

2.2. Ühingu eesmärkide saavutamise peamisteks vahenditeks ja tegevusvormideks on:

2.2.1. konsultatsioonide, seminaride, konverentside-foorumide ja näituste korraldamine;
2.2.2. erialaste koolituste ja őppereiside korraldamine;
2.2.3. konsultatsioonide ja eksperthinnangute andmine juhtimiskvaliteedi, innovatsiooni ja kvaliteediinfrastruktuuri arendamisega seotud valdkondades;
2.2.4. asjakohaste turu-uuringute ja analüüside koostamine, vastavasisuliste andmebaaside koostamine ja haldamine;
2.2.5. tunnustusskeemide rakendamine erinevates valdkondades ja majandussektorites;
2.2.6. parimate kogemuste tutvustamine ja vőrdlusanalüüs;
2.2.7. juhtimiskvaliteedi, innovatsiooni ja kvaliteediinfrastruktuuri arendamisega seonduvate projektide algatamine, juhtimine ja osalemine vastavasisulistes projektides;
2.2.8. koostöövőrgustike arendamine;
2.2.9. kvaliteedi- ja innovatsioonialaste teavikute, kirjanduse, őppe- ja metoodiliste materjalide ning infotrükiste koostamine, tőlkimine, kirjastamine ja levitamine;
2.2.10. kvaliteedialased tunnustus-, hindamis-, sertifitseerimis-, akrediteerimisalased tegevused;
2.2.11. vőimaluste loomine oma liikmetele huvialaseks suhtlemiseks ja klubiliseks tegevuseks;
2.2.12. teised eesmärkide saavutamist toetavad tegevused.

III Ühingu vahendid

3.1. Ühingu vahendid moodustuvad:

3.1.1 Ühingu liikmemaksudest;
3.1.2 muudest ühekordsetest, juhatuse koosoleku otsusega määratud maksetest;
3.1.3 vabatahtlikest annetustest;
3.1.4 Ühingu tasulistest üritustest;
3.1.5 kvaliteedialase kirjanduse ja materjalide müügist;
3.1.6 muudest seadusega ettenähtud korras saadud tuludest.

3.2. Ühingu liikmemaksude suuruse ning tasumise korra määrab üldkoosolek.

3.3. Ühingu vahendite laekumist, arvestust ja säilitamist korraldab ühingu juhatus.

3.4. Üldkoosoleku otsusega vőib ühingu vahenditest moodustada fonde ja sihtkapitale, mille kasutamise ja käsutamise korra määrab üldkoosolek.

3.5. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest.

3.6. Ühingu logo ja nime kasutamise őigused ja korra kinnitab ühingu juhatus.

IV Ühingu liikmed, nende őigused ja kohustused

4.1. Ühingul on individuaal, kollektiiv- ja auliikmed.

4.2. Ühingu individuaalliikmeteks on üksikisikud ja kollektiivliikmeteks organisatsioonid, kes:

4.2.1. tunnistavad ja täidavad Ühingu pőhikirja;
4.2.2. osalevad ühingu tegevuses;
4.2.3. tasuvad regulaarselt liikmemaksu;
4.2.4. ühingu auliige on vabastatud liikmemaksust;
4.2.5. ühingu auliikmete nimetamisel lähtub juhatus “Auliikme statuudist”.

4.3. Ühingu liikmeks astuda soovija esitab juhatusele sellekohase avalduse, mille juhatus vaatab läbi ühe kuu jooksul. Juhatusel on őigus vastuvőtmisest keelduda, kui selle vastu on rohkem kui pooled juhatuse liikmetest.

4.4. Ühingu liikmeks astuda soovija omandab liikme őigused pärast juhatuse positiivset otsust ja liikmemaksu tasumist.

4.5. Ühingu liikmel on őigus:

4.5.1. osaleda Ühingu ja selle osakondade  tegevuses;
4.5.2. vőtta osa Ühingu üldkoosolekutest;
4.5.3. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;
4.5.4. saada juhatuse tegevuse kohta vajalikku teavet;
4.5.5. saada teavet üldkoosoleku päevakorda vőetud küsimuste kohta, tutvuda üldkoosoleku protokolliga ja saada sellest väljavőtet;
4.5.6. taotleda Ühingu tegevusega seotud küsimuste ja ettepanekute vőtmist üldkoosoleku päevakorda.

4.6. Ühingu liige on kohustatud:

4.6.1 vőtma osa Ühingu tegevusest ja aitama kaasa tema arengule ning eesmärkide saavutamisele;
4.6.2 järgima Ühingu üldkoosoleku otsuseid;
4.6.3 tasuma Ühingu liikmemaksu ja muid üldkoosoleku otsusega määratud makse;
4.6.4 hoidma oma tegevuse ja käitumisega kőrgel Ühingu mainet, tema liikme au ja väärikust, tutvustama Ühingu tegevuse eesmärke ja pőhimőtteid;
4.6.5 käituma Ühingu liikmete suhtes ausalt ja lugupidavalt.

4.7. Ühingu liikmete väljaarvamine:

4.7.1 Ühingu liige, kes korduvalt rikub Ühingu pőhikirja vői kahjustab olulisel määral Ühingu mainet, vőidakse juhatuse koosoleku otsusega Ühingust välja arvata.
4.7.2 Ühingu liige, kes ei ole tasunud Ühingu liikmemaksu 1,5 aasta jooksul, vőidakse juhatuse koosoleku otsusega Ühingust välja arvata.
4.7.3 välja arvatud liikmele teatatakse väljaarvamisotsusest viivitamatult kirjalikult.
4.7.4 Ühingu liige, kes soovib Ühingust lahkuda, esitab juhatusele sellekohase avalduse; Ühingust väljaastumine toimub ainult majandusaasta lőpus; Ühingu liikmeskonnast lahkumisel vői väljaarvamisel liikmemakse ei tagastata.

4.8 Ühingu kollektiivliikmed vőivad olla kőik Ühingu tegevuse arendamisele materiaalselt kaasa aidata soovivad juriidilised isikud.

4.8.1 kollektiivliikmeks astumisel tuleb esitada Ühingu juhatusele kirjalik avaldus, mille kohta juhatuse teeb otsuse ühe kuu jooksul avalduse laekumise päevast arvates;
4.8.2. kollektiivliige on kohustatud esitama Ühingule kirjalikult oma organisatsiooni esindavate isikute andmed;
4.8.3. kollektiivliikmetele laienevad kőik Ühingu liikmete őigused ja kohustused; üldkoosolekul hääletamisel on kollektiivliikmel sőltumata esindajate arvust ainult üks hääl.

V Ühingu juhtimine

5.1 Ühingu kőrgeim organ on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas, juhatuse poolt määratud tähtajal.

5.1.1. üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatus, teatades sellest Ühingu liikmetele ette vähemalt 15 päeva; üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse ära üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord.

5.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku järgmistel juhtudel:

 • vähemalt 10% liikmete otsusel;
 • juhatuse otsusel;
 • revidendi nőudmisel.

5.3. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorra punkti kohta eraldi.

5.4. Üldkoosoleku käik ja vastuvőetud otsused fikseeritakse üldkoosoleku protokollis; protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.5. Kirjalikult esitatud lahkarvamused lisatakse protokollile.

5.6. Üldkoosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekus osaleb üle poole Ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole kohal nőutav arv liikmeid, on őigus üldkooslek 15 päeva jooksul uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on sama päevakorraga ning pädev vastu vőtma otsuseid, olenemata esindatud liikmete arvust.

5.7. Üldkoosoleku otsused vőetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud:

5.7.1. pőhikirja muutmine, milleks on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest;
5.7.2. ühingu tegevuse lőpetamine, milleks on vajalik  2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest.

5.8. Üldkoosolek:

5.8.1. kinnitab pőhikirja, teeb selles muudatusi ja parandusi;
5.8.2. valib audiitori;
5.8.3 valib ühingu liikmete hulgast juhatuse liikmed;
5.8.4. arutab läbi ja kinnitab juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande ning audiitori poolt esitatud aruande, annab hinnangu ühingu finantsmajanduslikule tegevusele ja määrab edasised tegevussuunad;
5.8.5. otsustab ühingu tegevuse muutmise, lőpetamise, ühinemise ja jagunemise.

5.9. Üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kőik juhatuse liikmed.

5.10. Ühingut juhib vähemalt kolme ja mitte rohkem kui üheksaliikmeline juhatus. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

5.10.1. juhatuse liikmeteks on üldkoosoleku vői juhatuse poolt valitud isikud, kellest vähemalt poolte elukoht on Eestis; juhatuse volituste tähtaeg on 3 aastat.
5.10.2. juhatusel on őigus määrata juhatuse liikmete hulgast erivolitustega isikuid.

5.11. Juhatuse liikmeid vőib üldkoosoleku otsusega enne volituste tähtaja lőppemist ametist tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise pärast vői vőimetuse pärast ühingut juhtida.

5.12. Juhatuse koosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda kvartalis.

5.13. Juhatuse koosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

5.13.1. juhatuse koosoleku otsus on vastu vőetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekul osalenud liikmetest;
5.13.2. juhatus vőib otsuseid vastu vőtta ilma koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult 2/3 juhatuse liikmetest.

5.14. Juhatus tegeleb ühingu jooksva asjaajamisega ning tegutseb seaduse, üldkoosoleku ja käesoleva pőhikirjaga määratud volituste piires.

5.14.1. juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille viseerivad koosoleku juhataja ja protokollija; juhatuse protokolli koopia saadetakse igale juhatuse liikmele.

5.15. Juhatuse ülesanneteks on:

5.15.1. Ühingu liikmemaksu ja muude maksete vastuvőtmine, arvestuse pidamine ning otsustamine kasutamise üle;
5.15.2. Ühingu raamatupidamise korraldamine;
5.15.3. Ühingu liikmete ja kollektiivliikmete vastuvőtmine, väljaarvamine ning arvestuse pidamine;
5.15.4. Ühdkoosolekute kokkukutsumine;
5.15.5. Ühingu tegevuskava, -eelarve ja -aruande koostamine ja selle täitmise kindlustamine;
5.15.6. Ühingu juhtimine ja sisestruktuuri kujundamine üldkoosolekute vaheajal;
5.15.7. Ühingu osakondade  tegevusplaanide ja eelarvete kinnitamine ning töö koordineerimine;
5.15.8. Juhatus võib ellu kutsuda erinevaid ajutisi ja alalisi toimkondi ning nõukodasid.

5.16. Juhatuse liige vőib anda oma kohustused ja volitused edasi teisele juhatuse liikmele; kohustuste edasi andmisest teatab juhatuse liige juhatuse koosolekule kirjaliku avaldusega, kus on märgitud kohustuste edasiandmise pőhjus ja kestus ning kellele soovitakse kohustused edasi anda; volituste ja kohustuste edasiandmise kinnitab juhatus.

5.17. Juhatuse liikmel on őigus nőuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist, selleks esitab ta juhatusele vastavasisulise avalduse; kulutuste aktsepteeritavuse otsustab juhatus.

5.18. Juhatuse liikmed vastutavad pőhikirja või seaduse rikkumise tagajärjel ühingule süüliselt tekitatud kahju eest.

5.18.1. juhatuse liikmete vastu esitatava nőude aegumistähtaeg on kolm aastat rikkumise toimumisest vői rikkumise avastamisest.

5.19. Juhatuse esimehe ülesanneteks on juhatuse poolt määratud piirides:

5.19.1. Ühingu juhtimine ja esindamine;
5.19.2. Ühingu töötajatega töölepingute sőlmimine, nende tegevusvaldkondade ja tööülesannete kindlaksmääramine;
5.19.3. lepingute sőlmimine teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega ühingu eesmärkide saavutamiseks ja vajalike ülesannete lahendamiseks;
5.19.4. kinnisasjade vői registrisse kantud vallasasjade vőőrandamine vői asjaőigusega koormamine juhatuse vastava otsuse alusel;
5.19.5. Ühingu tegevusplaani väljatöötamine eesmärkide saavutamiseks ning tegevusplaani täitmise korraldamine;
5.19.6. Ühingu rahaliste vahendite käsutamine juhatuse poolt määratletud piirides.

5.20. Juhatuse esimees vői juhatuse liikmed üheskoos esindavad ühingut kőigis őigustoimingutes.

5.21. Juhatuse esimeest ja aseesimeest vőib juhatuse otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmisel vői vőimetuse korral ühingut juhtida;

5.21.1. juhatuse esimees ja aseesimees vőivad oma kohalt tagasi astuda, jäädes juhatuse liikmeteks, esitades juhatusele sellekohase avalduse.

5.22. Juhatuse aseesimehe ülesandeks  on juhatuse esimehe ülesannete täitmine perioodil, kui juhatuse esimees ei viibi Eestis või mõnel muul põhjusel ei saa täita oma ülesandeid. Samuti juhul ja määras, mis on täiendavalt kokku lepitud juhatusega.

5.23. Ühingu liikmetel on őigus moodustada piirkondlikke ja erialaseid sektsioone.

5.23.1. erialased vői piirkondlikud sektsioonid moodustatakse Ühingu liikmete vastavasisulise avalduse alusel, mille kinnitab Ühingu juhatus;
5.23.2. sektsioonide töö juhtimiseks moodustatakse sektsiooni liikmetest sektsiooni juhatus;
5.23.3. sektsiooni juhatus koostab sektsiooni tegevuskava ja eelarve, mis on kooskőlas ühingu pőhikirja ja tegevuskavaga ning teavitab sellest Ühingu juhatust.

5.24. Ühingu liikmetel on őigus moodustada ühingu põhikirjaliste eesmärkidega seotud seltsinguid.

5.25. Sektsiooni juhatuse ülesanneteks on:

5.25.1. sektsiooni tegevuskava, -eelarve ja -aruande koostamine ning esitamine kinnitamiseks ühingu juhatusele;
5.25.2. Ühingu juhatuse poolt kinnitatud tegevuskava ja -eelarve täitmise tagamine;
5.25.3. osakonna tehingutega seotud arvepidamise korraldamine ja tõendusdokumentide esitamine juhatusele;
5.25.4. sektsiooni juhtimine ja sisestruktuuri kujundamine.

5.26. Sektsiooni juhatusel on őigus:

5.26.1. osaleda sektsiooni tegevuses ja selle eesmärkide täitmisele kaasaaitamises;
5.26.2. kasutada ühingu juhatuse poolt kinnitatud eelarve ulatuses rahalisi ja muid vahendeid kinnitatud tegevusplaani elluviimiseks;
5.26.3. esindada ühingu sektsiooni avalikel üritustel;
5.26.4. saada juhatuselt juhtimise kohta vajalikku teavet;
5.26.5. saada teavet üldkoosoleku päevakorda vőetud küsimuste kohta, tutvuda üldkoosoleku protokolliga ja saada sellest väljavőtet;
5.26.6. taotleda sektsiooni tegevusega seotud küsimuste ja ettepanekute vőtmist üldkoosoleku päevakorda;
5.26.7. taotleda ühingu juhatuselt toetust sektsiooni tööks ja selle eesmärkide täitmiseks.

5.27. Sektsiooni juhatuse liikmed vastutavad pőhikirja ja seadusnőuete rikkumise tagajärjel ühingule süüliselt tekitatud kahju eest.

5.27.1. sektsiooni juhatuse liikmete vastu esitatava nőude aegumistähtaeg on kolm aastat rikkumise toimumisest vői rikkumise algusest.

VI Aruandlus ja kontroll

6.1. Ühingu üldkoosoleku poolt valitud audiitor kontrollib ühingu finantsmajanduslikku tegevust ja ühingu tegevuse vastavust kehtivale seadusandlusele ja pőhikirjale, milleks talle tagatakse juurdepääs vajalikele dokumentidele.

6.2. Revisjon viiakse läbi vastavalt seadusele vői vähemalt 10% liikmete nőudmisel.

VII Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerime toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslik juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

EKÜ liikmete üldkoosolek on ühingu kõrgeim organ. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele ja vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekul osaleb üle poole ühingu liikmetest.

Iga hääl loeb ja Teie arvamus on meile väga oluline – olete kõik väga oodatud!

EKÜ põhikiri ütleb üldkoosoleku kohta järgmist:

V Ühingu juhtimine

5.1 Ühingu kőrgeim organ on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas, juhatuse poolt määratud tähtajal.

5.1.1. Üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatus, teatades sellest Ühingu liikmetele ette vähemalt 15 päeva; üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse ära üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord.

5.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku järgmistel juhtudel:

 • vähemalt 10% liikmete otsusel;
 • juhatuse otsusel;
 • revidendi nőudmisel.

5.3. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorra punkti kohta eraldi.

5.4. Üldkoosoleku käik ja vastuvőetud otsused fikseeritakse üldkoosoleku protokollis; protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.5. Kirjalikult esitatud lahkarvamused lisatakse protokollile.

5.6. Üldkoosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekus osaleb üle poole Ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole kohal nőutav arv liikmeid, on őigus üldkooslek 15 päeva jooksul uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on sama päevakorraga ning pädev vastu vőtma otsuseid, olenemata esindatud liikmete arvust.

5.7. Üldkoosoleku otsused vőetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud:

5.7.1. pőhikirja muutmine, milleks on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest;

5.7.2. ühingu tegevuse lőpetamine, milleks on vajalik  2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest.

5.8. Üldkoosolek:

5.8.1. kinnitab pőhikirja, teeb selles muudatusi ja parandusi;

5.8.2. valib audiitori;

5.8.3. valib ühingu liikmete hulgast juhatuse liikmed;

5.8.4. arutab läbi ja kinnitab juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande ning audiitori poolt esitatud aruande, annab hinnangu ühingu finantsmajanduslikule tegevusele ja määrab edasised tegevussuunad;

5.8.5. otsustab ühingu tegevuse muutmise, lőpetamise, ühinemise ja jagunemise.

5.9. Üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kőik juhatuse liikmed.

(Kinnitatud üldkoosolekul 23.04.2015)

Individuaalliikmed

 • őpilased ja pensionärid 15 eurot aastas
 • tavaliikmed 40 eurot aastas

Kollektiivliikmed

 •  őppeasutused 195 eurot aastas
 •  organisatsioonid:
  • kuni 5 töötajat – 110 eurot aastas
  • 6-50 töötajat  – 265 eurot aastas
  • 51-250 töötajat – 545 eurot aastas
  • 251-1000 töötajat  –  875 eurot aastas
  • üle 1000 töötaja – 1250 eurot aastas

EKÜ auliikmed on vastavalt põhikirjale liikmemaksust vabastatud

* Liikmemaksuga seotud andmete (kontaktandmed , töötajate arv jms.) muudatustest palume teatada e-meilile info(at)eaq.ee hiljemalt 31.jaanuariks. Hiljem teatatud info saab olema aluseks järgmise kalendriaasta liikmemaksu arvestusel. Väljastatud arve kuulub tasumisele Ühingule viimati edastatud töötajate arvu alusel.
* Liikme õigused jõustuvad peale liikmemaksu laekumist Eesti Kvaliteediühingu kontole.

Liikmed ja kontaktid

Ühingu liikmeks saab olla nii eraisikuna kui ka organisatsioonina.

Kvaliteediühingul on oluline osa Eesti kvaliteediinfrastruktuurist, ühendades oma tegevuste/teenuste ja koostöövõrgustiku kaudu parimal viisil avaliku, era- ja kolmanda sektori huvid, vajadused, võimalused ja kompetentsid;

1996.a. Professor Walter Masing (sünd. 22.06.1915 – surn. 29.03.2004)

1998.a. Erich Asumäe,
Henno Viil
2001.a. Olev Saks (sünd. 23.10.1930 – surn. 05.04.2017),
Ahto Tihkan
2002.a. Rein Lööne,
Aigar Saliste (sünd. 10.05.1932 – surn. 20.01.2012)
2005.a. Andres Kiitam

2006.a. Henn Pärn,
Signe Ratso
2009.a. Asko Talu

2013.a. Neeme Kärbo

2014.a. Toomas Noorem

2016.a Helgi Rõõs,
Gregory H. Watson,
Tiit Hindreus

Eesti Kvaliteediühing võtab aktiivselt osa Eesti elukvaliteedi, konkurentsivőime ja maine positiivsest mőjutamisest, tehes aktiivset koostööd nii Eesti kui rahvusvaheliste asjakohaste organisatsioonidega;

Ettevõte / organisatsioon Tegevusvaldkond Kontaktisik Veebisait Liige alates
1 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 • sotsiaalteenuste kvaliteet
www.equass.ee 15.08.2012
2 BM TRADA EESTI OÜ
 • sertifitseerimine
www.bmtrada.ee 21.04.2015
3 BUREAU VERITAS EESTI OÜ
 • sertifitseerimine
Tiit Hindreus www.bureauveritas.ee 21.11.2001
4 COATS EESTI AS
 • tootmine
 • teenindus
www.coatscrafts.co.ee 01.12.2003
5 DET NORSKE VERITAS EESTI OÜ
 • sertifitseerimine
Maret Maasalu www.dnvgl.com 01.03.2002
6 EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOL MAINOR
 • õppeasutused
www.eek.ee 06.09.2010
7 EESTI MAAÜLIKOOL
 • õppeasutused
Lea Michelson www.emu.ee 17.10.2005
8 EKTACO AS
 • tootmine
 • teenindus
www.ektaco.ee 03.10.1999
9 ELEKTRILEVI OÜ
 • võrguteenuse pakkuja
www.elektrilevi.ee 13.01.2015
10 ELISA EESTI AS
 • telekommunikatsioon
www.elisa.ee 05.10.2010
11 ENSTO ENSEK AS
 • tootmine
 • teenindus
Kristy Valgma-Antsmäe www.ensto.com 28.07.2004
12 EOLANE Tallinn AS
 • tootmine
 • teenindus
www.eolane.com 11.03.2002
13 ERICSSON Eesti AS
 • tootmine
 • teenindus
www.ericsson.com 15.09.2009
14 FEIN-ELAST ESTONIA OÜ
 • tootmine
 • teenindus
Urmas Mägi www.fein-elast.com 11.11.1999
15 GLAMLAC OÜ
 • tootmine
www.glamlac.com 11.02.2014
16 HANSAB AS
 • tootmine
 • teenindus
Jana Saarkoppel www.hansab.ee 03.09.2002
17 HANZA MECHANICS TARTU AS
 • tootmine
 • teenindus
Roman Tšernõšev www.hanza.com 30.11.1995
18 HARJU ELEKTER GRUPP
 • elektrijaotusseadmete ja metalltoodete tootmine
Katre Tulp www.harjuelekter.ee 20.06.2018
19 HEIVÄL CONSULTING
 • konsultatsioonid
Kaido Väljaots www.heival.ee 14.04.2002
20 INSPECTA ESTONIA OÜ
 • katsetamine
 • inspekteerimine
 • sertifitseerimine
www.inspecta.com
21 INTERNATIONAL FINANCE & ASSET MANAGING GROUP AS
 • Finantsturgude haldamine
www.ifamdirect.com 14.04.2015
22 Kevelt AS
 • Ravimifirma
www.kevelt.ee 25.09.2017
23 KUNDA NORDIC TSEMENT AS
 • ehitus ja ehitusmaterjalid
Aivar Reimus www.heidelbergcement.com 30.11.1993
24 LLOYD`S REGISTER EMEA Eesti filiaal
 • sertifitseerimine
Riina Soosalu www.lrqa.ee 12.04.2006
25 METAPRINT AS
 • metalltaara tootmine
www.metaprint.com 04.04.2013
26 Metrosert AS www.metrosert.ee 10.11.2015
27 NEFAB PACKING OÜ
 • tootmine
 • teenindus
Erkki Susi www.nefab.ee 22.11.2005
28 OSHINO Electronics Estonia OÜ
 • Elektrooonika
www.oshino.ee 25.09.2017
29 Pet City OÜ
30 PROCEPT CONSULT OÜ
 • juhtimisalane nõustamine
www.proceptconsult.ee 10.03.2015
31 RAGN-SELLS AS
 • tootmine
 • teenindus
Heli Horn www.ragnsells.ee 10.01.2004
32 Redeem Nordics OÜ
 • Mobiiliseadmete korduskasutuse ja taaskasutamise rahvusvaheline teenus era- ja äriklientidele
Kadi Siilik www.mobiiliringlus.ee 31.01.2018
33 RIIGI INFOKOMMUNIKATSIOONI SIHTASUTUS
 • infokommunikatsiooniteenused
www.riks.ee 04.04.2013
34 SAINT-GOBAIN EHITUSTOOTED AS
 • ehitus ja ehitusmaterjalid
Karin Rändla www.sgehitustooted.ee 01.01.2001
35 SIGMATEQ OÜ
 • äri- ja juhtimisalane nõustamine
Aleksei Kopõlov www.sigmateq.eu 25.04.2013
36 SK ID Solutions AS
 • sertifitseerimine
www.sk.ee 08.12.2010
37 SKELETON TECHNOLOGIES OÜ Karina Tomba www.skeletontech.com 28.07.2016
38 STONERIDGE ELECTRONICS AS
 • tootmine
 • teenindus
www.stoneridge.com 09.06.2005
39 TALLINNA ERATEENINDUSKOOL SA
 • Kutsekool ja täiskasvanute koolituskeskus
www.tetkool.ee 11.12.2012
40 TALLINNA LENNUJAAM SA
 • teenindus
www.ttu.ee 21.12.2018
41 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
 • õppeasutused
www.ttu.ee 07.02.2006
41 TALLINNA VESI AS
 • tootmine
 • teenindus
Enno Saluvee www.tallinnavesi.ee 30.04.2002
42 TEEDE PROJEKTIJUHTIMISE AS
 • ehitus ja ehitusmaterjalid
Martin Lahek www.tpj.ee 06.10.2006
43 TELEMA AS
 • tootmine
 • teenindus
Hele Hammer www.telema.eu 10.05.2011
44 Threod Systems OÜ 24.03.2017
45 TOYOTA BALTIC AS
 • tootmine
 • teenindus
Alar Metsson www.toyota.ee 13.06.2005
46 TRELLEBORG INDUSTRIAL PRODUCTS ESTONIA OÜ
 • kummitoodete valmistamine
www.trelleborg.com 12.08.2014
47 TÜV EESTI OÜ
 • sertifitseerimine
Tatjana Veske www.tuev-nord.ee 13.09.2002
48 VIKING WINDOW AS
 • tootmine
 • teenindus
Indrek Rüütel www.viking.ee 10.01.2004

Kvaliteediühing vahendab ja levitab oma koostöövõrgustiku kaudu liikmetele mitmekülgset ja kaasaaegset rahvusvahelist kvaliteedialasest informatsiooni, teadmust ja kontakte;

Nimi Pädevus Tegevus Amet Töökoht Liige alates
1 Aado Luik Tarbijakaitse nõuandla 01.04.1992
2 Ahto Tihkan EKÜ Auliige Eesti Kvaliteediühing 24.01.1991
3 Aigar Hain konsultant Meliorest Konsultatsioonid OÜ 21.12.2016
4 Aili Murumägi siseauditi osakonna juhataja Kaitseministeerium 15.12.2015
5 Aleksander Temmo tootmis-, kvaliteedijuht 17.05.2017
6 Aleksandra Kiršbaum Assessor kvaliteedidirektor BLRT AS 20.10.2003
7 Allan Randlepp 10.11.2015
8 Allan Teetlaus Boftel Estonia 14.12.2011
9 Andres Kaur juhatuse liige COMBICON OÜ 26.10.2002
10 Andres Kiitam Tallinna Tehnikaülikool 24.01.1991
11 Andres Mesila ekspertarst, arst, juhtimissüsteemi audiitor Sotsiaalkindlustusamet, OÜ Holistiline Kliinik, DNV Eesti OÜ 08.01.2013
12 Anna Gulina TMK tudeng 09.09.2014
13 Anne-Mai Valtsov kvaliteedispetsialist K. G. Knutsson 29.08.2018
14 Anni Adamson TMK tudeng õpilane 11.08.2015
15 Anni Talts Pädev kvaliteedijuht, assessor, tugiisik Pädevate klubi liige tehasejuht Lantmännen Unibake 31.01.2006
16 Annika Olviste-Jegorova personalijuht Eesti Teed AS 08.03.2011
17 Annika Penner pearaamatupidaja OÜ Sawmill of Sadala 08.10.2013
18 Anti Arusaar Assessor kvaliteedijuht 07.02.2003
19 Ants Tammepuu Lõuna-Eesti sektsiooni liige lektor; dotsent Eesti Maaülikool; Sisekaitseakadeemia 25.06.2001
20 Anu Laanjärv Airline Marketing & Sales ApS Eesti Filiaal Reservations & Agency Support Denmark 24.03.2017
21 Anu Marmor kvaliteedispetsialist Konesko AS 14.10.2014
22 Anu Martinson Lõuna-Eesti sektsiooni liige kvaliteedijuht SA Viljandi Haigla 20.05.2014
23 Anu Oinberg Pädev kvaliteedijuht Dammix AS 11.09.2012
24 Apo Oja Sotsiaalministeerium 17.02.2012
25 Arno Kaseniit direktor Sillamäe Gümnaasium 01.04.2011
26 Asko Talu mentor, koolitaja Selgus OÜ
27 Baldur Kubo Juhtassessor, assessor, tugiisik 13.03.2012
28 Berit Soosaar Sales & Marketing Manager in Baltics Fartskriver Baltic OÜ 12.03.2014
29 Birgit Aasa Siseaudiitor Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 03.10.2001
30 Carmen Siirmets siseaudiitor Stora Enso Packaging AS 14.10.2014
31 Dagni Krinka Icosagen Grupp kvaliteedijuht Icosagen AS 06.09.2010
32 Ege Luus Pädev kvaliteedijuht arveldusteenuste valdkonnajuht Danske Bank Eesti filiaal 15.09.2015
33 Enn Vernik 26.02.2002
34 Enno Aermates Smileoffice OÜ 12.04.2013
35 Erich Asumäe auliige Eesti Kvaliteediühing 24.01.1991
36 Erika Vahtmäe 19.01.2016
37 Eve Sepp nõunik-kvaliteedijuht Ravimiamet 17.02.2012
38 Eveli Hübner kvaliteedijuht Statistikaamet 15.09.2015
39 Garri-Kerto Rägastik 18.05.2018
40 Georgi Karhu 18.10.2017
41 Glein Kiissa tarkvara analüütik Tartu Linnavalitsus 02.11.2010
42 Hassar Jurs kvaliteedijuht Estiko Plastar AS 06.02.2015
43 Heikki Zeigo kvaliteedijuht Mekanotjänst Baltic AS 23.08.2017
44 Heleliis Põlluäär kvaliteedijuht OÜ ASB Greenworld Eesti 19.01.2016
45 Helen Järveots kliendinõustaja Swedbank AS 10.11.2015
46 Helen Otto töökeskkonnaspetsialist ABB AS 25.09.2017
47 Helgi Rõõs töökeskkonnaspetsialist Scania Eesti AS 24.01.1991
48 Heli Voogla Assessor äriprotsesside juht Akzo Nobel Baltics AS 10.01.2012
49 Helin Raik Pädev kvaliteedijuht Pädevate klubi liige juhatuse liige Helexlab OÜ 17.01.2007
50 Helina Loid-Kudu doktorant 13.01.2015
51 Helle Oranen kvaliteediinsener AS Draka Keila Cables 15.09.2015
52 Helle Siigur Lõuna-Eesti sektsiooni liige juhataja Vahtramägi MTÜ 12.11.2013
53 Henn Pärn
54 Henno Viil auliige Eesti Kvaliteediühing 24.01.1991
55 Hille Maripuu Norma AS 10.01.2012
56 Ilona Reiljan Pädev kvaliteedijuht arendusnõunik Kaitseministeerium 11.10.2011
57 Inge Parring Pädev kvaliteedijuht ACE Logistics Group AS 01.04.2011
58 Inna Koit riskikontrolli ekspert Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 22.02.2016
59 Jaan Paeveer Bureau Veritas Eesti OÜ 19.03.2002
60 Jaana Altsaar 08.02.2011
61 Jaanika Mölter Pädev kvaliteedijuht Lõuna-Eesti sektsiooni liige, pädevate klubi liige kvaliteedijuht Eesti Lennuakadeemia 12.12.2001
62 Jaanika Tõnnisson kvaliteedijuht ISS Eesti AS 17.12.2007
63 Jana Kelus Juhtassessor, assessor Elektrilevi OÜ 24.05.2010
64 Janne Vaaderpall 13.11.2012
65 Janno Kasepuu kvaliteedijuht Barrus AS 25.09.2017
66 Jari Kukkonen Tugiisik juhatuse liige BG-Konsultatsioonid OÜ 23.03.2009
67 Jekaterina Kriis FIE 06.02.2015
68 Jelena Mullo projektijuht Windak OÜ 12.08.2014
69 Joann Lillemägi spetsialist Westenpark OÜ 20.06.1991
70 Jüri Riives juhatuse esimees Eesti Masinatööstuse Liit 01.10.1998
71 Kaarel Krinal Pädev kvaliteedijuht Pädevate klubi liige kvaliteedijuht Metaprint AS 29.06.2010
72 Kaarel Lahtvee Head of Operational Excellence ABB AS 20.06.2018
73 Kadi Kreis Assessor Direktor Tartu Kunstikool 02.11.2010
74 Kai Jõers laborispetsialist SA TÜK Kliinikum, Ühendlabor 24.01.2006
75 Kai Lauri kvaliteedijuht synlab Eesti OÜ
76 Kaia Lõuan kvaliteedispetsialist JR Tehnoconsult OÜ 18.03.2002
77 Kaidi Suits õpilane 13.01.2015
78 Kaili Mägi 08.11.2011
79 Kaili Maide müügiesindaja BDP Eesti OÜ 18.10.2017
80 Kaisi Augjärv Pädev kvaliteedijuht, assessor Pädevate klubi liige Operational Excellence Manager ABB 27.04.2016
81 Kaja Peterson tootearenduse spetsialist Akzo Nobel Baltics AS 18.10.2017
82 Kalmer Kade kvaliteedijuht AS Assistor 08.01.2013
83 Karin Karnö 13.10.2015
84 Karl-Jürgen Siilak arvutitehnoloogia tudeng Tartu Ülikool 15.06.2016
85 Kati Maripuu kvaliteedispetsialist 11.12.2012
86 Katre Koit kvaliteediosakonna juht Sotsiaalkindlustusamet 31.01.2018
87 Katrin Joonas ostuinsener Harmet OÜ 20.09.2016
88 Katrin Kreegimäe lektor Eesti Maaülikool 15.05.2002
89 Katrin Lember administratsioonidirektor A. Le Coq AS 19.03.2002
90 Katrin Ojala kvaliteediinsener AQ Lasertool OÜ 11.08.2015
91 Kelli Podošvilev Ida-Tallinna Keskhaigla 19.03.2002
92 Kersti Pärn Pädev kvaliteedijuht, assessor, tugiisik Pädevate klubi liige FIE 05.01.2004
93 Kersti Põldemaa Tallinna Sotsiaaltöö Keskus 14.12.2011
94 Kersti Vana Pädev kvaliteedijuht arendusjuht Tabasalu Ühisgümnaasium 08.10.2013
95 Kersti Varik 04.05.2016
96 Ketlin Masing Assessor arendusjuht Ceasar Grupp OÜ 14.04.2015
97 Kristel Kagover konverentsispetsialist Eesti Rahvusraamatukogu 20.09.2016
98 Kristel Mölter Pädev kvaliteedijuht Pädevate klubi liige 07.12.2004
99 Kristel Sarri Eesti Talleks AS 14.12.2011
100 Kristi Õige konsultant Õige Konsultatsioonid OÜ 13.11.2014
101 Kristiina Kase 12.11.2013
102 Kristiina Kasemets kvaliteedijuht Mistra-Autex AS 19.03.2002
103 Kristina Johannes õppealajuhataja Tallinna Õismäe Vene Lütseum 15.06.2016
104 Küllike Lilienberg Pädev kvaliteedijuht Pädevate klubi liige juhatuse liige ETS Nord AS 19.03.2002
105 Kuuno Kirspuu Onninen AS 10.05.2011
106 Laire Suurväli kvaliteedi-, keskkonna- ja kommunikatsioonijuht DHL Estonia AS 08.03.2011
107 Lea Ridali kvaliteedispetsialist CCBR AS 24.03.2017
108 Leila Lahtvee QA engineer Playtech Estonia 04.05.2016
109 Lembit Eespäev juhatuse liige Jetoil AS 01.01.1994
110 Lembit Lait kvaliteedijuht Empower AS 24.01.1991
111 Liina Hantson kvaliteedijuht Eltel Networks AS 23.08.2016
112 Liis Rooväli lektor Tervishoiu Instituut 13.10.2015
113 Liisa Haabpiht peaekspert Haridus- ja Teadusministeerium 20.09.2016
114 Liisi Vassar 15.09.2015
115 Ly Siilak Juhtassessor Lõuna-Eesti sektsiooni liige projektijuht Idee ja Teostus OÜ 14.06.2006
116 Maarja-Liisa Oldekop kvaliteedijuht TBD-Biodiscovery OÜ 10.11.2015
117 Magdalena Tilk 08.11.2016
118 Maiki Aid kvaliteedispetsialist/kvaliteedijuht SWENCN OÜ 20.06.2018
119 Maili Ermel kvaliteedijuht Harju Tarbijate Ühistu 23.08.2017
120 Mare Timian Pädev kvaliteedijuht, juhtassessor, assessor, tugiisik Pädevate klubi liige juhatuse esimees Eesti Siseaudiitorite Ühing 17.01.2007
121 Mare-Ann Perkmann Tallinna Tehnikakõrgkool 01.06.1996
122 Marek Velling juhatuse liige A-Tolliagentuur OÜ 20.09.2016
123 Maret Sukles Heal AS 07.12.2003
124 Marge Sassi nooremteadur Estonian Business School 13.11.2014
125 Margit Asperk kvaliteedijuht AS TREV-2 Grupp 20.09.2016
126 Margit Parmas kvaliteedisüsteemide- ja tööohutuse spetsialist / tööhügieenik Graanul Invest AS 13.01.2015
127 Margit Puik Pädev kvaliteedijuht, juhtassessor Pädevate klubi liige kutseõppe hindamiskoordinaator SA Archimedes/Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur 11.02.2014
128 Margus Tammoja infoturbe konsultant 10.01.2017
129 Mari Arike kvaliteediosakonna juht Krimelte OÜ 25.09.2017
130 Mari Mägi programmijuht Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
131 Maria Roihu krediidi-ja haldusjuht AS Teraskompanjon 12.03.2013
132 Maria Tikerpuu kvaliteedi- ja keskkonnaspetsialist Logistika Pluss OÜ 14.04.2015
133 Marian Maidra 20.09.2016
134 Marika Piir äriprotsessijuht Eesti Energia 14.04.2016
135 Mariliis Männik-Sepp finantskontrolli osakonna ii auditi talituse juhataja Rahandusministeerium 14.01.2014
136 Marion Mang juhatuse liige G2M Konsultatsioonid OÜ 14.04.2015
137 Maris Schryer 12.11.2013
138 Marju Kaivapalu keskkonnanõunik Keila Vallavalitsus 20.09.2016
139 Mart Kollom juhatuse liige OÜ INVARIA 01.10.1997
140 Mati Kooskora Royal Works OÜ 13.10.2008
141 Matti Lilleväli juhatuse liige Unimali OÜ 22.02.2016
142 Meelis Zimmermann Lõuna-Eesti sektsiooni liige lektor Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 16.03.2006
143 Mehis Bakhoff Pädev kvaliteedijuht, juhtassessor Pädevate klubi liige diagnostikakliiniku juhataja Lääne-Tallinna Keskhaigla 03.10.2001
144 Meljo Musto juhatuse liige Melsum OÜ 06.09.2010
145 Merle Tammela Assessor lektor Sisekaitseakadeemia 15.08.2011
146 Merle Varendi kvaliteedijuht Tallinna Tehnikakõrgkool 21.05.2018
147 Merli Kurus Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ 08.05.2007
148 Merlin Kukk 09.09.2014
149 Moonika Grau projektijuht A-Tolliagentuur OÜ 13.10.2015
150 Natali Aosaar SHEQ manager CUTform OÜ 08.11.2016
151 Neeme Kärbo Lõuna-Eesti sektsiooni liige projektijuht Tartu Regiooni Energiaagentuur 12.12.2001
152 Olga Aleksandrova kvaliteediinsener 24.03.2017
153 Peeter Saks kvaliteedijuht Krimelte OÜ 23.04.2001
154 Peeter Vois Assessor juhatuse liige Tauria OÜ
155 Pille Mändla tegevjuht PM Universe OU dba GreenLine Global 22.02.2016
156 Piret Värno Lõuna-Eesti sektsiooni liige juhataja Tartu Laste Turvakodu 12.11.2013
157 Raiko Kaasiku Assessor projektijuht IT Projekt 12.01.2010
158 Raili Tikko Pädev kvaliteedijuht, assessor Pädevate klubi liige juhatuse liige Rafiid OÜ 17.01.2007
159 Raimond Kadak tegevjuht A-Tolliagentuur OÜ 11.08.2015
160 Raivo Pavlov Juhtassessor, assessor konsultant Brando Consulting OÜ 26.02.2008
161 Raul Ratasep Pädev kvaliteedijuht, assessor kvaliteedisüsteemide talituse juhataja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 01.02.1998
162 Reet Massa Pädev kvaliteedijuht kvaliteedijuht AS Matek 14.04.2015
163 Regina (Pedaja) Erm Interconnect Product Assembly AS 09.02.2010
164 Reige Ers kvaliteedispetsialist Q-Haus Baltic OÜ 13.11.2012
165 Rein Lööne kvaliteedispetsialist Rein Lööne Konsultatsioonid OÜ 24.01.1991
166 Remi Prual Assessor juhatuse liige Eesti Kvaliteediühing 08.05.2007
167 Riho Pandis 23.08.2017
168 Riina Peterson A. Le Coq AS 18.05.2009
169 Riivo Klaas FIE, ehituse järelevalve FIE Riivo Klaas 06.03.2002
170 Signe Laigu juhataja Emajõe Keeltekool OÜ 10.01.2012
171 Signe Ratso 01.06.1996
172 Siim Sims kvaliteedi protsesside arendaja Havi Logistics OÜ 15.09.2015
173 Siiri Einaste juhatuse liige Majanduskoolituse OÜ 11.02.2004
174 Siiri Otsmann Sotsiaalministeerium
175 Siiri Tamm suurkliendihaldur Telia Eesti AS 08.11.2016
176 Silja Kask hanke- ja kvaliteedispetsialist Stokker AS 11.08.2015
177 Silja Tiirmann õpilane Tallinna Majanduskool 08.01.2013
178 Silver Sepp operatsioonide direktor SRC Group AS 25.09.2017
179 Siret Kegel Pädev kvaliteedijuht, juhtassessor, assessor, tugiisik Pädevate klubi liige juhatuse liige Enefit Solutions AS 30.11.2000
180 Siret Niit müügisekretär Rasa Trading Company AS 08.01.2013
181 Tauno Mõts juhatuse liige 07.02.2002
182 Teele Kruzman protsessiinsener ABB AS, Drvies and Renewables Factory 14.04.2016
183 Teele Orgse 07.12.2003
184 Terje Alliksoo Assessor kvaliteedijuht 08.12.2010
185 Terje Ennomäe kvaliteedijuht BIGBANK GROUP 12.08.2014
186 Terje Keerberg siseaudiitor Keskkonnaministeerium 24.10.2001
187 Tiia Tammaru Assessor, tugiisik Pädevate klubi liige juhatuse esimees Eesti Kvaliteediühing 21.12.1993
188 Tiina Metsalu Pädev kvaliteedijuht 02.08.2010
189 Tiina Parmasto kvaliteedinõunik Sotsiaalkindlustusamet 11.08.2015
190 Tiit Hindreus juhataja Bureau Veritas Eesti OÜ 10.03.1993
191 Tina Hüftle tarnija kvaliteedi insener Swiss Property AS 21.12.2016
192 Toivo Ratas kvaliteedijuht NOTE Pärnu OÜ 13.11.2014
193 Toomas Arula arendusspetsialist Nixor EE AS 11.10.2011
194 Toomas Elling kvaliteedijuht AS Hevea 07.05.2013
195 Toomas Jänes tootmise- ja tehasejuht Stora Enso Packaging AS 13.10.2015
196 Toomas Noorem Lõuna-Eesti sektsiooni liige tegevdirektor Tartu Teaduspark SA 01.06.1996
197 Toomas Sarapuu kvaliteedispetsialist HHLA TK Estonia AS 02.11.2010
198 Toomas Vaaderpall Pädev kvaliteedijuht Lõuna-Eesti sektsiooni liige 03.11.2009
199 Toomas Vinkel juhatuse liige Pal-Klaas AS 20.04.2015
200 Triin Arujõe keskkonnaosakonna juhataja SA Tartu Ülikooli Kliinikum 08.11.2016
201 Triin Kraavi Pädev kvaliteedijuht, Assessor Pädevate klubi liige kvaliteedijuhtimise peaspetsialist Eesti Töötukassa 08.01.2013
202 Tuuli Pentjärv äriarenduse ja -halduse osakonnajuht Eesti Energia AS 20.05.2014
203 Üllar Lainela protsesside kvaliteedijuht Ergo Kindlustuse AS 16.02.2009
204 Ülle Kirss kvaliteedijuht Liviko AS 10.01.2017
205 Ülle Murmann eesti keele ainesektsiooni juhataja Ehte Humanitaargümnaasium 08.04.2014
206 Ülle Uljata mudelite- ja kvaliteediosakonna juht AS Baltika 15.12.2015
207 Ülly Aun Pädev kvaliteedijuht 10.03.2015
208 Urmet Kivi kvaliteedijuht Pesmel AS 15.09.2015
209 Urmo Pärg partner UEC OÜ 03.04.2009
210 Valeria Linnas kvaliteedijuht 09.12.2014
211 Valvo Paat lektor, nõustaja-konsultant Tallinna Majanduskool, QLC OÜ 21.01.2008
212 Vello Vengerfeldt SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus 13.09.2011
213 Veronika Kruustik Lõuna-Eesti sektsiooni liige kvaliteedijuht Aboriginal OÜ 07.05.2013
214 Veronika Laur teenindusjuht Eesti Töötukassa AS
215 Veronika Rannaste projektijuht Hansavest Tööjõud OÜ 01.11.2018
216 Viktoria Viira keskkonna- ja kvaliteedijuht Repo Vabrikud AS 17.05.2017
217 Vilmar Vahe IT juhtivaudiitor Siseministeerium 02.09.2004
218 Viola Murd arendusosakonna juhataja Päästeamet 14.10.2014
219 Vivika Kurnitski Pädev kvaliteedijuht Pädevate klubi liige sertifitseerimiskoordinaator TÜV Eesti OÜ 17.10.2000
220 Yana Lahtein magistrant Tallinna Tehnikaülikool 31.01.2018

Ühingu juhatus on 7-liikmeline ja valiti aprillis 2016 järgmiseks kolmeks aastaks.

Tiia Tammaru, juhatuse esimees, rahvusvaheliste suhete ja juhtimiskvaliteedi eestvedaja
Tel: 566 36679, e-post: tiia.tammaru@eaq.ee

Ülly Aun, juhatuse aseesimees
Tel: 5648 4800, e-post: ully.aun@eaq.ee

Kaarel Krinal, juhatuse liige
Tel: 5556 3959, e-post: kaarel.krinal@eaq.ee

Ly Siilak, juhatuse liige, Lõuna-Eesti sektsiooni eestvedaja
Tel: 5197 7962, e-post: ly@eaq.ee

Remi Prual, juhatuse liige
Tel: 5559 0031, e-post: remi.prual@eaq.ee

Eneken Titov, juhatuse liige
Tel: 509 4723, e-post: eneken.titov@eaq.ee

Raiko Kaasiku, juhatuse liige
Tel: 5646 4999, e-post: raiko.kaasiku@eaq.ee

Liitu kvaliteedihuviliste listiga ning ole toimuvaga kursis!

Hoiame sinu emaili kaitstud. Tutvu ka meie privaatsuspoliitikaga.

LIITU KVALITEEDILISTIGA