Ühing ja liikmed

Ühing ja liikmed2019-10-30T10:24:08+02:00

Eesti Kvaliteediühing MTÜ

EKÜ on loodud 1991. aastal. Meil on üle 270 liikme, kellest suurem osa on individuaalliikmed. Meid kõiki ühendab huvi kvaliteedi ja selle juhtimise vastu ning soov muuta maailm kasvõi veidi paremaks paigaks, alustades… iseendast, oma tööst ja ettevõttest/organisatsioonist.
Meie missiooniks on inimeste ja organisatsioonide arengu toetamine ning inspireerimine.
Meie visioon on olla usaldusväärne kvaliteediteadmuse vahendaja ja koostöövõrgustik.
Meie põhiväärtusteks on kompetentsus, pühendumus, avatus, uuendusmeelsus ja koostöövalmidus.

Meie tegevusvaldkonnad

 1. Oleme oluline osa Eesti kvaliteediinfrastruktuurist, ühendame oma tegevuste/teenuste ja koostöövõrgustiku abil parimal viisil avaliku, era- ja kolmanda sektori huvid, vajadused, võimalused ja kompetentsid;
 2. Võtame aktiivselt osa Eesti elukvaliteedi, konkurentsivőime ja maine positiivsest mőjutamisest, teeme koostööd nii Eesti kui rahvusvaheliste erialaorganisatsioonidega;
 3. Vahendame ja jagame oma koostöövõrgustiku abil liikmetele mitmekülgset ja kaasaaegset rahvusvahelist kvaliteedi- ja juhtimise alast informatsiooni, meetoodikaid, praktikaid ja kontakte;
 4. Korraldame oma liikmetele ja kvaliteedihuvilistele arendavaid ettevõtmisi, pakume liikmetele soodushindu;
 5. Ühingu liikmed veedavad sisukalt ja kasulikult aega meeldivas ja harivas seltskonnas erinevatel siseüritustel.

Koostöö ja partnerid

Omame laia kodumaist ja rahvusvahelist koostöövõrgustikku ning kuulume mitmetesse erialaorganisatsioonidesse. Oleme Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni EOQ täisliige alates 1993. aastast. Teeme tihedat koostööd rahvusvahelise kvaliteediorganisatsiooniga EFQM. Arendame suhteid Ameerika Kvaliteediühinguga ASQ ja kuulume ülemaailmsesse kvaliteediorganisatsioonide koostöövõrgustikku WAQ.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga teeme koostööd juhtimiskvaliteedi vallas, Rahandusministeeriumiga CAF2020 arendmisel ja süsteemsemal rakendamisel. Oleme alates detsembrist 2018 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige. SA Innovega koostöös on toimunud Eesti Kutseőppeasutuste Kvaliteediauhinna konkursid. Tallinna Ettevõtlusamet, Tartu Linnavalitsuse ettevõtlusosakond ja Tartu Teaduspark on partneriteks kvaliteedialaste seminaride korraldamisel. Tallinna Tehnikaülikooli kvaliteeditehnika õppetooliga koostöös korraldame kvaliteedijuhi pädevuskoolitusi. Tartu Linnaraamatukogule oleme partneriks kvaliteedialase kirjanduse kogumisel. GOAL/QPC -ga koostöös vahendame kvaliteedialast kirjandust (Memory Joggerid). Eesti Standardikeskusega koostöös levitame standardite alast teavet. Head partnerlussuhted on Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga EKJA eesmärgiga soodustada ettevõtete terviklikku juhtimist ja suurendada ettevõtjate teadlikkust.

EKÜ põhikiri, kinnitatud 31.05.2019 Üldkoosoleku otsusega.

Ühingu kőrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas. Põhikirja muutmise-täiendamise otsustab üldkoosolek.

1. Mittetulundusühingu nimi, asukoht ja őiguslik seisund

1.1. Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing Eesti Kvaliteediühing (edaspidi nimetatud Ühing). Inglise keeles on ühingu nimetus Estonian Association for Quality.

1.2. Ühingu juhatuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja käesolevast pőhikirjast.

1.4. Ühing on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, millel on pangaarve ja pitsat ning mis ei taotle oma tegevusega tulu.

1.5. Ühingu tulu vőib kasutada ainult pőhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.6. Ühingu vahendid moodustuvad liikmemaksudest, muudest käesoleva pőhikirjaga lubatud liikmete poolt tasutavatest maksetest, vabatahtlikest annetustest ja Ühingu tegevuse tulemusena saadud vahenditest.

2. Ühingu tegevuse eesmärk

2.1. Aidata kaasa Eesti ettevőtete ja organisatsioonide konkurentsivőime suurenemisele läbi juhtimiskvaliteedi- ja innovatsioonialase kompetentsi suurendamise ja kvaliteediinfrastruktuuri arendamise;

2.1.1 osaleda Eesti Vabariigi kvaliteedipoliitika kujundamises ning kvaliteedialase infra- ja tugistruktuuride väljaarendamises;

2.1.2 aidata kaasa juhtimiskvaliteedialase teadlikkuse ja  kvalifikatsiooni tõstmisele nii avalikus, era- kui kolmandas sektoris;

2.1.3 osaleda koolituse ja täiendõppe läbiviimisel;

2.1.4 tutvustada ja propageerida erinevaid juhtimis- ja innovatsioonimeetodeid ja levitada vastavat oskusteavet;

2.1.5 levitada kvaliteedialast informatsiooni;

2.1.6 esindada Eestit Euroopa Kvaliteediorganisatsioonis(EOQ) ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides;

2.1.7 organiseerida riigisisest ja rahvusvahelist koostööd asjast huvitatud organisatsioonide ja üksikisikutega;

2.1.8 ühendada kvaliteedihuvilisi organisatsioone ja inimesi.

2.2. Ühingu eesmärkide saavutamise peamisteks vahenditeks ja tegevusvormideks on:

2.2.1. konsultatsioonide, seminaride, konverentside-foorumide ja näituste korraldamine;

2.2.2. erialaste koolituste ja őppereiside korraldamine;

2.2.3. konsultatsioonide ja eksperthinnangute andmine juhtimiskvaliteedi, innovatsiooni ja kvaliteediinfrastruktuuri arendamisega seotud valdkondades;

2.2.4. asjakohaste turu-uuringute ja analüüside koostamine, vastavasisuliste andmebaaside koostamine ja haldamine;

2.2.5. tunnustusskeemide rakendamine erinevates valdkondades ja majandussektorites;

2.2.6. parimate kogemuste tutvustamine ja vőrdlusanalüüs;

2.2.7. juhtimiskvaliteedi, innovatsiooni ja kvaliteediinfrastruktuuri arendamisega seonduvate projektide algatamine, juhtimine ja osalemine vastavasisulistes projektides;

2.2.8. koostöövőrgustike arendamine;

2.2.9. kvaliteedi- ja innovatsioonialaste teavikute, kirjanduse, őppe- ja metoodiliste materjalide ning infotrükiste koostamine, tőlkimine, kirjastamine ja levitamine;

2.2.10. kvaliteedialased tunnustus-, hindamis-, sertifitseerimis-, akrediteerimisalased tegevused;

2.2.11. vőimaluste loomine oma liikmetele huvialaseks suhtlemiseks ja klubiliseks tegevuseks;

2.2.12. teised eesmärkide saavutamist toetavad tegevused.

3. Ühingu vahendid

3.1. Ühingu vahendid moodustuvad:

3.1.1 Ühingu liikmemaksudest;

3.1.2 muudest ühekordsetest, juhatuse koosoleku otsusega määratud maksetest;

3.1.3 vabatahtlikest annetustest;

3.1.4 Ühingu tasulistest üritustest;

3.1.5 kvaliteedialase kirjanduse ja materjalide müügist;

3.1.6 muudest seadusega ettenähtud korras saadud tuludest;

3.1.7 mitterahalistest vahenditest.

3.2. Ühingu liikmemaksude suuruse ning tasumise korra määrab üldkoosolek.

3.3. Ühingu vahendite laekumist, arvestust ja säilitamist korraldab Ühingu juhatus.

3.4. Üldkoosoleku otsusega vőib Ühingu vahenditest moodustada fonde ja sihtkapitale, mille kasutamise ja käsutamise korra määrab üldkoosolek.

3.5. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja liikmed ei kanna varalist vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.

3.6. Ühingu logo ja nime kasutamise őigused ja korra kinnitab Ühingu juhatus.

4. Ühingu liikmed, nende őigused ja kohustused

4.1. Ühingul on individuaal, kollektiiv- ja auliikmed.

4.2. Ühingu individuaalliikmeteks on üksikisikud ja kollektiivliikmeteks organisatsioonid, kes:

4.2.1. tunnistavad ja täidavad Ühingu pőhikirja;

4.2.2. osalevad Ühingu tegevuses;

4.2.3. tasuvad regulaarselt liikmemaksu;

4.2.4. Ühingu auliige on vabastatud liikmemaksust;

4.2.5. Ühingu auliikmete nimetamisel lähtub juhatus “Auliikme statuudist”.

4.3. Ühingu liikmeks astuda soovija esitab juhatusele sellekohase avalduse, mille juhatus vaatab läbi ühe kuu jooksul. Juhatusel on őigus vastuvőtmisest keelduda, kui selle vastu on rohkem kui pooled juhatuse liikmetest.

4.4. Ühingu liikmeks astuda soovija omandab liikme őigused pärast juhatuse positiivset otsust ja liikmemaksu tasumist.

4.5. Ühingu liikmel on őigus:

4.5.1. osaleda Ühingu ja selle osakondade  tegevuses;

4.5.2. vőtta osa Ühingu üldkoosolekutest;

4.5.3. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;

4.5.4. saada juhatuse tegevuse kohta vajalikku teavet;

4.5.5. saada teavet üldkoosoleku päevakorda vőetud küsimuste kohta, tutvuda üldkoosoleku protokolliga ja saada sellest väljavőtet;

4.5.6. taotleda Ühingu tegevusega seotud küsimuste ja ettepanekute vőtmist üldkoosoleku päevakorda.

4.5.7. Kasutada Ühingu sümboolikat vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale.

4.6. Ühingu liige on kohustatud:

4.6.1 vőtma osa Ühingu tegevusest ja aitama kaasa tema arengule ning eesmärkide saavutamisele;

4.6.2 järgima Ühingu üldkoosoleku otsuseid;

4.6.3 tasuma Ühingu liikmemaksu ja muid üldkoosoleku otsusega määratud makse;

4.6.4 hoidma oma tegevuse ja käitumisega kőrgel Ühingu mainet, tema liikme au ja väärikust, tutvustama Ühingu tegevuse eesmärke ja pőhimőtteid;

4.6.5 käituma Ühingu liikmete suhtes ausalt ja lugupidavalt.

4.6.6. teatama juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed ning teatama kontaktandmete muutumisel uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul muudatusest sh kollektiivliikmed töötajate arvu muudatuse seonduvalt liikmemaksu arvestamisega.

4.7. Ühingu liikmete väljaarvamine:

4.7.1 Ühingu liige, kes korduvalt rikub Ühingu pőhikirja vői kahjustab olulisel määral Ühingu mainet, vőidakse juhatuse koosoleku otsusega Ühingust välja arvata.

4.7.2 Ühingu liige, kes pole esitatud liikmemaksuarvet tasunud 1,5 aasta jooksul alates arve tasumise tähtajast  vőidakse juhatuse koosoleku otsusega Ühingust välja arvata.

4.7.3 välja arvatud liikmele teatatakse väljaarvamisotsusest viivitamatult kirjalikult.

4.7.4 Ühingust välja astumiseks esitab liige Ühingule kirjaliku avalduse, milles kirjeldab väljaastumise põhjust. Kui liige soovib Ühingust välja astuda kalendriaasta jooksul alates 31. jaanuarist, tuleb liikmemaksu tasuda kogu aasta eest. Ettemakstud liikmemaksu ei tagastata.

4.8 Ühingu kollektiivliikmed vőivad olla kőik Ühingu tegevuse arendamisele materiaalselt kaasa aidata soovivad juriidilised isikud.

4.8.1 kollektiivliikmeks astumisel tuleb esitada Ühingu juhatusele kirjalik avaldus, mille kohta juhatuse teeb otsuse ühe kuu jooksul avalduse laekumise päevast arvates;

4.8.2. kollektiivliige on kohustatud esitama Ühingule kirjalikult oma organisatsiooni esindavate isikute andmed;

4.8.3. kollektiivliikmetele laienevad kőik Ühingu liikmete őigused ja kohustused; üldkoosolekul hääletamisel on kollektiivliikmel sőltumata esindajate arvust ainult üks hääl.

5. Ühingu juhtimine

5.1 Ühingu kőrgeim organ on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas, juhatuse poolt määratud tähtajal.

5.1.1. üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatus, teatades sellest Ühingu liikmetele ette vähemalt 7 päeva; üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse ära üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord.

5.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku järgmistel juhtudel:

 • vähemalt 10% liikmete otsusel;
 • juhatuse otsusel;
 • revidendi nőudmisel.

5.3. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorra punkti kohta eraldi.

5.4. Üldkoosoleku käik ja vastuvőetud otsused fikseeritakse üldkoosoleku protokollis; protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.5. Kirjalikult esitatud lahkarvamused lisatakse protokollile.

5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb vähemalt 25 Ühingu liiget. Kui üldkoosolekul ei ole kohal nőutav arv liikmeid, on őigus üldkoosolek 15 päeva jooksul uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on sama päevakorraga ning pädev vastu vőtma otsuseid, olenemata esindatud liikmete arvust. Sobiva tehnoloogilise lahenduse korral on liikmetel võimalik ka elektrooniliselt hääletada vastavalt juhatuse loodud korrale. Juhatus teavitab vastavast võimalusest Üldkoosoleku väljakuulutamisel.

5.7. Üldkoosoleku otsused vőetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud:

5.7.1. pőhikirja muutmine, milleks on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest;

5.7.2. ühingu tegevuse lőpetamine, milleks on vajalik  2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest.

5.8. Üldkoosolek:

5.8.1. kinnitab pőhikirja, teeb selles muudatusi ja parandusi;

5.8.2. valib audiitori;

5.8.3 valib ühingu liikmete hulgast juhatuse liikmed;

5.8.4. arutab läbi ja kinnitab juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande ning audiitori poolt esitatud aruande, annab hinnangu ühingu finantsmajanduslikule tegevusele ja määrab edasised tegevussuunad;

5.8.5. otsustab ühingu tegevuse muutmise, lőpetamise, ühinemise ja jagunemise;

5.8.6. kinnitab Ühingu Nõukoja liikmed.

5.9 Ühingu Nõukoda

5.9.1 Ühingu juhatust nõustab strateegilistes ja kestliku arengu tagamise küsimustes Nõukoda. Nõukoda koosneb viiest kuni üheteistkümnest liikmest, kellest vähemalt ⅔ on liikmete esindajad. Nõukoja liikmeks valitakse automaatselt eelmine ühingu juhatuse esimees.

5.10. Ühingut juhib vähemalt kolme ja mitte rohkem kui üheksaliikmeline juhatus. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

5.10.1. juhatuse liikmeteks on üldkoosoleku vői juhatuse poolt valitud isikud, kellest vähemalt poolte elukoht on Eestis; juhatuse volituste tähtaeg on 3 aastat.

5.10.2. juhatusel on őigus määrata juhatuse liikmete hulgast erivolitustega isikuid.

5.11. Juhatuse liikmeid vőib üldkoosoleku otsusega enne volituste tähtaja lőppemist ametist tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise pärast vői vőimetuse pärast ühingut juhtida.

5.12. Juhatuse koosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda kvartalis.

5.13. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

5.13.1.  Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse liikmetest.

5.13.2. Juhatus vőib otsuseid vastu vőtta ilma koosolekut kokku kutsumata,  kui selle poolt hääletab kirjalikult, sh e-maili teel üle poole juhatuse liikmetest

5.14. Juhatus tegeleb ühingu jooksva asjaajamisega ning tegutseb seaduse, üldkoosoleku ja käesoleva pőhikirjaga määratud volituste piires.

5.14.1. juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille viseerivad koosoleku juhataja ja protokollija; juhatuse protokolli koopia saadetakse igale juhatuse liikmele.

5.15. Juhatuse ülesanneteks on:

5.15.1. Ühingu vahendite (vt p.3.1) arvestuse pidamine ning otsustamine kasutamise üle.

5.15.2. Ühingu raamatupidamise korraldamine;

5.15.3. Ühingu liikmete ja kollektiivliikmete vastuvőtmine, väljaarvamine ning arvestuse pidamine;

5.15.4. Üldkoosolekute kokkukutsumine;

5.15.5. Ühingu tegevuskava, -eelarve ja -aruande koostamine ja selle täitmise kindlustamine;

5.15.6. Ühingu juhtimine ja sisestruktuuri kujundamine üldkoosolekute vaheajal;

5.15.7. Ühingu osakondade  tegevusplaanide ja eelarvete kinnitamine ning töö koordineerimine;

5.15.8. Juhatus võib ellu kutsuda erinevaid ajutisi ja alalisi toimkondi ning nõukodasid.

5.16. Juhatuse liige vőib anda oma kohustused ja volitused edasi teisele juhatuse liikmele; kohustuste edasi andmisest teatab juhatuse liige juhatuse koosolekule kirjaliku avaldusega, kus on märgitud kohustuste edasiandmise pőhjus ja kestus ning kellele soovitakse kohustused edasi anda; volituste ja kohustuste edasiandmise kinnitab juhatus.

5.17. Juhatuse liikmel on őigus nőuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist, selleks esitab ta juhatusele vastavasisulise avalduse; kulutuste aktsepteeritavuse otsustab juhatus.

5.18. Juhatuse liikmed vastutavad pőhikirja või seaduse rikkumise tagajärjel ühingule süüliselt tekitatud kahju eest.

5.18.1. juhatuse liikmete vastu esitatava nőude aegumistähtaeg on kolm aastat rikkumise toimumisest vői rikkumise avastamisest.

5.19. Juhatuse esimehe ülesanneteks on juhatuse poolt määratud piirides:

5.19.1. Ühingu juhtimine ja esindamine;

5.19.2. Ühingu töötajatega töölepingute sőlmimine, nende tegevusvaldkondade ja tööülesannete kindlaksmääramine;

5.19.3. lepingute sőlmimine teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega ühingu eesmärkide saavutamiseks ja vajalike ülesannete lahendamiseks;

5.19.4. kinnisasjade vői registrisse kantud vallasasjade vőőrandamine vői asjaőigusega koormamine juhatuse vastava otsuse alusel;

5.19.5. Ühingu tegevusplaani väljatöötamine eesmärkide saavutamiseks ning tegevusplaani täitmise korraldamine;

5.19.6. Ühingu rahaliste vahendite käsutamine juhatuse poolt määratletud piirides.

5.20. Juhatuse esimees vői juhatuse liikmed üheskoos esindavad ühingut kőigis őigustoimingutes.

5.21. Juhatuse esimeest ja aseesimeest vőib juhatuse otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmisel vői vőimetuse korral ühingut juhtida;

5.21.1. juhatuse esimees ja aseesimees vőivad oma kohalt tagasi astuda, jäädes juhatuse liikmeteks, esitades juhatusele sellekohase avalduse.

5.22. Juhatuse aseesimehe ülesandeks  on juhatuse esimehe ülesannete täitmine perioodil, kui juhatuse esimees ei viibi Eestis või mõnel muul põhjusel ei saa täita oma ülesandeid. Samuti juhul ja määras, mis on täiendavalt kokku lepitud juhatusega.

5.23. Ühingu liikmetel on őigus moodustada piirkondlikke ja erialaseid sektsioone.

5.23.1. erialased vői piirkondlikud sektsioonid moodustatakse Ühingu liikmete vastavasisulise avalduse alusel, mille kinnitab Ühingu juhatus;

5.23.2. sektsioonide töö juhtimiseks moodustatakse sektsiooni liikmetest sektsiooni juhatus;

5.23.3. sektsiooni juhatus koostab sektsiooni tegevuskava ja eelarve, mis on kooskőlas ühingu pőhikirja ja tegevuskavaga ning teavitab sellest Ühingu juhatust.

5.24. Ühingu liikmetel on őigus moodustada ühingu põhikirjaliste eesmärkidega seotud seltsinguid.

5.25. Sektsiooni juhatuse ülesanneteks on:

5.25.1. sektsiooni tegevuskava, -eelarve ja -aruande koostamine ning esitamine kinnitamiseks ühingu juhatusele;

5.25.2. Ühingu juhatuse poolt kinnitatud tegevuskava ja -eelarve täitmise tagamine;

5.25.3. osakonna tehingutega seotud arvepidamise korraldamine ja tõendusdokumentide esitamine juhatusele;

5.25.4. sektsiooni juhtimine ja sisestruktuuri kujundamine.

5.26. Sektsiooni juhatusel on őigus:

5.26.1. osaleda sektsiooni tegevuses ja selle eesmärkide täitmisele kaasaaitamises;

5.26.2. kasutada ühingu juhatuse poolt kinnitatud eelarve ulatuses rahalisi ja muid vahendeid kinnitatud tegevusplaani elluviimiseks;

5.26.3. esindada ühingu sektsiooni avalikel üritustel;

5.26.4. saada juhatuselt juhtimise kohta vajalikku teavet;

5.26.5. saada teavet üldkoosoleku päevakorda vőetud küsimuste kohta, tutvuda üldkoosoleku protokolliga ja saada sellest väljavőtet;

5.26.6. taotleda sektsiooni tegevusega seotud küsimuste ja ettepanekute vőtmist üldkoosoleku päevakorda;

5.26.7. taotleda Ühingu juhatuselt toetust sektsiooni tööks ja selle eesmärkide täitmiseks.

5.27. sektsiooni juhatuse liikmed vastutavad pőhikirja ja seadusnőuete rikkumise tagajärjel Ühingule süüliselt tekitatud kahju eest.

5.27.1. sektsiooni juhatuse liikmete vastu esitatava nőude aegumistähtaeg on kolm aastat rikkumise toimumisest vői rikkumise algusest.

6. Aruandlus ja kontroll

6.1. Ühingu üldkoosoleku poolt valitud audiitor kontrollib Ühingu finantsmajanduslikku tegevust ja Ühingu tegevuse vastavust kehtivale seadusandlusele ja pőhikirjale, milleks talle tagatakse juurdepääs vajalikele dokumentidele.

6.2. Revisjon viiakse läbi vastavalt seadusele vői vähemalt 10% liikmete nőudmisel.

7. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerime toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslik juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

EKÜ liikmete üldkoosolek on ühingu kõrgeim organ. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele ja vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekul osaleb üle poole ühingu liikmetest.

Iga hääl loeb ja Teie arvamus on meile väga oluline – olete kõik väga oodatud!

EKÜ põhikiri ütleb üldkoosoleku kohta järgmist:

V Ühingu juhtimine

5.1 Ühingu kőrgeim organ on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas, juhatuse poolt määratud tähtajal.

5.1.1. Üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatus, teatades sellest Ühingu liikmetele ette vähemalt 15 päeva; üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse ära üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord.

5.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku järgmistel juhtudel:

 • vähemalt 10% liikmete otsusel;
 • juhatuse otsusel;
 • revidendi nőudmisel.

5.3. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorra punkti kohta eraldi.

5.4. Üldkoosoleku käik ja vastuvőetud otsused fikseeritakse üldkoosoleku protokollis; protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.5. Kirjalikult esitatud lahkarvamused lisatakse protokollile.

5.6. Üldkoosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekus osaleb üle poole Ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole kohal nőutav arv liikmeid, on őigus üldkooslek 15 päeva jooksul uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on sama päevakorraga ning pädev vastu vőtma otsuseid, olenemata esindatud liikmete arvust.

5.7. Üldkoosoleku otsused vőetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud:

5.7.1. pőhikirja muutmine, milleks on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest;

5.7.2. ühingu tegevuse lőpetamine, milleks on vajalik  2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest.

5.8. Üldkoosolek:

5.8.1. kinnitab pőhikirja, teeb selles muudatusi ja parandusi;

5.8.2. valib audiitori;

5.8.3. valib ühingu liikmete hulgast juhatuse liikmed;

5.8.4. arutab läbi ja kinnitab juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande ning audiitori poolt esitatud aruande, annab hinnangu ühingu finantsmajanduslikule tegevusele ja määrab edasised tegevussuunad;

5.8.5. otsustab ühingu tegevuse muutmise, lőpetamise, ühinemise ja jagunemise.

5.9. Üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kőik juhatuse liikmed.

(Kinnitatud üldkoosolekul 23.04.2015)

Individuaalliikmed

 • őpilased ja pensionärid 15 eurot aastas
 • tavaliikmed 40 eurot aastas

Kollektiivliikmed

 •  őppeasutused 195 eurot aastas
 •  organisatsioonid:
  • kuni 5 töötajat – 110 eurot aastas
  • 6-50 töötajat  – 265 eurot aastas
  • 51-250 töötajat – 545 eurot aastas
  • 251-1000 töötajat  –  875 eurot aastas
  • üle 1000 töötaja – 1250 eurot aastas

EKÜ auliikmed on vastavalt põhikirjale liikmemaksust vabastatud

* Liikmemaksuga seotud andmete (kontaktandmed , töötajate arv jms.) muudatustest palume teatada e-meilile info(at)eaq.ee hiljemalt 31.jaanuariks. Hiljem teatatud info saab olema aluseks järgmise kalendriaasta liikmemaksu arvestusel. Väljastatud arve kuulub tasumisele Ühingule viimati edastatud töötajate arvu alusel.
* Liikme õigused jõustuvad peale liikmemaksu laekumist Eesti Kvaliteediühingu kontole.

Liikmed ja kontaktid

Ühingu liikmeskonda kuuluvad kvaliteeti väärtustavad eraisikud ja organisatsioonid.

OLEME UHKED JA TÄNULIKUD, ET MEIE LIIKMED ANNAVAD OMA PARIMA KVALITEEDIVALDKONNA TOETAMISEL JA EDENDAMISEL!

Kvaliteet on mõtteviis. Eesti Kvaliteediühingul on au koondada üle 270 suurepärase ettevõtte, organisatsiooni ja eraisiku, kes sellist mõtteviisi järgivad. Nende hulgas on mitmeid kõrg- ja kutsehariduse õppeasutusi. Oleme eriliselt uhked meie pikajaliste liikmete (liikmestaatust 25 aastat ja rohkem) üle kes endiselt toetavad meie tegevust, jagades oma aastatepikkust kogemust ja parimaid omandatud teadmisi ning praktikaid kvaliteedijuhtimise teemadel.

Eesti Kvaliteediühingu liikmete hulgas on läbi aegade olnud tähelepanuväärseid visionääre, uuendusliku mõtteviisi kandjaid ja suurepäraseid õpetajaid, kes läbi oma tegevuste on toetanud ettevõtete ja organisatsioonide ning erinevate põlvkondade kvaliteedijuhtide arengut täiuslikkuse poole. Parimatest parimaid kolleege, neid, kelleta Eesti kvaliteedimaastik oleks oluliselt tuhmimates toonides, oleme tunnustanud EKÜ auliikme tiitliga.

Silmapaistvate tulemuste eest Eesti kvaliteedijuhtimise valdkonna ja Eesti Kvaliteediühingu arendamisel on EKÜ auliikmeks nimetatud:

1996. aastal  Professor Walter Masing

1998. aastal  Erich Asumäe ja Henno Viil

2001. aastal  Olev Saks  ja Ahto Tihkan

2002. aastal  Rein Lööne ja Aigar Saliste

2005. aastal  Andres Kiitam

2006. aastal Signe Ratso ja  Henn Pärn

2009. aastal  Asko Talu

2013. aastal   Neeme Kärbo

2014. aastal   Toomas Noorem

2016. aastal   Gregory H. Watson, Helgi Rõõs ja Tiit Hindreus

Eesti Kvaliteediühing võtab läbi kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi parimate teooriate, meetodite ja praktikate tutvustamise aktiivselt osa Eesti konkurentsivőime ja maine positiivsest mőjutamisest, tehes tõhusat koostööd nii Eesti kui rahvusvaheliste asjakohaste organisatsioonidega. Meie kollektiivliikmed väärtustavad kvaliteeti ja austavad klienti, järgides oma valdkonnas tegutsedes head tava ja ausa konkurentsi põhimõtteid.

Ettevõte/organisatsioon Tegevusvaldkond Kontaktisik Veebisait EKÜs alates
1. ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUS
 • sotsiaalteenuste kvaliteet
http://www.astangu.ee/ 15.08.2012
2. BM TRADA EESTI OÜ
 • sertifitseerimine
www.bmtrada.ee 21.04.2015
3. BUREAU VERITAS EESTI OÜ
 • sertifitseerimine
Tiit Hindreus www.bureauveritas.ee 21.11.2001
4. COATS EESTI AS
 • tootmine
 • teenindus
www.coatscrafts.co.ee 01.12.2003
5. DET NORSKE VERITAS EESTI OÜ
 • sertifitseerimine
Maret Maasalu www.dnvgl.com 01.03.2002
6. EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOL MAINOR
 • õppeasutused
www.eek.ee 06.09.2010
7. EESTI MAAÜLIKOOL
 • õppeasutused
Lea Michelson www.emu.ee 17.10.2005
8. EKTACO AS
 • tootmine
 • teenindus
www.ektaco.ee 03.10.1999
9. ELEKTRILEVI AS
 • võrguteenuse pakkuja
www.elektrilevi.ee 13.01.2015
10. ELISA EESTI AS
 • telekommunikatsioon
www.elisa.ee 05.10.2010
11. ENSTO ENSEK AS
 • tootmine
 • teenindus
Kristy Valgma-Antsmäe www.ensto.com 28.07.2004
12. ÉOLANE TALLINN AS
 • tootmine
 • teenindus
www.eolane.com 11.03.2002
13. ERICSSON EESTI AS
 • tootmine
 • teenindus
www.ericsson.com 15.09.2009
14. FEIN-ELAST ESTONIA OÜ
 • tootmine
 • teenindus
Urmas Mägi www.fein-elast.com 11.11.1999
15. GLAMLAC OÜ
 • tootmine
www.glamlac.com 11.02.2014
16. HANSAB AS
 • tootmine
 • teenindus
www.hansab.ee 03.09.2002
17. HANZA MECHANICS TARTU AS
 • tootmine
 • teenindus
www.hanza.com 30.11.1995
18. HARJU ELEKTER GRUPP
 • elektrijaotusseadmete ja metalltoodete tootmine
Katre Tulp www.harjuelekter.ee 20.06.2018
19. HEIVÄL CONSULTING
 • konsultatsioonid
Kaido Väljaots www.heival.ee 14.04.2002
20. HSF BALTIC OÜ
 • tootmine
Rando Liiva www.hsfgroup.com 17.06.2019
21. INSPECTA ESTONIA OÜ
 • katsetamine
 • inspekteerimine
 • sertifitseerimine
www.inspecta.com
22. KARL REIKTER OÜ
 • juhtimisalane nõustamine
Aare Reikter www.karlreikter.ee 17.05.2017
23. KEVELT AS
 • Ravimifirma
www.kevelt.ee 25.09.2017
24. KUNDA NORDIC TSEMENT AS
 • ehitus ja ehitusmaterjalid
Aivar Reimus www.heidelbergcement.com 30.11.1993
25. LLOYD`S REGISTER EMEA Eesti filiaal
 • sertifitseerimine
Riina Soosalu www.lrqa.ee 12.04.2006
26. METAPRINT AS
 • metalltaara tootmine
www.metaprint.com 04.04.2013
27. METROSERT AS www.metrosert.ee 10.11.2015
28. MIDRO OÜ
 • konsultatsioonid
Margery Roosimaa www.midro.ee 20.03.2019
29. NEFAB PACKING OÜ
 • tootmine
 • teenindus
Erkki Susi www.nefab.ee 22.11.2005
30. OSHINO Electronics Estonia OÜ
 • Elektrooonika
www.oshino.ee 25.09.2017
31. PET CITY OÜ
32. PROCEPT CONSULT OÜ
 • juhtimisalane nõustamine
www.proceptconsult.ee 10.03.2015
33. RIIGI INFOKOMMUNIKATSIOONI SIHTASUTUS
 • infokommunikatsiooniteenused
www.riks.ee 04.04.2013
34. SAINT-GOBAIN EHITUSTOOTED AS
 • ehitus ja ehitusmaterjalid
Jaanika Reismann www.sgehitustooted.ee 01.01.2001
35. SELVER AS
 • jaekaubandus
Kristi Lomp www.selver.ee 11.04.2018
36. SIGMATEQ OÜ
 • äri- ja juhtimisalane nõustamine
Aleksei Kopõlov www.sigmateq.eu 25.04.2013
37. SK ID Solutions AS
 • sertifitseerimine
www.sk.ee 08.12.2010
38. SKELETON TECHNOLOGIES OÜ Karina Tomba www.skeletontech.com 28.07.2016
39. STONERIDGE ELECTRONICS AS
 • tootmine
 • teenindus
www.stoneridge.com 09.06.2005
40. TALLINNA ERATEENINDUSKOOL SA
 • Kutsekool ja täiskasvanute koolituskeskus
www.tetkool.ee 11.12.2012
41. TALLINNA LENNUJAAM AS
 • teenindus
www.tallinn-airport.ee 21.12.2018
42. TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
 • õppeasutused
www.ttu.ee 07.02.2006
43. TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL
 • rakenduslik kõrgharidus
Piret Tamme www.ttk.ee 07.03.2019
44. TALLINNA VESI AS
 • tootmine
 • teenindus
Enno Saluvee www.tallinnavesi.ee 30.04.2002
45. TELEMA AS
 • tootmine
 • teenindus
Hele Hammer www.telema.eu 10.05.2011
46. THREOD SYSTEMS OÜ 24.03.2017
47. TOYOTA BALTIC AS
 • tootmine
 • teenindus
Alar Metsson www.toyota.ee 13.06.2005
48. TRELLEBORG INDUSTRIAL PRODUCTS ESTONIA OÜ
 • kummitoodete valmistamine
www.trelleborg.com 12.08.2014
49. TÜV EESTI OÜ
 • sertifitseerimine
Tatjana Veske www.tuev-nord.ee 13.09.2002
50. VIKING WINDOW AS
 • tootmine
 • teenindus
Indrek Rüütel www.viking.ee 10.01.2004

Kvaliteediühing vahendab ja levitab oma koostöövõrgustiku kaudu liikmetele mitmekülgset ja kaasaaegset rahvusvahelist kvaliteedijuhtimisega seonduvat informatsiooni, teadmust ja kontakte.

  Nimi Pädevus Tegevus Amet Töökoht Liige alates
1 Aado Luik       Tarbijakaitse nõuandla 01.04.1992
2 Ahto Tihkan     EKÜ Auliige Eesti Kvaliteediühing 24.01.1991
3 Aleksander Temmo     tootmis-, kvaliteedijuht   17.05.2017
4 Aleksandra Kiršbaum Assessor   kvaliteedidirektor BLRT AS 20.10.2003
5 Allan Randlepp         10.11.2015
6 Allan Teetlaus       Boftel Estonia 14.12.2011
7 Andres Kaur     juhatuse liige COMBICON OÜ 26.10.2002
8 Andres Kiitam       Tallinna Tehnikaülikool 24.01.1991
9 Andres Mesila     ekspertarst, arst, juhtimissüsteemi audiitor Sotsiaalkindlustusamet, OÜ Holistiline Kliinik, DNV Eesti OÜ 08.01.2013
10 Anna Gulina     TMK tudeng   09.09.2014
11 Anne-Mai Valtsov     kvaliteedispetsialist K. G. Knutsson 29.08.2018
12 Anni Adamson     TMK tudeng õpilane 11.08.2015
13 Anni Talts Pädev kvaliteedijuht, assessor, tugiisik Pädevate klubi liige tehasejuht Lantmännen Unibake 31.01.2006
14 Annika Alt     kvaliteedijuht Eesti Teed AS 08.03.2011
15 Anti Arusaar Assessor   kvaliteedijuht   07.02.2003
16 Ants Tammepuu   Lõuna-Eesti sektsiooni liige dotsent Eesti Maaülikool 25.06.2001
17 Anu Marmor     kvaliteedispetsialist Konesko AS 14.10.2014
18 Anu Martinson   Lõuna-Eesti sektsiooni liige juhtimiskonsultant CIVITTA 20.05.2014
19 Anu Oinberg Pädev kvaliteedijuht     Dammix AS 11.09.2012
20 Anu Pärna     Airline Marketing & Sales ApS Eesti Filiaal Reservations & Agency Support Denmark 24.03.2017
21 Apo Oja       Sotsiaalministeerium 17.02.2012
22 Arno Kaseniit     direktor Sillamäe Gümnaasium 01.04.2011
23 Artem Tolmachev     protsessijuht Maxima Eesti OÜ 13.04.2018
23 Arvo Juhkami          
24 Asko Talu     mentor, koolitaja Selgus OÜ  
25 Baldur Kubo Juhtassessor, assessor, tugiisik       13.03.2012
26 Birgit Aasa     Siseaudiitor Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 03.10.2001
27 Carmen Siirmets     siseaudiitor Stora Enso Packaging AS 14.10.2014
28 Dagni Krinka     Icosagen Grupp kvaliteedijuht Icosagen AS 06.09.2010
29 Ege Luus Pädev kvaliteedijuht   Head of Baltic Transaction Banking Danske Bank Eesti filiaal 15.09.2015
30 Enn Vernik         26.02.2002
31 Enno Aermates       Smileoffice OÜ 12.04.2013
32 Erich Asumäe     EKÜ Auliige Eesti Kvaliteediühing 24.01.1991
33 Erika Vahtmäe     kvaliteedijuht KARL STORZ VIDEO ENDOSCOPY ESTONIA OÜ 19.01.2016
34 Erki Prisk     kvaliteedispetsialist   12.12.2017
35 Eve Sepp     nõunik-kvaliteedijuht Ravimiamet 17.02.2012
36 Evelin Magnus KVJ tase 7   kvaliteedijuht Ramirent Baltic AS 20.12.2018
37 Garri-Kerto Rägastik     kvaliteedispetsialist TransferWise 18.05.2018
38 Gerli Mae-Vello     müügiosakonna spetsialist AAS “BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaal 17.04.19
39 Glein Kiissa     tarkvara analüütik Tartu Linnavalitsus 02.11.2010
40 Gregory H. Watson LSS MBB   tippekspert, koolitaja ja nõustaja Business Excellence Solutions 11.02.2014
41 Grete Hansson     kvaliteedijuht   05.02.2019
42 Hassar Jurs     kvaliteedijuht Estiko Plastar AS 06.02.2015
43 Heiki Talvik     kvaliteedijuht Mistra-Autex AS 20.12.2018
44 Heikki Zeigo     kvaliteedijuht Mekanotjänst Baltic AS 23.08.2017
45 Heleliis Põlluäär     kvaliteedijuht OÜ ASB Greenworld Eesti 19.01.2016
46 Helen Järveots     kliendinõustaja Swedbank AS 10.11.2015
47 Helen Otto     töökeskkonnaspetsialist ABB AS 25.09.2017
48 Helgi Rõõs     töökeskkonnaspetsialist Scania Eesti AS 24.01.1991
49 Heli Voogla Assessor   äriprotsesside juht Akzo Nobel Baltics AS 10.01.2012
50 Helin Raik Pädev kvaliteedijuht Pädevate klubi liige juhatuse liige Helexlab OÜ 17.01.2007
51 Helina Loid-Kudu     doktorant   13.01.2015
52 Helle Oranen     kvaliteediinsener AS Draka Keila Cables 15.09.2015
53 Helle Siigur   Lõuna-Eesti sektsiooni liige juhataja Vahtramägi MTÜ 12.11.2013
54 Heneli Lamp     konsultant-koolitaja OÜ Stiwibi 05.02.2019
55 Henn Pärn     EKÜ Auliige    
56 Henno Viil     EKÜ Auliige Eesti Kvaliteediühing 24.01.1991
57 Hille Maripuu       Norma AS 10.01.2012
58 Ilona Reiljan Pädev kvaliteedijuht   arendusnõunik Kaitseministeerium 11.10.2011
59 Indrek keis         17.12.2017
60 Inge Parring Pädev kvaliteedijuht     ACE Logistics Group AS 01.04.2011
61 Inna Koit     riskikontrolli ekspert Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 22.02.2016
62 Jaan Paeveer       Bureau Veritas Eesti OÜ 19.03.2002
63 Jaana Altsaar         08.02.2011
64 Jaanika Mölter Pädev kvaliteedijuht Lõuna-Eesti sektsiooni liige, pädevate klubi liige kvaliteedijuht Eesti Lennuakadeemia 12.12.2001
65 Jaanika Tõnnisson     kvaliteedijuht ISS Eesti AS 17.12.2007
66 Jana Kelus Juhtassessor, assessor     Elektrilevi OÜ 24.05.2010
67 Janne Lokkota     kvaliteedijuht   05.02.2019
68 Janne Vaaderpall         13.11.2012
69 Janno Kasepuu     kvaliteedijuht Barrus AS 25.09.2017
70 Jari Kukkonen Tugiisik   juhatuse liige BG-Konsultatsioonid OÜ 23.03.2009
71 Jekaterina Kriis       FIE 06.02.2015
72 Jelena Mullo     projektijuht Windak OÜ 12.08.2014
73 Joann Lillemägi     spetsialist Westenpark OÜ 20.06.1991
74 Jüri Riives     juhatuse esimees Eesti Masinatööstuse Liit 01.10.1998
75 Kaarel Krinal Pädev kvaliteedijuht Pädevate klubi liige kvaliteedijuht Metaprint AS 29.06.2010
76 Kaarel Lahtvee     Head of Operational Excellence ABB AS 20.06.2018
77 Kadi Kreis Assessor   Direktor Tartu Kunstikool 02.11.2010
78 Kadi Vahtra         27.04.2016
79 Kai Jõers     laborispetsialist SA TÜK Kliinikum, Ühendlabor 24.01.2006
80 Kai Lauri     kvaliteedijuht Synlab Eesti OÜ  
81 Kaia Lõun     kvaliteedispetsialist JR Tehnoconsult OÜ 18.03.2002
82 Kaidi Suits       õpilane 13.01.2015
83 Kaili Mägi         08.11.2011
84 Kaili Maide     müügiesindaja BDP Eesti OÜ 18.10.2017
85 Kaisi Augjärv Pädev kvaliteedijuht, assessor Pädevate klubi liige Operational Excellence Manager ABB 27.04.2016
86 Kaja Peterson     tootearenduse spetsialist Akzo Nobel Baltics AS 18.10.2017
87 Kalle Taimla     juhatuse esimees Agendivara OÜ 06.03.2019
88 Kalmer Kade     kvaliteedijuht AS Assistor 08.01.2013
89 Karin Karnö         13.10.2015
90 Karl-Jürgen Siilak     arvutitehnoloogia tudeng Tartu Ülikool 15.06.2016
91 Kati Maripuu     kvaliteedispetsialist   11.12.2012
92 Katre Koit     kvaliteediosakonna juht Sotsiaalkindlustusamet 31.01.2018
93 Katrin Kreegimäe     lektor Eesti Maaülikool 15.05.2002
94 Katrin Lember     administratsioonidirektor A. Le Coq AS 19.03.2002
95 Katrin Ojala     kvaliteediinsener AQ Lasertool OÜ 11.08.2015
96 Keiu Talve     auditi projektijuht Riigikontroll 15.05.2019
97 Kelli Podošvilev       Ida-Tallinna Keskhaigla 19.03.2002
98 Kersti Põldemaa       Tallinna Sotsiaaltöö Keskus 14.12.2011
99 Kersti Pärn Pädev kvaliteedijuht, assessor, tugiisik Pädevate klubi liige FIE   05.01.2004
100 Kersti Vana Pädev kvaliteedijuht   arendusjuht Tabasalu Ühisgümnaasium 08.10.2013
101 Kersti Varik         04.05.2016
102 Ketlin Masing Assessor   arendusjuht Ceasar Grupp OÜ 14.04.2015
103 Krista Tarum     juhataja Concultcom OÜ 17.06.2019
104 Kristel Kagover     konverentsispetsialist Eesti Rahvusraamatukogu 20.09.2016
105 Kristel Mölter Pädev kvaliteedijuht Pädevate klubi liige     07.12.2004
106 Kristel Onoper          
107 Kristel Sarri       Eesti Talleks AS 14.12.2011
108 Kristi Õige     konsultant Õige Konsultatsioonid OÜ 13.11.2014
109 Kristiina Kase         12.11.2013
110 Kristiina Kasemets     kvaliteedijuht Eolane Tallinn AS 19.03.2002
111 Kristina Johannes     õppealajuhataja Tallinna Õismäe Vene Lütseum 15.06.2016
112 Küllike Lilienberg Pädev kvaliteedijuht Pädevate klubi liige juhatuse liige ETS Nord AS 19.03.2002
113 Kuuno Kirspuu       Onninen AS 10.05.2011
114 Kätlin Venderström     kvaliteediteenistuse juht SA Viljandi Haigla 09.09.2019
115 Laire Suurväli     kvaliteedi-, keskkonna- ja kommunikatsioonijuht DHL Estonia AS 08.03.2011
116 Lea Ridali     kvaliteedispetsialist CCBR AS 24.03.2017
117 Leila Lahtvee     QA engineer Playtech Estonia 04.05.2016
118 Lembit Eespäev     juhatuse liige Jetoil AS 01.01.1994
119 Lembit Lait     kvaliteedijuht Empower AS 24.01.1991
120 Liis Rooväli     lektor Tervishoiu Instituut 13.10.2015
121 Liisa Haabpiht     peaekspert Haridus- ja Teadusministeerium 20.09.2016
122 Liisi Vassar         15.09.2015
123 Lili Tikka     QMS koordinaator Widex Eesti OÜ 07.03.2019
124 Leivi Arumäe     projektijuht Reaalprojekt OÜ 05.02.2019
125 Ly Siilak Juhtassessor Lõuna-Eesti sektsiooni liige projektijuht OÜ IDEE JA TEOSTUS 14.06.2006
126 Maarja-Liisa Oldekop     kvaliteedijuht TBD-Biodiscovery OÜ 10.11.2015
127 Madis Niinemaa     kvaliteedispetsialist PharmaEstica Manufacturing OÜ 17.12.2017
128 Magdalena Tilk         08.11.2016
129 Maiki Aid     kvaliteedispetsialist/kvaliteedijuht SWENCN OÜ 20.06.2018
130 Maili Ermel     kvaliteedijuht Harju Tarbijate Ühistu 23.08.2017
131 Mare Timian Pädev kvaliteedijuht, juhtassessor, assessor, tugiisik Pädevate klubi liige juhatuse esimees Eesti Siseaudiitorite Ühing 17.01.2007
132 Mare-Ann Perkmann       Tallinna Tehnikakõrgkool 01.06.1996
133 Marek Velling     juhatuse liige A-Tolliagentuur OÜ 20.09.2016
134 Maret Sukles       Heal AS 07.12.2003
135 Margit Asperk     kvaliteedijuht AS TREV-2 Grupp 20.09.2016
136 Margit Parmas     kvaliteedisüsteemide- ja tööohutuse spetsialist / tööhügieenik Graanul Invest AS 13.01.2015
137 Margit Puik Pädev kvaliteedijuht, juhtassessor Pädevate klubi liige kutseõppe hindamiskoordinaator SA Archimedes/Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur 11.02.2014
138 Margus Tammoja     infoturbe konsultant   10.01.2017
139 Mari Arike     kvaliteediosakonna juht Krimelte OÜ 25.09.2017
140 Maria Roihu     krediidi-ja haldusjuht AS Teraskompanjon 12.03.2013
141 Maria Tikerpuu     kvaliteedi- ja keskkonnaspetsialist Logistika Pluss OÜ 14.04.2015
142 Marian Maidra         20.09.2016
143 Marika Piir     äriprotsessijuht Eesti Energia 14.04.2016
146 Maris Schryer         12.11.2013
147 Marju Kaivapalu     keskkonnanõunik Keila Vallavalitsus 20.09.2016
148 Mart Kollom     juhatuse liige OÜ INVARIA 01.10.1997
149 Mati Kooskora       Royal Works OÜ 13.10.2008
150 Matti Lilleväli     juhatuse liige Unimali OÜ 22.02.2016
151 Meelis Zimmermann   Lõuna-Eesti sektsiooni liige lektor Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 16.03.2006
152 Mehis Bakhoff Pädev kvaliteedijuht, juhtassessor Pädevate klubi liige diagnostikakliiniku juhataja Lääne-Tallinna Keskhaigla 03.10.2001
153 Meljo Musto     juhatuse liige Melsum OÜ 06.09.2010
154 Merle Tammela Assessor   lektor Sisekaitseakadeemia 15.08.2011
155 Merle Varendi     kvaliteedijuht Tallinna Tehnikakõrgkool 21.05.2018
156 Merli Kurus       Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ 08.05.2007
157 Merli Rahnik     analüütik Luminor Bank AS 22.12.2018
158 Merlin Kukk         09.09.2014
159 Moonika Grau     projektijuht A-Tolliagentuur OÜ 13.10.2015
160 Natali Aosaar     SHEQ manager CUTform OÜ 08.11.2016
161 Natalia Kislaja     õppejuht Tallinna Õismäe Vene Lütseum 15.05.2019
162 Neeme Kärbo   Lõuna-Eesti sektsiooni liige projektijuht Tartu Regiooni Energiaagentuur 12.12.2001
163 Olga Aleksandrova     kvaliteediinsener   24.03.2017
164 Peeter Vois Assessor   juhatuse liige Tauria OÜ  
165 Pille Mändla     tegevjuht PM Universe OU dba GreenLine Global 22.02.2016
166 Pirje Petter          
167 Raiko Kaasiku Assessor   projektijuht IT Projekt 12.01.2010
168 Raili Tikko Pädev kvaliteedijuht, assessor Pädevate klubi liige juhatuse liige Rafiid OÜ 17.01.2007
169 Raimond Kadak     tegevjuht A-Tolliagentuur OÜ 11.08.2015
170 Raivo Pavlov Juhtassessor, assessor   konsultant Brando Consulting OÜ 26.02.2008
171 Raul Ratasep Pädev kvaliteedijuht, assessor   kvaliteedijuht SK ID Solutions 01.02.1998
172 Reet Massa Pädev kvaliteedijuht   kvaliteedijuht AS Matek 14.04.2015
173 Regina (Pedaja) Erm       Interconnect Product Assembly AS 09.02.2010
174 Reige Ers     kvaliteedispetsialist Q-Haus Baltic OÜ 13.11.2012
175 Rein Lööne     kvaliteedispetsialist Rein Lööne Konsultatsioonid OÜ 24.01.1991
176 Remi Prual Assessor   juhatuse liige Eesti Kvaliteediühing 08.05.2007
177 Riho Pandis         23.08.2017
178 Riina Peterson       A. Le Coq AS 18.05.2009
179 Riivo Klaas     FIE, ehituse järelevalve FIE Riivo Klaas 06.03.2002
180 Sander Murumets     pädev isik Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS 09.09.2019
181 Signe Laigu     juhataja Emajõe Keeltekool OÜ 10.01.2012
182 Signe Ratso         01.06.1996
183 Siim Sims     kvaliteedi protsesside arendaja Havi Logistics OÜ 15.09.2015
184 Siiri Einaste     juhatuse liige Majanduskoolituse OÜ 11.02.2004
185 Siiri Otsmann       Sotsiaalministeerium  
186 Siiri Tamm     suurkliendihaldur Telia Eesti AS 08.11.2016
187 Silja Kask     hanke- ja kvaliteedispetsialist Stokker AS 11.08.2015
188 Silja Tiirmann     õpilane Tallinna Majanduskool 08.01.2013
189 Silver Sepp     operatsioonide direktor SRC Group AS 25.09.2017
190 Siret Kegel Pädev kvaliteedijuht, juhtassessor, assessor, tugiisik Pädevate klubi liige kvaliteedijuht Keskkonnaamet 30.11.2000
191 Siret Niit     müügisekretär Rasa Trading Company AS 08.01.2013
192 Stina Siem     kvaliteedi- ja arendusjuht Tallinna Tugikeskus Juks 07.02.2019
193 Tauno Mõts     juhatuse liige   07.02.2002
194 Tea Õispuu          
195 Teele Jõeleht     kvaliteedi- ja protsesside juht Kaamos Group OÜ 12.09.2019
196 Teele Kruzman     protsessiinsener ABB AS, Drvies and Renewables Factory 14.04.2016
197 Teele Orgse         07.12.2003
198 Terje Alliksoo Assessor   kvaliteedijuht   08.12.2010
199 Terje Ennomäe     kvaliteedijuht BIGBANK GROUP 12.08.2014
200 Terje Keerberg     siseaudiitor Keskkonnaministeerium 24.10.2001
201 Tiia Tammaru Assessor, tugiisik Pädevate klubi liige juhatuse esimees Eesti Kvaliteediühing 21.12.1993
202 Tiina Metsalu Pädev kvaliteedijuht       02.08.2010
203 Tiina Parmasto     kvaliteedinõunik Sotsiaalkindlustusamet 11.08.2015
204 Tiit Hindreus     juhataja Bureau Veritas Eesti OÜ 10.03.1993
205 Tina Hüftle     tarnija kvaliteedi insener Swiss Property AS 21.12.2016
206 Toivo Ratas     kvaliteedijuht NOTE Pärnu OÜ 13.11.2014
207 Toomas Arula     arendusspetsialist Nixor EE AS 11.10.2011
208 Toomas Elling     kvaliteedijuht AS Hevea 07.05.2013
209 Toomas Jänes     tootmise- ja tehasejuht Stora Enso Packaging AS 13.10.2015
210 Toomas Noorem   Lõuna-Eesti sektsiooni liige tegevdirektor, EKÜ auliige Tartu Teaduspark SA 01.06.1996
211 Toomas Sarapuu     kvaliteedispetsialist HHLA TK Estonia AS 02.11.2010
212 Toomas Vaaderpall Pädev kvaliteedijuht Lõuna-Eesti sektsiooni liige     03.11.2009
213 Toomas Vinkel     juhatuse liige Pal-Klaas AS 20.04.2015
214 Triin Arujõe     keskkonnaosakonna juhataja SA Tartu Ülikooli Kliinikum 08.11.2016
215 Triin Kraavi Kvaliteedijuht (tase 7), pädev kvaliteedijuht, assessor, tugiisik Pädevate klubi liige kvaliteedijuht Eesti Töötukassa 08.01.2013
216 Triin Rand         09.09.2019
217 Tuuli Pentjärv     äriarenduse ja -halduse osakonnajuht Eesti Energia AS 20.05.2014
218 Tuuli Velbri     kvaliteediinsener Saku Metall Allhanke Tehas AS 07.01.2019
219 Üllar Lainela     juhatuse liige Öko Projekt MTÜ 16.02.2009
220 Ülle Kirss     kvaliteedijuht Liviko AS 10.01.2017
221 Ülle Uljata     mudelite- ja kvaliteediosakonna juht AS Baltika 15.12.2015
222 Ülly Aun Pädev kvaliteedijuht       10.03.2015
223 Urmet Kivi     kvaliteedijuht Pesmel AS 15.09.2015
224 Urmo Pärg     partner UEC OÜ 03.04.2009
225 Valeria Linnas     kvaliteedijuht   09.12.2014
226 Valvo Paat     lektor, nõustaja-konsultant Tallinna Majanduskool, QLC OÜ 21.01.2008
227 Vello Vengerfeldt       SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus 13.09.2011
228 Veronika Kruustik   Lõuna-Eesti sektsiooni liige kvaliteedijuht Aboriginal OÜ 07.05.2013
229 Veronika Laur     teenindusjuht Eesti Töötukassa AS  
230 Veronika Rannaste     projektijuht Hansavest Tööjõud OÜ 01.11.2018
231 Viktoria Viira     keskkonna- ja kvaliteedijuht Repo Vabrikud AS 17.05.2017
232 Vilmar Vahe     IT juhtivaudiitor Siseministeerium 02.09.2004
233 Viola Murd     arendusosakonna juhataja Päästeamet 14.10.2014
234 Vivika Kurnitski Pädev kvaliteedijuht Pädevate klubi liige sertifitseerimiskoordinaator TÜV Eesti OÜ 17.10.2000
235 Yana Lahtein     magistrant Tallinna Tehnikaülikool 31.01.2018

Ühingu juhatus on 8-liikmeline ja valiti mais 2019 järgmiseks kolmeks aastaks.

Tiia Tammaru, juhatuse esimees, rahvusvaheliste suhete ja juhtimiskvaliteedi eestvedaja
Tel: 566 36679, e-post: tiia.tammaru@eaq.ee

Aleksei Kopõlov, juhatuse liige
Tel: 5636 6102, e-post: aleksei.kopolov@eaq.ee

Kaarel Krinal, juhatuse liige
Tel: 5556 3959, e-post: kaarel.krinal@eaq.ee

Keiu Talve, juhatuse liige
e-post: keiu.talve@eaq.ee

Ly Siilak, juhatuse liige, Lõuna-Eesti sektsiooni eestvedaja
Tel: 5197 7962, e-post: ly@eaq.ee

Remi Prual, juhatuse liige
Tel: 5559 0031, e-post: remi.prual@eaq.ee

Siret Kegel, juhatuse liige
e-post: siret.kegel@eaq.ee

Ülly Aun, juhatuse liige
Tel: 5648 4800, e-post: ully.aun@eaq.ee

Liitu kvaliteedihuviliste listiga ning ole toimuvaga kursis!

Hoiame sinu emaili kaitstud. Tutvu ka meie privaatsuspoliitikaga.

LIITU KVALITEEDILISTIGA