Liikmed

Liikmed2019-02-08T10:09:39+00:00

Ühingu info

Ühing tegutseb põhikirja alusel ning kord aastas toimuvad üldkoosolekud.

Ühingu kőrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas. Põhikirja muutmise-täiendamise otsustab üldkoosolek.

Kinnitatud 17.04.2012

I Mittetulundusühingu nimi, asukoht ja őiguslik seisund

1.1. Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing Eesti Kvaliteediühing (edaspidi nimetatud Ühing).

1.2. Ühingu juhatuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja käesolevast pőhikirjast.

1.4. Ühing on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, millel on pangaarve ja pitsat ning mis ei taotle oma tegevusega tulu.

1.5. Ühingu tulu vőib kasutada ainult pőhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.6. Ühingu vahendid moodustuvad liikmemaksudest, muudest käesoleva pőhikirjaga lubatud liikmete poolt tasutavatest maksetest, vabatahtlikest annetustest ja ühingu tegevuse tulemusena saadud vahenditest.

II Ühingu tegevuse eesmärk

2.1. Aidata kaasa Eesti ettevőtete ja organisatsioonide konkurentsivőime suurenemisele läbi juhtimiskvaliteedi- ja innovatsioonialase kompetentsi suurendamise ja kvaliteediinfrastruktuuri arendamise;

2.1.1 osaleda Eesti Vabariigi kvaliteedipoliitika kujundamises ning kvaliteedialase infra- ja tugistruktuuride väljaarendamises;
2.1.2 aidata kaasa juhtimiskvaliteedialase teadlikkuse ja  kvalifikatsiooni tõstmisele nii avalikus, era- kui kolmandas sektoris;
2.1.3 osaleda koolituse ja täiendõppe läbiviimisel;
2.1.4 tutvustada ja propageerida erinevaid juhtimis- ja innovatsioonimeetodeid ja levitada vastavat oskusteavet;
2.1.5 levitada kvaliteedialast informatsiooni;
2.1.6 esindada Eestit Euroopa Kvaliteediorganisatsioonis(EOQ) ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides;
2.1.7 organiseerida riigisisest ja rahvusvahelist koostööd asjast huvitatud organisatsioonide ja üksikisikutega;
2.1.8 ühendada kvaliteedihuvilisi organisatsioone ja inimesi.

2.2. Ühingu eesmärkide saavutamise peamisteks vahenditeks ja tegevusvormideks on:

2.2.1. konsultatsioonide, seminaride, konverentside-foorumide ja näituste korraldamine;
2.2.2. erialaste koolituste ja őppereiside korraldamine;
2.2.3. konsultatsioonide ja eksperthinnangute andmine juhtimiskvaliteedi, innovatsiooni ja kvaliteediinfrastruktuuri arendamisega seotud valdkondades;
2.2.4. asjakohaste turu-uuringute ja analüüside koostamine, vastavasisuliste andmebaaside koostamine ja haldamine;
2.2.5. tunnustusskeemide rakendamine erinevates valdkondades ja majandussektorites;
2.2.6. parimate kogemuste tutvustamine ja vőrdlusanalüüs;
2.2.7. juhtimiskvaliteedi, innovatsiooni ja kvaliteediinfrastruktuuri arendamisega seonduvate projektide algatamine, juhtimine ja osalemine vastavasisulistes projektides;
2.2.8. koostöövőrgustike arendamine;
2.2.9. kvaliteedi- ja innovatsioonialaste teavikute, kirjanduse, őppe- ja metoodiliste materjalide ning infotrükiste koostamine, tőlkimine, kirjastamine ja levitamine;
2.2.10. kvaliteedialased tunnustus-, hindamis-, sertifitseerimis-, akrediteerimisalased tegevused;
2.2.11. vőimaluste loomine oma liikmetele huvialaseks suhtlemiseks ja klubiliseks tegevuseks;
2.2.12. teised eesmärkide saavutamist toetavad tegevused.

III Ühingu vahendid

3.1. Ühingu vahendid moodustuvad:

3.1.1 Ühingu liikmemaksudest;
3.1.2 muudest ühekordsetest, juhatuse koosoleku otsusega määratud maksetest;
3.1.3 vabatahtlikest annetustest;
3.1.4 Ühingu tasulistest üritustest;
3.1.5 kvaliteedialase kirjanduse ja materjalide müügist;
3.1.6 muudest seadusega ettenähtud korras saadud tuludest.

3.2. Ühingu liikmemaksude suuruse ning tasumise korra määrab üldkoosolek.

3.3. Ühingu vahendite laekumist, arvestust ja säilitamist korraldab ühingu juhatus.

3.4. Üldkoosoleku otsusega vőib ühingu vahenditest moodustada fonde ja sihtkapitale, mille kasutamise ja käsutamise korra määrab üldkoosolek.

3.5. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest.

3.6. Ühingu logo ja nime kasutamise őigused ja korra kinnitab ühingu juhatus.

IV Ühingu liikmed, nende őigused ja kohustused

4.1. Ühingul on individuaal, kollektiiv- ja auliikmed.

4.2. Ühingu individuaalliikmeteks on üksikisikud ja kollektiivliikmeteks organisatsioonid, kes:

4.2.1. tunnistavad ja täidavad Ühingu pőhikirja;
4.2.2. osalevad ühingu tegevuses;
4.2.3. tasuvad regulaarselt liikmemaksu;
4.2.4. ühingu auliige on vabastatud liikmemaksust;
4.2.5. ühingu auliikmete nimetamisel lähtub juhatus “Auliikme statuudist”.

4.3. Ühingu liikmeks astuda soovija esitab juhatusele sellekohase avalduse, mille juhatus vaatab läbi ühe kuu jooksul. Juhatusel on őigus vastuvőtmisest keelduda, kui selle vastu on rohkem kui pooled juhatuse liikmetest.

4.4. Ühingu liikmeks astuda soovija omandab liikme őigused pärast juhatuse positiivset otsust ja liikmemaksu tasumist.

4.5. Ühingu liikmel on őigus:

4.5.1. osaleda Ühingu ja selle osakondade  tegevuses;
4.5.2. vőtta osa Ühingu üldkoosolekutest;
4.5.3. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;
4.5.4. saada juhatuse tegevuse kohta vajalikku teavet;
4.5.5. saada teavet üldkoosoleku päevakorda vőetud küsimuste kohta, tutvuda üldkoosoleku protokolliga ja saada sellest väljavőtet;
4.5.6. taotleda Ühingu tegevusega seotud küsimuste ja ettepanekute vőtmist üldkoosoleku päevakorda.

4.6. Ühingu liige on kohustatud:

4.6.1 vőtma osa Ühingu tegevusest ja aitama kaasa tema arengule ning eesmärkide saavutamisele;
4.6.2 järgima Ühingu üldkoosoleku otsuseid;
4.6.3 tasuma Ühingu liikmemaksu ja muid üldkoosoleku otsusega määratud makse;
4.6.4 hoidma oma tegevuse ja käitumisega kőrgel Ühingu mainet, tema liikme au ja väärikust, tutvustama Ühingu tegevuse eesmärke ja pőhimőtteid;
4.6.5 käituma Ühingu liikmete suhtes ausalt ja lugupidavalt.

4.7. Ühingu liikmete väljaarvamine:

4.7.1 Ühingu liige, kes korduvalt rikub Ühingu pőhikirja vői kahjustab olulisel määral Ühingu mainet, vőidakse juhatuse koosoleku otsusega Ühingust välja arvata.
4.7.2 Ühingu liige, kes ei ole tasunud Ühingu liikmemaksu 1,5 aasta jooksul, vőidakse juhatuse koosoleku otsusega Ühingust välja arvata.
4.7.3 välja arvatud liikmele teatatakse väljaarvamisotsusest viivitamatult kirjalikult.
4.7.4 Ühingu liige, kes soovib Ühingust lahkuda, esitab juhatusele sellekohase avalduse; Ühingust väljaastumine toimub ainult majandusaasta lőpus; Ühingu liikmeskonnast lahkumisel vői väljaarvamisel liikmemakse ei tagastata.

4.8 Ühingu kollektiivliikmed vőivad olla kőik Ühingu tegevuse arendamisele materiaalselt kaasa aidata soovivad juriidilised isikud.

4.8.1 kollektiivliikmeks astumisel tuleb esitada Ühingu juhatusele kirjalik avaldus, mille kohta juhatuse teeb otsuse ühe kuu jooksul avalduse laekumise päevast arvates;
4.8.2. kollektiivliige on kohustatud esitama Ühingule kirjalikult oma organisatsiooni esindavate isikute andmed;
4.8.3. kollektiivliikmetele laienevad kőik Ühingu liikmete őigused ja kohustused; üldkoosolekul hääletamisel on kollektiivliikmel sőltumata esindajate arvust ainult üks hääl.

V Ühingu juhtimine

5.1 Ühingu kőrgeim organ on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas, juhatuse poolt määratud tähtajal.

5.1.1. üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatus, teatades sellest Ühingu liikmetele ette vähemalt 15 päeva; üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse ära üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord.

5.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku järgmistel juhtudel:

 • vähemalt 10% liikmete otsusel;
 • juhatuse otsusel;
 • revidendi nőudmisel.

5.3. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorra punkti kohta eraldi.

5.4. Üldkoosoleku käik ja vastuvőetud otsused fikseeritakse üldkoosoleku protokollis; protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.5. Kirjalikult esitatud lahkarvamused lisatakse protokollile.

5.6. Üldkoosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekus osaleb üle poole Ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole kohal nőutav arv liikmeid, on őigus üldkooslek 15 päeva jooksul uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on sama päevakorraga ning pädev vastu vőtma otsuseid, olenemata esindatud liikmete arvust.

5.7. Üldkoosoleku otsused vőetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud:

5.7.1. pőhikirja muutmine, milleks on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest;
5.7.2. ühingu tegevuse lőpetamine, milleks on vajalik  2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest.

5.8. Üldkoosolek:

5.8.1. kinnitab pőhikirja, teeb selles muudatusi ja parandusi;
5.8.2. valib audiitori;
5.8.3 valib ühingu liikmete hulgast juhatuse liikmed;
5.8.4. arutab läbi ja kinnitab juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande ning audiitori poolt esitatud aruande, annab hinnangu ühingu finantsmajanduslikule tegevusele ja määrab edasised tegevussuunad;
5.8.5. otsustab ühingu tegevuse muutmise, lőpetamise, ühinemise ja jagunemise.

5.9. Üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kőik juhatuse liikmed.

5.10. Ühingut juhib vähemalt kolme ja mitte rohkem kui üheksaliikmeline juhatus. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

5.10.1. juhatuse liikmeteks on üldkoosoleku vői juhatuse poolt valitud isikud, kellest vähemalt poolte elukoht on Eestis; juhatuse volituste tähtaeg on 3 aastat.
5.10.2. juhatusel on őigus määrata juhatuse liikmete hulgast erivolitustega isikuid.

5.11. Juhatuse liikmeid vőib üldkoosoleku otsusega enne volituste tähtaja lőppemist ametist tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise pärast vői vőimetuse pärast ühingut juhtida.

5.12. Juhatuse koosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda kvartalis.

5.13. Juhatuse koosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

5.13.1. juhatuse koosoleku otsus on vastu vőetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekul osalenud liikmetest;
5.13.2. juhatus vőib otsuseid vastu vőtta ilma koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult 2/3 juhatuse liikmetest.

5.14. Juhatus tegeleb ühingu jooksva asjaajamisega ning tegutseb seaduse, üldkoosoleku ja käesoleva pőhikirjaga määratud volituste piires.

5.14.1. juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille viseerivad koosoleku juhataja ja protokollija; juhatuse protokolli koopia saadetakse igale juhatuse liikmele.

5.15. Juhatuse ülesanneteks on:

5.15.1. Ühingu liikmemaksu ja muude maksete vastuvőtmine, arvestuse pidamine ning otsustamine kasutamise üle;
5.15.2. Ühingu raamatupidamise korraldamine;
5.15.3. Ühingu liikmete ja kollektiivliikmete vastuvőtmine, väljaarvamine ning arvestuse pidamine;
5.15.4. Ühdkoosolekute kokkukutsumine;
5.15.5. Ühingu tegevuskava, -eelarve ja -aruande koostamine ja selle täitmise kindlustamine;
5.15.6. Ühingu juhtimine ja sisestruktuuri kujundamine üldkoosolekute vaheajal;
5.15.7. Ühingu osakondade  tegevusplaanide ja eelarvete kinnitamine ning töö koordineerimine;
5.15.8. Juhatus võib ellu kutsuda erinevaid ajutisi ja alalisi toimkondi ning nõukodasid.

5.16. Juhatuse liige vőib anda oma kohustused ja volitused edasi teisele juhatuse liikmele; kohustuste edasi andmisest teatab juhatuse liige juhatuse koosolekule kirjaliku avaldusega, kus on märgitud kohustuste edasiandmise pőhjus ja kestus ning kellele soovitakse kohustused edasi anda; volituste ja kohustuste edasiandmise kinnitab juhatus.

5.17. Juhatuse liikmel on őigus nőuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist, selleks esitab ta juhatusele vastavasisulise avalduse; kulutuste aktsepteeritavuse otsustab juhatus.

5.18. Juhatuse liikmed vastutavad pőhikirja või seaduse rikkumise tagajärjel ühingule süüliselt tekitatud kahju eest.

5.18.1. juhatuse liikmete vastu esitatava nőude aegumistähtaeg on kolm aastat rikkumise toimumisest vői rikkumise avastamisest.

5.19. Juhatuse esimehe ülesanneteks on juhatuse poolt määratud piirides:

5.19.1. Ühingu juhtimine ja esindamine;
5.19.2. Ühingu töötajatega töölepingute sőlmimine, nende tegevusvaldkondade ja tööülesannete kindlaksmääramine;
5.19.3. lepingute sőlmimine teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega ühingu eesmärkide saavutamiseks ja vajalike ülesannete lahendamiseks;
5.19.4. kinnisasjade vői registrisse kantud vallasasjade vőőrandamine vői asjaőigusega koormamine juhatuse vastava otsuse alusel;
5.19.5. Ühingu tegevusplaani väljatöötamine eesmärkide saavutamiseks ning tegevusplaani täitmise korraldamine;
5.19.6. Ühingu rahaliste vahendite käsutamine juhatuse poolt määratletud piirides.

5.20. Juhatuse esimees vői juhatuse liikmed üheskoos esindavad ühingut kőigis őigustoimingutes.

5.21. Juhatuse esimeest ja aseesimeest vőib juhatuse otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmisel vői vőimetuse korral ühingut juhtida;

5.21.1. juhatuse esimees ja aseesimees vőivad oma kohalt tagasi astuda, jäädes juhatuse liikmeteks, esitades juhatusele sellekohase avalduse.

5.22. Juhatuse aseesimehe ülesandeks  on juhatuse esimehe ülesannete täitmine perioodil, kui juhatuse esimees ei viibi Eestis või mõnel muul põhjusel ei saa täita oma ülesandeid. Samuti juhul ja määras, mis on täiendavalt kokku lepitud juhatusega.

5.23. Ühingu liikmetel on őigus moodustada piirkondlikke ja erialaseid sektsioone.

5.23.1. erialased vői piirkondlikud sektsioonid moodustatakse Ühingu liikmete vastavasisulise avalduse alusel, mille kinnitab Ühingu juhatus;
5.23.2. sektsioonide töö juhtimiseks moodustatakse sektsiooni liikmetest sektsiooni juhatus;
5.23.3. sektsiooni juhatus koostab sektsiooni tegevuskava ja eelarve, mis on kooskőlas ühingu pőhikirja ja tegevuskavaga ning teavitab sellest Ühingu juhatust.

5.24. Ühingu liikmetel on őigus moodustada ühingu põhikirjaliste eesmärkidega seotud seltsinguid.

5.25. Sektsiooni juhatuse ülesanneteks on:

5.25.1. sektsiooni tegevuskava, -eelarve ja -aruande koostamine ning esitamine kinnitamiseks ühingu juhatusele;
5.25.2. Ühingu juhatuse poolt kinnitatud tegevuskava ja -eelarve täitmise tagamine;
5.25.3. osakonna tehingutega seotud arvepidamise korraldamine ja tõendusdokumentide esitamine juhatusele;
5.25.4. sektsiooni juhtimine ja sisestruktuuri kujundamine.

5.26. Sektsiooni juhatusel on őigus:

5.26.1. osaleda sektsiooni tegevuses ja selle eesmärkide täitmisele kaasaaitamises;
5.26.2. kasutada ühingu juhatuse poolt kinnitatud eelarve ulatuses rahalisi ja muid vahendeid kinnitatud tegevusplaani elluviimiseks;
5.26.3. esindada ühingu sektsiooni avalikel üritustel;
5.26.4. saada juhatuselt juhtimise kohta vajalikku teavet;
5.26.5. saada teavet üldkoosoleku päevakorda vőetud küsimuste kohta, tutvuda üldkoosoleku protokolliga ja saada sellest väljavőtet;
5.26.6. taotleda sektsiooni tegevusega seotud küsimuste ja ettepanekute vőtmist üldkoosoleku päevakorda;
5.26.7. taotleda ühingu juhatuselt toetust sektsiooni tööks ja selle eesmärkide täitmiseks.

5.27. Sektsiooni juhatuse liikmed vastutavad pőhikirja ja seadusnőuete rikkumise tagajärjel ühingule süüliselt tekitatud kahju eest.

5.27.1. sektsiooni juhatuse liikmete vastu esitatava nőude aegumistähtaeg on kolm aastat rikkumise toimumisest vői rikkumise algusest.

VI Aruandlus ja kontroll

6.1. Ühingu üldkoosoleku poolt valitud audiitor kontrollib ühingu finantsmajanduslikku tegevust ja ühingu tegevuse vastavust kehtivale seadusandlusele ja pőhikirjale, milleks talle tagatakse juurdepääs vajalikele dokumentidele.

6.2. Revisjon viiakse läbi vastavalt seadusele vői vähemalt 10% liikmete nőudmisel.

VII Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerime toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslik juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

EKÜ liikmete üldkoosolek on ühingu kõrgeim organ. Üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele ja vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekul osaleb üle poole ühingu liikmetest.

Iga hääl loeb ja Teie arvamus on meile väga oluline – olete kõik väga oodatud!

EKÜ põhikiri ütleb üldkoosoleku kohta järgmist:

V Ühingu juhtimine

5.1 Ühingu kőrgeim organ on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas, juhatuse poolt määratud tähtajal.

5.1.1. Üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatus, teatades sellest Ühingu liikmetele ette vähemalt 15 päeva; üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse ära üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord.

5.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku järgmistel juhtudel:

 • vähemalt 10% liikmete otsusel;
 • juhatuse otsusel;
 • revidendi nőudmisel.

5.3. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorra punkti kohta eraldi.

5.4. Üldkoosoleku käik ja vastuvőetud otsused fikseeritakse üldkoosoleku protokollis; protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.5. Kirjalikult esitatud lahkarvamused lisatakse protokollile.

5.6. Üldkoosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekus osaleb üle poole Ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole kohal nőutav arv liikmeid, on őigus üldkooslek 15 päeva jooksul uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on sama päevakorraga ning pädev vastu vőtma otsuseid, olenemata esindatud liikmete arvust.

5.7. Üldkoosoleku otsused vőetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud:

5.7.1. pőhikirja muutmine, milleks on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest;

5.7.2. ühingu tegevuse lőpetamine, milleks on vajalik  2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest.

5.8. Üldkoosolek:

5.8.1. kinnitab pőhikirja, teeb selles muudatusi ja parandusi;

5.8.2. valib audiitori;

5.8.3. valib ühingu liikmete hulgast juhatuse liikmed;

5.8.4. arutab läbi ja kinnitab juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande ning audiitori poolt esitatud aruande, annab hinnangu ühingu finantsmajanduslikule tegevusele ja määrab edasised tegevussuunad;

5.8.5. otsustab ühingu tegevuse muutmise, lőpetamise, ühinemise ja jagunemise.

5.9. Üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kőik juhatuse liikmed.

(Kinnitatud üldkoosolekul 23.04.2015)

Individuaalliikmed

 • őpilased ja pensionärid 15 eurot aastas
 • tavaliikmed 40 eurot aastas

Kollektiivliikmed

 •  őppeasutused 195 eurot aastas
 •  organisatsioonid:
  • kuni 5 töötajat – 110 eurot aastas
  • 6-50 töötajat  – 265 eurot aastas
  • 51-250 töötajat – 545 eurot aastas
  • 251-1000 töötajat  –  875 eurot aastas
  • üle 1000 töötaja – 1250 eurot aastas

EKÜ auliikmed on vastavalt põhikirjale liikmemaksust vabastatud

* Liikmemaksuga seotud andmete (kontaktandmed , töötajate arv jms.) muudatustest palume teatada e-meilile info(at)eaq.ee hiljemalt 31.jaanuariks. Hiljem teatatud info saab olema aluseks järgmise kalendriaasta liikmemaksu arvestusel. Väljastatud arve kuulub tasumisele Ühingule viimati edastatud töötajate arvu alusel.
* Liikme õigused jõustuvad peale liikmemaksu laekumist Eesti Kvaliteediühingu kontole.

Liikmed ja kontaktid

Ühingu liikmeks saab olla nii eraisikuna kui ka organisatsioonina.

Kvaliteediühingul on oluline osa Eesti kvaliteediinfrastruktuurist, ühendades oma tegevuste/teenuste ja koostöövõrgustiku kaudu parimal viisil avaliku, era- ja kolmanda sektori huvid, vajadused, võimalused ja kompetentsid;

1996.a. Professor Walter Masing (sünd. 22.06.1915 – surn. 29.03.2004)

1998.a. Erich Asumäe,
Henno Viil
2001.a. Olev Saks (sünd. 23.10.1930 – surn. 05.04.2017),
Ahto Tihkan
2002.a. Rein Lööne,
Aigar Saliste (sünd. 10.05.1932 – surn. 20.01.2012)
2005.a. Andres Kiitam

2006.a. Henn Pärn,
Signe Ratso
2009.a. Asko Talu

2013.a. Neeme Kärbo

2014.a. Toomas Noorem

2016.a Helgi Rõõs,
Gregory H. Watson,
Tiit Hindreus

Eesti Kvaliteediühing võtab aktiivselt osa Eesti elukvaliteedi, konkurentsivőime ja maine positiivsest mőjutamisest, tehes aktiivset koostööd nii Eesti kui rahvusvaheliste asjakohaste organisatsioonidega;

Ettevõte / organisatsioon Tegevusvaldkond Kontaktisik Veebisait Liige alates
1 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
 • sotsiaalteenuste kvaliteet
www.equass.ee 15.08.2012
2 BM TRADA EESTI OÜ
 • sertifitseerimine
www.bmtrada.ee 21.04.2015
3 BUREAU VERITAS EESTI OÜ
 • sertifitseerimine
Tiit Hindreus www.bureauveritas.ee 21.11.2001
4 COATS EESTI AS
 • tootmine
 • teenindus
www.coatscrafts.co.ee 01.12.2003
5 DET NORSKE VERITAS EESTI OÜ
 • sertifitseerimine
Maret Maasalu www.dnvgl.com 01.03.2002
6 EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOL MAINOR
 • õppeasutused
www.eek.ee 06.09.2010
7 EESTI MAAÜLIKOOL
 • õppeasutused
Lea Michelson www.emu.ee 17.10.2005
8 EKTACO AS
 • tootmine
 • teenindus
www.ektaco.ee 03.10.1999
9 ELEKTRILEVI OÜ
 • võrguteenuse pakkuja
www.elektrilevi.ee 13.01.2015
10 ELISA EESTI AS
 • telekommunikatsioon
www.elisa.ee 05.10.2010
11 ENSTO ENSEK AS
 • tootmine
 • teenindus
Kristy Valgma-Antsmäe www.ensto.com 28.07.2004
12 EOLANE Tallinn AS
 • tootmine
 • teenindus
www.eolane.com 11.03.2002
13 ERICSSON Eesti AS
 • tootmine
 • teenindus
www.ericsson.com 15.09.2009
14 FEIN-ELAST ESTONIA OÜ
 • tootmine
 • teenindus
Urmas Mägi www.fein-elast.com 11.11.1999
15 GLAMLAC OÜ
 • tootmine
www.glamlac.com 11.02.2014
16 HANSAB AS
 • tootmine
 • teenindus
Jana Saarkoppel www.hansab.ee 03.09.2002
17 HANZA MECHANICS TARTU AS
 • tootmine
 • teenindus
Roman Tšernõšev www.hanza.com 30.11.1995
18 HARJU ELEKTER GRUPP
 • elektrijaotusseadmete ja metalltoodete tootmine
Katre Tulp www.harjuelekter.ee 20.06.2018
19 HEIVÄL CONSULTING
 • konsultatsioonid
Kaido Väljaots www.heival.ee 14.04.2002
20 INSPECTA ESTONIA OÜ
 • katsetamine
 • inspekteerimine
 • sertifitseerimine
www.inspecta.com
21 INTERNATIONAL FINANCE & ASSET MANAGING GROUP AS
 • Finantsturgude haldamine
www.ifamdirect.com 14.04.2015
22 Kevelt AS
 • Ravimifirma
www.kevelt.ee 25.09.2017
23 KUNDA NORDIC TSEMENT AS
 • ehitus ja ehitusmaterjalid
Aivar Reimus www.heidelbergcement.com 30.11.1993
24 LLOYD`S REGISTER EMEA Eesti filiaal
 • sertifitseerimine
Riina Soosalu www.lrqa.ee 12.04.2006
25 METAPRINT AS
 • metalltaara tootmine
www.metaprint.com 04.04.2013
26 Metrosert AS www.metrosert.ee 10.11.2015
27 NEFAB PACKING OÜ
 • tootmine
 • teenindus
Erkki Susi www.nefab.ee 22.11.2005
28 OSHINO Electronics Estonia OÜ
 • Elektrooonika
www.oshino.ee 25.09.2017
29 Pet City OÜ
30 PROCEPT CONSULT OÜ
 • juhtimisalane nõustamine
www.proceptconsult.ee 10.03.2015
31 RAGN-SELLS AS
 • tootmine
 • teenindus
Heli Horn www.ragnsells.ee 10.01.2004
32 Redeem Nordics OÜ
 • Mobiiliseadmete korduskasutuse ja taaskasutamise rahvusvaheline teenus era- ja äriklientidele
Kadi Siilik www.mobiiliringlus.ee 31.01.2018
33 RIIGI INFOKOMMUNIKATSIOONI SIHTASUTUS
 • infokommunikatsiooniteenused
www.riks.ee 04.04.2013
34 SAINT-GOBAIN EHITUSTOOTED AS
 • ehitus ja ehitusmaterjalid
Karin Rändla www.sgehitustooted.ee 01.01.2001
35 SIGMATEQ OÜ
 • äri- ja juhtimisalane nõustamine
Aleksei Kopõlov www.sigmateq.eu 25.04.2013
36 SK ID Solutions AS
 • sertifitseerimine
www.sk.ee 08.12.2010
37 SKELETON TECHNOLOGIES OÜ Karina Tomba www.skeletontech.com 28.07.2016
38 STONERIDGE ELECTRONICS AS
 • tootmine
 • teenindus
www.stoneridge.com 09.06.2005
39 TALLINNA ERATEENINDUSKOOL SA
 • Kutsekool ja täiskasvanute koolituskeskus
www.tetkool.ee 11.12.2012
40 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
 • õppeasutused
www.ttu.ee 07.02.2006
41 TALLINNA VESI AS
 • tootmine
 • teenindus
Enno Saluvee www.tallinnavesi.ee 30.04.2002
42 TEEDE PROJEKTIJUHTIMISE AS
 • ehitus ja ehitusmaterjalid
Martin Lahek www.tpj.ee 06.10.2006
43 TELEMA AS
 • tootmine
 • teenindus
Hele Hammer www.telema.eu 10.05.2011
44 Threod Systems OÜ 24.03.2017
45 TJO KONSULTATSIOONID OÜ
 • konsultatsioonid
Tauno-Jussi Onoper www.tjo.ee 24.03.1999
46 TOYOTA BALTIC AS
 • tootmine
 • teenindus
Alar Metsson www.toyota.ee 13.06.2005
47 TRELLEBORG INDUSTRIAL PRODUCTS ESTONIA OÜ
 • kummitoodete valmistamine
www.trelleborg.com 12.08.2014
48 TÜV EESTI OÜ
 • sertifitseerimine
Tatjana Veske www.tuev-nord.ee 13.09.2002
49 VIKING WINDOW AS
 • tootmine
 • teenindus
Indrek Rüütel www.viking.ee 10.01.2004

Kvaliteediühing vahendab ja levitab oma koostöövõrgustiku kaudu liikmetele mitmekülgset ja kaasaaegset rahvusvahelist kvaliteedialasest informatsiooni, teadmust ja kontakte;

Nimi Pädevus Tegevus Amet Töökoht Liige alates
1 Aado Luik Tarbijakaitse nõuandla 01.04.1992
2 Ahto Tihkan EKÜ Auliige Eesti Kvaliteediühing 24.01.1991
3 Aigar Hain konsultant Meliorest Konsultatsioonid OÜ 21.12.2016
4 Aili Murumägi siseauditi osakonna juhataja Kaitseministeerium 15.12.2015
5 Aleksander Temmo Tootmis-, kvaliteedijuht 17.05.2017
6 Aleksandra Kiršbaum
 • Assessor
Kvaliteedidirektor BLRT AS 20.10.2003
7 Allan Randlepp 10.11.2015
8 Allan Teetlaus Boftel Estonia 14.12.2011
9 Andres Kaur Juhatuse liige COMBICON OÜ 26.10.2002
10 Andres Kiitam Tallinna Tehnikaülikool 24.01.1991
11 Andres Mesila ekspertarst, arst, juhtimissüsteemi audiitor Sotsiaalkindlustusamet, OÜ Holistiline Kliinik, DNV Eesti OÜ 08.01.2013
12 Anna Gulina TMK tudeng 09.09.2014
13 Anne-Mai Valtsov kvaliteedispetsialist K. G. Knutsson 29.08.2018
14 Anneli Lorenz
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Juhtassessor
 • Assessor
 • Tugiisik
 • Lõuna-Eesti sektsiooni liige
õppeosakonna juhataja Eesti Maaülikool 28.03.2005
15 Anni Adamson TMK tudeng õpilane 11.08.2015
16 Anni Talts
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Assessor
 • Tugiisik
 • Pädevate klubi liige
Lantmännen Unibake tehase juht 31.01.2006
17 Annika Olviste-… 08.03.2011
18 Annika Penner Pearaamatupidaja OÜ Sawmill of Sadala 08.10.2013
19 Anti Arusaar
 • Assessor
Kvaliteedijuht 07.02.2003
20 Ants Tammepuu
 • Lõuna-Eesti sektsiooni liige
Lektor; dotsent Eesti Maaülikool; Sisekaitseakadeemia 25.06.2001
21 Anu Laanjärv Reservations & Agency Support Denmark Airline Marketing & Sales ApS Eesti Filiaal 24.03.2017
22 Anu Marmor kvaliteedispetsialist Konesko AS 14.10.2014
23 Anu Martinson
 • Lõuna-Eesti sektsiooni liige
Kvaliteedijuht SA Viljandi Haigla 20.05.2014
24 Anu Oinberg
 • Pädev kvaliteedijuht
Dammix AS 11.09.2012
25 Anu Pang 08.11.2011
26 Anu Ülper TMK tudeng 09.09.2014
27 Apo Oja Sotsiaalministeerium 17.02.2012
28 Arno Kaseniit Direktor Sillamäe Gümnaasium 01.04.2011
29 Asko Talu Mentor, koolitaja Selgus OÜ
30 Baldur Kubo
 • Juhtassessor
 • Assessor
 • Tugiisik
13.03.2012
31 Berit Soosaar Sales & Marketing Manager in Baltics Fartskriver Baltic OÜ 12.03.2014
32 Birgit Aasa Siseaudiitor Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 03.10.2001
33 Carmen Siirmets siseaudiitor Stora Enso Packaging AS 14.10.2014
34 Dagni Krinka Icosagen Grupp kvaliteedijuht Icosagen AS 06.09.2010
35 Dea Veeremäe
 • Assessor
kvaliteediekspert Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 07.05.2013
36 Ege Luus
 • Pädev kvaliteedijuht
Arveldusteenuste valdkonnajuht Danske Bank Eesti filiaal 15.09.2015
37 Elo Tuppits 07.07.2004
38 Enn Vernik 26.02.2002
39 Enno Aermates tegevjuht Smileoffice OÜ 12.04.2013
40 Erich Asumäe Auliige Eesti Kvaliteediühing 24.01.1991
41 Erika Vahtmäe 19.01.2016
42 Eve Sepp nõunik-kvaliteedijuht Ravimiamet 17.02.2012
43 Eveli Hübner kvaliteedijuht Statistikaamet 15.09.2015
44 Garri-Kerto Rägastik 18.05.2018
45 Georgi Karhu müügijuht Bureau Veritas Eesti OÜ 18.10.2017
46 Glein Kiissa Tarkvara analüütik Tartu Linnavalitsus 02.11.2010
47 Hassar Jurs Kvaliteedijuht Estiko Plastar AS 06.02.2015
48 Heikki Zeigo Kvaliteedijuht Mekanotjänst Baltic AS 23.08.2017
49 Heleliis Põlluäär kvaliteedijuht OÜ ASB Greenworld Eesti 19.01.2016
50 Helen Järveots Kliendinõustaja Swedbank AS 10.11.2015
51 Helen Otto ABB AS Töökeskkonnaspetsialist 25.09.2017
52 Helgi Rõõs Töökeskkonnaspetsialist Scania Eesti AS 24.01.1991
53 Heli Voogla
 • Assessor
Äriprotsesside juht Akzo Nobel Baltics AS 10.01.2012
54 Helin Raik
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Pädevate klubi liige
Juhatuse liige Helexlab OÜ 17.01.2007
55 Helina Loid-Kudu doktorant 13.01.2015
56 Helle Oranen kvaliteediinsener AS Draka Keila Cables 15.09.2015
57 Helle Siigur
 • Lõuna-Eesti sektsiooni liige
Juhataja Vahtramägi MTÜ 12.11.2013
58 Henn Pärn
59 Henno Viil Auliige Eesti Kvaliteediühing 24.01.1991
60 Hille Maripuu Norma AS 10.01.2012
61 Ilona Reiljan
 • Pädev kvaliteedijuht
Arendusnõunik Kaitseministeerium 11.10.2011
62 Inge Parring
 • Pädev kvaliteedijuht
ACE Logistics Group AS 01.04.2011
63 Inna Koit riskikontrolli ekspert Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 22.02.2016
64 Jaan Paeveer Bureau Veritas Eesti OÜ 19.03.2002
65 Jaana Altsaar 08.02.2011
66 Jaanika Mölter
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Lõuna-Eesti sektsiooni liige
 • Pädevate klubi liige
Kvaliteedijuht Eesti Lennuakadeemia 12.12.2001
67 Jaanika Tõnnisson Kvaliteedijuht ISS Eesti AS 17.12.2007
68 Jana Kelus
 • Juhtassessor
 • Assessor
Elektrilevi OÜ 24.05.2010
69 Janne Vaaderpall tudeng 13.11.2012
70 Janno Kasepuu Kvaliteedijuht Barrus AS 25.09.2017
71 Jari Kukkonen
 • Tugiisik
Juhatuse liige BG-Konsultatsioonid OÜ 23.03.2009
72 Jekaterina Kriis FIE 06.02.2015
73 Jelena Mullo Projektijuht Windak OÜ 12.08.2014
74 Joann Lillemägi Spetsialist Westenpark OÜ 20.06.1991
75 Jüri Riives Juhatuse esimees Eesti Masinatööstuse Liit 01.10.1998
76 Kaarel Krinal
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Pädevate klubi liige
Kvaliteedijuht Metaprint AS 29.06.2010
77 Kaarel Lahtvee Head of Operational Excellence ABB AS 20.06.2018
78 Kadi Kreis
 • Assessor
Direktor Tartu Kunstikool 02.11.2010
79 Kai Jõers Laborispetsialist SA TÜK Kliinikum, Ühendlabor 24.01.2006
80 Kai Lauri Kvaliteedijuht synlab Eesti OÜ
81 Kaia Lõuan Kvaliteedispetsialist JR Tehnoconsult OÜ 18.03.2002
82 Kaidi Suits õpilane 13.01.2015
83 Kaili Mägi 08.11.2011
84 Kaili Maide müügiesindaja BDP Eesti OÜ 18.10.2017
85 Kaisi Augjärv
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Assessor
 • Pädevate klubi liige
Operational Excellence Manager ABB 27.04.2016
86 Kaja Peterson tootearenduse spetsialist Akzo Nobel Baltics AS 18.10.2017
87 Kalmer Kade kvaliteedijuht AS Assistor 08.01.2013
88 Karin Karnö 13.10.2015
89 Karin Tänav assistent FORANS eesti AS 12.08.2014
90 Karl-Jürgen Siilak arvutitehnoloogia tudeng Tartu Ülikool 15.06.2016
91 Kati Maripuu kvaliteedispetsialist 11.12.2012
92 Katre Koit Kvaliteediosakonna juht Sotsiaalkindlustusamet 31.01.2018
93 Katrin Joonas ostuinsener Harmet OÜ 20.09.2016
94 Katrin Kreegimäe Lektor Eesti Maaülikool 15.05.2002
95 Katrin Lember Administratsioonidirektor A. Le Coq AS 19.03.2002
96 Katrin Ojala kvaliteediinsener AQ Lasertool OÜ 11.08.2015
97 Kelli Podošvilev Ida-Tallinna Keskhaigla 19.03.2002
98 Kersti Pärn
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Assessor
 • Tugiisik
 • Pädevate klubi liige
FIE 05.01.2004
99 Kersti Põldemaa Tallinna Sotsiaaltöö Keskus 14.12.2011
100 Kersti Vana
 • Pädev kvaliteedijuht
Arendusjuht Tabasalu Ühisgümnaasium 08.10.2013
101 Kersti Varik 04.05.2016
102 Ketlin Masing
 • Assessor
arendusjuht Ceasar Grupp OÜ 14.04.2015
103 Kristel Kagover konverentsispetsialist Eesti Rahvusraamatukogu 20.09.2016
104 Kristel Leisalu
 • Pädev kvaliteedijuht
Starman AS 06.02.2015
105 Kristel Mölter
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Pädevate klubi liige
07.12.2004
106 Kristel Onoper Juhatuse liige TJO Konsultatsioonid OÜ 22.03.1999
107 Kristel Sarri Eesti Talleks AS 14.12.2011
108 Kristi Õige konsultant Õige Konsultatsioonid OÜ 13.11.2014
109 Kristiina Kase 12.11.2013
110 Kristiina Kasemets Kvaliteedijuht Mistra-Autex AS 19.03.2002
111 Kristina Johannes õppealajuhataja Tallinna Õismäe Vene Lütseum 15.06.2016
112 Küllike Lilienberg
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Pädevate klubi liige
Juhatuse liige ETS Nord AS 19.03.2002
113 Kuuno Kirspuu Onninen AS 10.05.2011
114 Laire Suurväli Kvaliteedi-, keskkonna- ja kommunikatsioonijuht DHL Estonia AS 08.03.2011
115 Lea Ridali kvaliteedispetsialist CCBR AS 24.03.2017
116 Leila Lahtvee QA engineer Playtech Estonia 04.05.2016
117 Lembit Eespäev Juhatuse liige Jetoil AS 01.01.1994
118 Lembit Lait kvaliteedijuht Empower AS 24.01.1991
119 Liina Hantson Kvaliteedijuht Eltel Networks AS 23.08.2016
120 Liis Rooväli lektor Tervishoiu Instituut 13.10.2015
121 Liisa Haabpiht peaekspert Haridus- ja Teadusministeerium 20.09.2016
122 Liisi Vassar 15.09.2015
123 Lili Tikka 12.02.2013
124 Ly Siilak
 • Juhtassessor
 • Lõuna-Eesti sektsiooni liige
Projektijuht Idee ja Teostus OÜ 14.06.2006
125 Maarja-Liisa Oldekop kvaliteedijuht TBD-Biodiscovery OÜ 10.11.2015
126 Magdalena Tilk 08.11.2016
127 Maiki Aid Kvaliteedispetsialist/kvaliteedijuht SWENCN OÜ 20.06.2018
128 Maili Ermel Kvaliteedijuht Harju Tarbijate Ühistu 23.08.2017
129 Mare Timian
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Juhtassessor
 • Assessor
 • Tugiisik
 • Pädevate klubi liige
juhatuse esimees Eesti Siseaudiitorite Ühing 17.01.2007
130 Mare-Ann Perkmann Tallinna Tehnikakõrgkool 01.06.1996
131 Marek Velling juhatuse liige A-Tolliagentuur OÜ 20.09.2016
132 Maret Sukles Heal AS 07.12.2003
133 Marge Litvinov personalijuht Securitas Eesti AS 12.08.2014
134 Marge Sassi nooremteadur Estonian Business School 13.11.2014
135 Margit Asperk kvaliteedijuht AS TREV-2 Grupp 20.09.2016
136 Margit Parmas kvaliteedisüsteemide- ja tööohutuse spetsialist / tööhügieenik Graanul Invest AS 13.01.2015
137 Margit Puik
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Juhtassessor
 • Pädevate klubi liige
kutseõppe hindamiskoordinaator SA Archimedes/Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur 11.02.2014
138 Margus Tammoja infoturbe konsultant 10.01.2017
139 Mari Arike kvaliteediosakonna juht Krimelte OÜ 25.09.2017
140 Mari Mägi Programmijuht Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
141 Maria Roihu Krediidi-ja haldusjuht AS Teraskompanjon 12.03.2013
142 Maria Tikerpuu kvaliteedi- ja keskkonnaspetsialist Logistika Pluss OÜ 14.04.2015
143 Marian Maidra 20.09.2016
144 Marika Piir Äriprotsessijuht Eesti Energia 14.04.2016
145 Mariliis Männik-Sepp finantskontrolli osakonna II auditi talituse juhataja Rahandusministeerium 14.01.2014
146 Marion Mang juhatuse liige G2M Konsultatsioonid OÜ 14.04.2015
147 Maris Schryer
 • Lõuna-Eesti sektsiooni liige
Kvaliteedijuht Põltsamaa Felix 12.11.2013
148 Marju Kaivapalu keskkonnanõunik Keila Vallavalitsus 20.09.2016
149 Mart Kollom OÜ INVARIA 01.10.1997
150 Mati Kooskora Royal Works OÜ 13.10.2008
151 Matti Lilleväli Juhatuse liige Unimali OÜ 22.02.2016
152 Meelis Zimmermann
 • Lõuna-Eesti sektsiooni liige
Lektor Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor 16.03.2006
153 Mehis Bakhoff
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Juhtassessor
 • Pädevate klubi liige
diagnostikakliiniku juhataja Lääne-Tallinna Keskhaigla 03.10.2001
154 Meljo Musto Juhatuse liige Melsum OÜ 06.09.2010
155 Merle Tammela
 • Assessor
lektor Sisekaitseakadeemia 15.08.2011
156 Merle Varendi kvaliteedijuht Tallinna Tehnikakõrgkool 21.05.2018
157 Merli Paas Leibur AS 08.05.2007
158 Merlin Kukk 09.09.2014
159 Moonika Grau projektijuht A-Tolliagentuur OÜ 13.10.2015
160 Natali Aosaar SHEQ Manager CUTform OÜ 08.11.2016
161 Neeme Kärbo
 • Lõuna-Eesti sektsiooni liige
Projektijuht Tartu Regiooni Energiaagentuur 12.12.2001
162 Olga Aleksandrova kvaliteediinsener 24.03.2017
163 Peeter Saks Kvaliteedijuht Krimelte OÜ 23.04.2001
164 Peeter Vois
 • Assessor
juhatuse liige Tauria OÜ
165 Pille Mändla Tegevjuht PM Universe OU dba GreenLine Global 22.02.2016
166 Piret Kuusküll Tallinna Sotsiaaltöö Keskus 14.12.2011
167 Piret Värno
 • Lõuna-Eesti sektsiooni liige
Juhataja Tartu Laste Turvakodu 12.11.2013
168 Raiko Kaasiku
 • Assessor
Projektijuht IT Projekt 12.01.2010
169 Raili Tikko
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Assessor
 • Pädevate klubi liige
Juhatuse liige Rafiid OÜ 17.01.2007
170 Raimond Kadak tegevjuht A-Tolliagentuur OÜ 11.08.2015
171 Raivo Pavlov
 • Juhtassessor
 • Assessor
konsultant Brando Consulting OÜ 26.02.2008
172 Raul Ratasep
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Assessor
Kvaliteedisüsteemide talituse juhataja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 01.02.1998
173 Reet Massa
 • Pädev kvaliteedijuht
kvaliteedijuht AS Matek 14.04.2015
174 Regina (Pedaja) Erm Interconnect Product Assembly AS 09.02.2010
175 Reige Ers kvaliteedispetsialist Q-Haus Baltic OÜ 13.11.2012
176 Rein Lööne Kvaliteedispetsialist Rein Lööne Konsultatsioonid OÜ 24.01.1991
177 Remi Prual
 • Assessor
juhatuse liige Eesti Kvaliteediühing 08.05.2007
178 Riho Pandis 23.08.2017
179 Riina Peterson A. Le Coq AS 18.05.2009
180 Riivo Klaas FIE FIE 06.03.2002
181 Signe Laigu juhataja Emajõe Keeltekool OÜ 10.01.2012
182 Signe Ratso 01.06.1996
183 Siim Sims Kvaliteedi protsesside arendaja Havi Logistics OÜ 15.09.2015
184 Siiri Einaste Juhatuse liige Majanduskoolituse OÜ 11.02.2004
185 Siiri Otsmann Sotsiaalministeerium
186 Siiri Tamm suurkliendihaldur Telia Eesti AS 08.11.2016
187 Silja Kask AS MECRO hanke- ja kvaliteedispetsialist 11.08.2015
188 Silja Tiirmann õpilane Tallinna Majanduskool 08.01.2013
189 Silver Sepp operatsioonide direktor SRC Group AS 25.09.2017
190 Siret Kegel
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Juhtassessor
 • Assessor
 • Tugiisik
 • Pädevate klubi liige
Juhatuse liige Enefit Solutions AS 30.11.2000
191 Siret Niit müügisekretär Rasa Trading Company AS 08.01.2013
192 Tauno Mõts Juhatuse liige 07.02.2002
193 Tauno-Jussi Onoper
 • Assessor
Juhatuse liige TJO Konsultatsioonid OÜ 10.02.1994
194 Teele Kruzman Protsessiinsener ABB AS, Drvies and Renewables Factory 14.04.2016
195 Teele Orgse 07.12.2003
196 Terje Alliksoo
 • Assessor
Kvaliteedijuht 08.12.2010
197 Terje Ennomäe kvaliteedijuht BIGBANK GROUP 12.08.2014
198 Terje Keerberg Siseaudiitor Keskkonnaministeerium 24.10.2001
199 Tiia Tammaru
 • Assessor
 • Tugiisik
 • Pädevate klubi liige
Juhatuse esimees Eesti Kvaliteediühing 21.12.1993
200 Tiina Metsalu
 • Pädev kvaliteedijuht
02.08.2010
201 Tiina Parmasto kvaliteedinõunik Sotsiaalkindlustusamet 11.08.2015
202 Tiit Hindreus Juhataja Bureau Veritas Eesti OÜ 10.03.1993
203 Tina Hüftle tarnija kvaliteedi insener Swiss Property AS 21.12.2016
204 Toivo Ratas kvaliteedijuht NOTE Pärnu OÜ 13.11.2014
205 Tony Kikkas 08.11.2016
206 Toomas Arula Arendusspetsialist Nixor EE AS 11.10.2011
207 Toomas Elling Kvaliteedijuht AS Hevea 07.05.2013
208 Toomas Jänes tootmise- ja tehasejuht Stora Enso Packaging AS 13.10.2015
209 Toomas Noorem
 • Lõuna-Eesti sektsiooni liige
Tegevdirektor Tartu Teaduspark SA 01.06.1996
210 Toomas Sarapuu kvaliteedispetsialist HHLA TK Estonia AS 02.11.2010
211 Toomas Vaaderpall
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Lõuna-Eesti sektsiooni liige
03.11.2009
212 Toomas Vinkel juhatuse liige Pal-Klaas AS 20.04.2015
213 Triin Arujõe keskkonnaosakonna juhataja SA Tartu Ülikooli Kliinikum 08.11.2016
214 Triin Kraavi
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Assessor
 • Pädevate klubi liige
kvaliteedijuhtimise peaspetsialist Eesti Töötukassa 08.01.2013
215 Tuuli Pentjärv Äriarenduse ja -halduse osakonnajuht Eesti Energia AS 20.05.2014
216 Üllar Lainela Protsesside kvaliteedijuht Ergo Kindlustuse AS 16.02.2009
217 Ülle Kirss kvaliteedijuht Liviko AS 10.01.2017
218 Ülle Murmann Eesti keele ainesektsiooni juhataja Ehte Humanitaargümnaasium 08.04.2014
219 Ülle Uljata Mudelite- ja kvaliteediosakonna juht AS Baltika 15.12.2015
220 Ülly Aun
 • Pädev kvaliteedijuht
10.03.2015
221 Urmet Kivi kvaliteedijuht Pesmel AS 15.09.2015
222 Urmo Pärg Partner UEC OÜ 03.04.2009
223 Valeria Linnas Kvaliteedijuht 09.12.2014
224 Valvo Paat lektor, nõustaja-konsultant Tallinna Majanduskool, QLC OÜ 21.01.2008
225 Vello Vengerfeldt SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus 13.09.2011
226 Veronika Kruustik
 • Lõuna-Eesti sektsiooni liige
Kvaliteedijuht Aboriginal OÜ 07.05.2013
227 Veronika Laur Teenindusjuht Eesti Töötukassa AS
228 Viktoria Viira Keskkonna- ja kvaliteedijuht Repo Vabrikud AS 17.05.2017
229 Vilmar Vahe IT juhtivaudiitor Siseministeerium 02.09.2004
230 Viola Murd Arendusosakonna juhataja Päästeamet 14.10.2014
231 Vivika Kurnitski
 • Pädev kvaliteedijuht
 • Assessor
 • Pädevate klubi liige
sertifitseerimiskoordinaator TÜV Eesti OÜ 17.10.2000
232 Yana Lahtein magistrant Tallinna Tehnikaülikool 31.01.2018

Ühingu juhatus on 7-liikmeline ja valiti aprillis 2016 järgmiseks kolmeks aastaks.

Tiia Tammaru, juhatuse esimees, rahvusvaheliste suhete ja juhtimiskvaliteedi eestvedaja
Tel: 566 36679, e-post: tiia.tammaru@eaq.ee

Ülly Aun, juhatuse aseesimees
Tel: 5648 4800, e-post: ully.aun@eaq.ee

Kaarel Krinal, juhatuse liige
Tel: 5556 3959, e-post: kaarel.krinal@eaq.ee

Ly Siilak, juhatuse liige, Lõuna-Eesti sektsiooni eestvedaja
Tel: 5197 7962, e-post: ly@eaq.ee

Remi Prual, juhatuse liige
Tel: 5559 0031, e-post: remi.prual@eaq.ee

Eneken Titov, juhatuse liige
Tel: 509 4723, e-post: eneken.titov@eaq.ee

Raiko Kaasiku, juhatuse liige
Tel: 5646 4999, e-post: raiko.kaasiku@eaq.ee

Liitu kvaliteedihuviliste listiga ning ole toimuvaga kursis!

Hoiame sinu emaili kaitstud. Tutvu ka meie privaatsuspoliitikaga.

LIITU KVALITEEDI LISTIGA