Kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti kutse

//Kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti kutse
Kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti kutse2019-10-23T15:08:21+02:00

JÄRGMINE KVALITEEDISPETSIALISTI JA KVALITEEDIJUHI KUTSEEKSAM 19. NOVEMBRIL 2019

Eestis korraldab ja reguleerib Kutsesüsteemi loomist Kutsekoda, Vastavalt Äriteeninduse Kutsenõukogu otsusele on kvaliteedispetsialisti (tase 5 ja 6) ning kvaliteedijuhi (tase 7) kutse andjaks Eestis kuni 2019. aasta detsembrini Eesti Kvaliteediühing.

Kutse andmise aluseks on Kutsekoja poolt kinnitatud kutsestandard. Kvaliteedijuhi ja -spetsialisti kutsestandard kirjeldab peamisi kutse tasemele vastavaid ja nõutud kompetentse. Kutsestandardiga soovib Eesti Kvaliteediühing kaasa aidata olemasolevate õppekavade kaasajastamisele ja arendamisele, uute õppekavade ning erinevatele sihtrühmadele suunatud koolitusprogrammide väljatöötamisele. Usume, et kutsestandard aitab korrastada kvaliteedi-kutseala ning annab hoovad organisatsioonidele kvaliteedivaldkonna töötajate oskuste määratlemisel ja arendamisel.

Kutse andmise korraga saab tutvuda SIIN. Kutse andmise erapooletuse tagamiseks on moodustatud kutsekomisjon, mis koosneb üheksast erinevast osapoolest. Kutsekomisjoni koosseisuga saab tutvuda SIIN.

1.      Kvaliteedispetsialist, TASE 5 kutse taotlemisel on nõutav:
·         kutse- või kõrgharidus või keskharidus ja erialane töökogemus vähemalt 1 aasta;
·         riigikeele valdamine C1 tasemel ja vähemalt ühe võõrkeele valdamine B2 tasemel vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemile, mis kajastub CV-taotlusvormis;
·         arvuti valdamine tasemetel AO1-AO7 vastavalt arvutikasutaja oskustunnistuse (AO) süsteemile, mis kajastub CV-taotlusvormis.

2.      Kvaliteedispetsialist, TASE 6 kutse taotlemisel on nõutav:
·         kõrgharidus ja erialane töökogemus vähemalt 2 aastat või erialane kutseharidus ja/või keskharidus ja erialane täienduskoolitus ning sarnasel ametil töötamise kogemus vähemalt 2 aastat
·         riigikeele valdamine C1 tasemel ja vähemalt ühe võõrkeele valdamine B2 tasemel vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemile, mis kajastub CV-taotlusvormis;
·         arvuti valdamine tasemetel AO1-AO7 vastavalt arvutikasutaja oskustunnistuse (AO) süsteemile, mis kajastub CV-taotlusvormis.

3.      Kvaliteedijuht, TASE 7 kutse taotlemisel on nõutav:
·         magistrikraad (sh võrdsustatud) ja meeskonnajuhtimise ning kvaliteedijuhi või töösisult sarnasel ametil töötamise kogemus vähemalt 3 aastat või kõrgharidus ja kvaliteedijuhi täienduskoolitus ja töösisult sarnasel ametil töötamise kogemus vähemalt 3 aastat
·         riigikeele valdamine C1 tasemel ja vähemalt ühe võõrkeele valdamine B2 tasemel ja teise võõrkeele valdamine B1 tasemel vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemile, mis kajastub CV-taotlusvormis;
·         arvuti valdamine tasemetel AO1-AO7 vastavalt arvutikasutaja oskustunnistuse (AO) süsteemile, mis kajastub CV-taotlusvormis.

Kvaliteedijuhi ja -spetsialisti kutsestandard kirjeldab peamisi kutse tasemele vastavaid ja nõutud kompetentsinõudeid.

Kvaliteedijuhi ja -spetsialisti kutsestandard eristab kolme taset:
KVALITEEDIJUHT, tase 7
KVALITEEDISPETSIALIST, tase 6
KVALITEEDISPETSIALIST, tase 5

Lisad:
LISA 1 – Arvutikasutamise oskus
LISA 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused
LISA 3 – Terminid

KOOLITUS

Kvaliteedijuhi ja -spetsialisti kutse ettevalmistust toetab kõige paremini  Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus. Lisainfot saadame toimumisaegade kohta kvaliteedilisti ja avaldame kodulehel sündmuste rubriigis: SIIN.

Listiga saab liituda siin: https://lists.ut.ee/wws/subscribe/kvaliteet?previous_action=info

ESITATAVAD DOKUMENDID

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumentidest tuleb koostada üks digitaalselt allkirjastatud konteiner, mis sisaldab järgmisi dokumente:
1)     eestikeelne CV-vorm (Kutse andmise kord, Lisa 2), kindlasti lisada taotletav tase
2)     koopia haridustaset tõendavast dokumendist;
3)     koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
4)     õpi- või töömapp (koostamise juhendid asuvad allpool);
5)     maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Õpimapi koostamise juhend
Töömapi koostamise juhend

Õpi- ja töömapi koostamisel soovitame kogemuste ja saavutuste all välja tuua konkreetsed näited. Lisaks soovitame olulisemate läbitud koolituste kohta lisada sisu kirjeldus, maht ja tunnistus.

Digiallkirjastatud, ühes konteineris dokumendid tuleb saata e-posti aadressile kutse@eaq.ee


KUTSEEKSAMI TASU

Kutseeksam 250 €

Lihtsustatud korras kutseeksam ja taastõendamisel 175 €

Eesti Kvaliteediühingu liikmele kehtib soodustus 10%:
Kutseeksam 225 €
Lihtsustatud korras kutseeksam ja taastõendamisel 157,50 €

NB! Vastavalt EMTA värskendatud seisukohtadele lisandub 2019. aastast kutseeksami hindadele käibemaks.

OLULINE!
Kui taotlusdokumendid ei vasta nõuetele ja täiendusteks antud tähtaja (7 tööpäeva) jooksul puudusi ei kõrvaldata, siis kutseeksami tasu ei tagastata.

Kutseeksami tasu tuleb kanda Eesti Kvaliteediühing MTÜ kontole:
EE871010002019518005 (AS SEB Pank, kood 401)
Selgitusse tuleb kirjutada KUTSEEKSAM ning lisada eksami sooritaja ees- ja perekonnanimi.

Hindade kohta leiab lisainfot Kutsekoja kodulehelt aadressilt https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10547312/hinnad.

KUTSEEKSAM

Kvaliteedijuhi tase 7, kvaliteedispetsialisti tase 5 ja 6 kutse kompetentsuse hindamise aluseks on:
1)     struktureeritud kirjalik töö;
2)     õpimapp või töömapp;
3)     vestlus.

Lihtsustatud korras kutse taotlemisel on hindamise aluseks:
1)    õpi- või töömapp;
2)    vestlus.

Taotleja kompetentsuse hindamine toimub Kutsekoja poolt kinnitatud hindamisstandardi alusel.


LIHTSUSTATUD KORRAS KUTSEEKSAM

Lihtsustatud korras on kvaliteedispetsialisti või -juhi kutset õigus taotleda Eesti Kvaliteediühingu kvaliteedijuhi pädevustunnistuse omanikul  4 aasta jooksul pärast tunnistuse saamist.

Lihtsustatud korras kutseeksam (kvaliteedispetsialist – tase 5) toimub ka Tallinna Majanduskooli kvaliteedispetsialisti eriala lõpetajatele.

Lisaks on võimalik taotleda  lihtsustatud korras sama taseme kutsetunnistust enne kutsetunnistuse kehtivusaja möödumist. Kõrgema taseme kvalifikatsiooni taotlemiseks (taseme tõstmiseks) on vajalik sooritada vastava taseme kutseeksam.

Kuidas sündis kvaliteedijuhi kutsestandard?

Vastus: Tasa ja targu, aga ka läbi tuliste arutelude ning kainestavate reaalsuse kompamiste kaudu.

Kvaliteedijuhi kutsestandardi koostamise meeskond koosseisus Toomas Arula, Üllar Lainela, Heli Rannik, Kristel Leisalu, Kadi Tammist, Eneken Titov, Enno Aermates, Neeme Kärbo, Tauno-Jussi Onoper, Tiia Tammaru ja Siret Kegel on Margit Salmari (Kutsekoda) juhendamisel sõnastanud kvaliteedijuhi tööosi alates 2012. aasta septembrist.

Esmalt sai üheskoos sõnastatud peamised tööosad ja sinna alla kuuluvad ülesanded. Seejärel jagati tööosad meeskonnaliikmete vahel ära ja igaüks kirjutas oma valitud tööosa kohta, millistest sammudest ülesanded koosnevad ja kuidas neid teostatakse (ehk tegevusnäitajad). Ühistel koosolekutel sai lihvitud sõnastusi ja ühtlustasime terminoloogiat. On ju igaühel oma (natuke erinev) arusaam kvaliteedivaldkonnas kasutatavate mõistete päriselus kasutamisest.

Meeskonnas olid esindatud erineva suurusega ja erineva sektori organisatsioonid, mistõttu ka nendest parameetritest lähtuvalt on praktikad seinast-seina. Nii kuluski tavaliselt pool koosolekust ühtse arusaama loomisele ja teine pool kutsestandardi koosloomisele.

Kui tegevusnäitajad olid kirja saanud, oli järg töö teostamiseks vajalike teadmiste ülestähendamise käes. Igaljuhul, tööd standardi kallal jagus. Osalejatel oli jaksu lõpuni vastu pidada.

Omalt poolt võin öelda, et koosolekutel arutletu on mulle palju uusi teadmisi andnud – just praktilisi lahendusi kvaliteedijuhi töös ettetulevatele olukordadele. See innustab ja annab jõudu, loodetavasti ka teistele meeskonnaliikmetele.

Siret Kegel
EKÜ liige

Esimene kutseeksam toimus 28. mail 2015              

Kvaliteedijuhi (tase 7) kutsetunnistused said Triin Kraavi, Anne-Ly Mendel, Terje Ennomäe, Vahur Suurküla ja Allan Teetlaus, kvaliteedispetsialisti (tase 6) kutsetunnistuse sai Kadri Veeroos.

Esimesed kuus kutsetunnistust anti kätte pidulikul aktusel Tööandjate Majas 25. juunil 2015.

Esimene periood Kutse andjana on samuti peagi ajalooks saamas, EKÜ osaleb uuel avalikul konkursil, et kandideerida kutse andjaks ka perioodil 2020 – 2024. Uuel perioodil on ette näha mitmeid väiksemaid muudatusi – uuendatud saab Kutsestandard, üle vaadatud kutse- ja hindamiskomisjoni tööjuhend, samuti kutseeksamil osalemiseks vajalikud dokumendivormid nagu CV-taotlusvorm ja selle kaks lisa – Lisa-2-Keelte-oskustasemete-kirjeldused 2019 ning Digipädevuste-enesehindamise-skaala-2020.

Eestis kehtiv kutsesüsteem on tutvumiseks SIIN. Rohkem infot kutse andjate, kutsetunnistuste jm. kohta leiab kutseregistrist. Registrisse saab siseneda SIIT.

Lisainfo saamiseks saab uurida Kutsekoja ametlikku kodulehte või kirjutada kutse@eaq.ee.

VÄLJASTATUD KUTSETUNNISTUSED

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab selle omaniku kutse- ja erialase kompetentsuse taset.
Kvaliteedispetsialisti ja kvaliteedijuhi kutsetunnistus kehtib vastavalt kutsetunnistusel toodud kehtivusajale 4 või 5 aastat.

Kutsetunnistuste register asub aadressil: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused.

Eesti Kvaliteediühingu poolt väljastatud kutsetunnistused:

Eesti Kvaliteediühingu poolt väljastatud kutsetunnistused:

Eesti Kvaliteediühingu poolt väljastatud kutsetunnistused:

Liitu kvaliteedihuviliste listiga ning ole toimuvaga kursis!

Hoiame sinu emaili kaitstud. Tutvu ka meie privaatsuspoliitikaga.

LIITU KVALITEEDILISTIGA