//EESTI KVALITEEDIÜHINGU ÜLDKOOSOLEK ZOOMis

EESTI KVALITEEDIÜHINGU ÜLDKOOSOLEK ZOOMis

Head Eesti Kvaliteediühingu liikmed!

Võttes arvesse kehtivaid  Terviseameti piiranguid ja seadusemuudatusi, mis võimaldavad mittetulundusühingutel viia üldkoosolekud läbi 31. oktoobrini, otsustas EKÜ juhatus kutsuda EKÜ üldkoosoleku kokku 08. oktoobril 2020.

24.05.2020 jõustunud „Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel)“ §3  Mittetulunudsühingute seaduse muutmine andis võimaluse kõigi juriidiliste isikute organite koosolekutel elektrooniliselt osalemiseks.

Koosolekut võib läbi viia kas:

  • a) ainult elektroonilise side vahendite abil;
  • b) selliselt, et saab osaleda nii elektroonilise side vahenditega kui kohapeal;
  • c) selliselt, et osaleda saab ainult kohapeal.

Kuidas täpselt, seda otsustab isik, kellel on õigus koosolek kokku kutsuda (üldkoosoleku puhul üldjuhul juhatus).

Võttes arvesse seadusemuudatusi, kehtivaid  Terviseameti piiranguid ja lähtudes muutlikest oludest, otsustas Eesti Kvaliteediühingu juhatus üldkoosoleku läbi viia ZOOM keskkonnas.

Palume Eesti Kvaliteediühingu liikmetel üldkoosolekul osalemisest või mitteosalemisest teatada hiljemalt 07. oktoobril, täites registreerimisvormi, mis asub siin: https://forms.gle/16ezvF89EjCbaM3N8

Koosolekul osalemiseks vajalik ZOOM link saadetakse registreerimisvormi kantud e-posti aadressile.

Juhul, kui Teil ei ole koosolekul võimalik osaleda, palume kirjalikult volitada teist ühingu liiget end esindama. Volitus tuleb saata hiljemalt 07. oktoobril digiallkirjastatult e-posti aadressile info@eaq.ee .

NB! Kehtivad vaid originaalallkirjadega (pdf) või digiallkirjastatud volitused. Lae vajalik volitus alla siit: Individuaalliikme volikiri EKÜ uldkoosolekuks_2020 või siit: Ettevõtte volikiri esindajale EKÜ üldkoosolekuks 08.10.2020

Päevakord:

14:00 – 14:15 Koosoleku avamine. Koosoleku läbiviimise korra tutvustamine. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra tutvustamine ja kinnitamine
14:15 – 14:45 Juhatuse aruanne Ühingu tegevusest 2019. aastal ja 2019. aasta majandusaruanne
14:45 – 14:50 Audiitori hinnangu kuulamine, kinnitamine. Hinnangu andmine juhatuse 2019. a tegevusele ja 2019. a majandusaruande kinnitamine
14:50 – 15:05 Ühingu 2020.a. tegevusplaani ja eelarve tutvustamine
15:05 – 15:10 Ühingu 2020.a. tegevusplaani ja eelarve kinnitamine. Audiitori valimine.

15:10 – 15:25 Nõukoja liikmete kinnitamine

Juhatuse liikme vahetus, uue juhatuse liikme valimine

15:25  – 15:30  Tunnustamine

15:30 – 15:45 Sõnavõtud (maksimum 5 min/sõnavõtt)
15:45 – 16:00 Koosoleku lõpetamine

Ettepanekuid päevakava täiendamiseks ootame e-posti aadressil info@eaq.ee hiljemalt 03. oktoobril.

Edukaks elektroonilisel koosolekul osalemiseks palume eelnevalt läbi lugeda EKÜ juhatuse poolt koostatud    EKÜ 2020.a elektroonilisel üldkoosolekul hääletamisel elektrooniliste võimaluste
kasutamise kord.

 

Kohtumiseni üldkoosolekul!

 

 

 

2020-10-01T16:17:28+02:00