Külastuste reeglid

//Külastuste reeglid
Külastuste reeglid2019-06-18T13:43:56+02:00

Eesti Kvaliteediühingu organisatsioonikülastustel osalemise reeglid (PDF)

 • Piiratud kohtade arvu tõttu teavitame alati korraldajat, kui on oodata külastusele hilinemist või mitteosalemist. Vaba koht on võimalus osalemiseks kellelegi ootelehelt.
 • Külastusele saabume 15 minutit, minimaalselt 5 minutit enne algust. Mõnede organisatsioonide puhul võib olla keeruline või võimatu külastusega hiljem liituda.
 • Oleme tänulikud, austavad ja viisakad vastuvõtja suhtes:
  • kohustume kinni pidama vastuvõtja poolt kehtestatud külastuse reeglitest;
  • viibime vastuvõtja aladel ja ruumides ainult koos vastuvõtja esindajaga;
  • märkame ja järgime hoiatavaid, keelavaid ja kohustavaid ohutusmärke ning täidame nende nõudeid;
  • käitume vastuvõtja aladel ja ruumides targalt, hoolivalt ja säästvalt;
  • peame kinni eelnevalt vastuvõtjaga kokku lepitud ajakavast;
  • küsime küsimusi ja arutleme kuuldud ning nähtud teemade üle vastavalt kokkuleppele vastuvõtjaga – kas jooksvalt või selleks määratud aegadel, näiteks peale vastuvõtja esitlusi;
  • omapoolseid tähelepanekuid, mõtteid ja soovitusi jagades oleme taktitundelised ning lähtume eeskätt vastuvõtja huvidest, mitte isiklikest ambitsioonidest;
  • me ei käitu audiitori või inspektori, vaid sõbraliku kolleegina, kellega jagatakse sageli nii edusamme kui õppimiskohti;
  • hoiame kuuldud teabe konfidentsiaalsust ja ei osunda seminaril räägitule avalikult.
 • Külastuse ajal on keelatud (välja arvatud juhul, kui vastuvõtja esindaja on andnud loa):
  • eemalduda külastajate grupist;
  • läheneda töötavatele seadmetele;
  • pildistada, filmida ja teha helisalvestusi;
  • segada teisi külastajaid, sh lülitame ettekannete ajal telefonid vaikseks ja arutleme tasaselt;
  • suitsetada ja tarvitada alkohoolseid jooke;
  • jätta prügi selleks mitte ettenähtud kohta.
 • Oleme kursis EKÜ organisatsioonikülastuste reeglitega ja neid mõistnud ning järgime neid külastuse ajal. Oleme teadlikud, et reeglite rikkumine võib kaasa tuua edaspidistel külastustel osalemise mittevõimaldamise.
 • Alaealised on asjakohastel külastustel oodatud osalema ainult eelneval kokkuleppel vastuvõtjaga, üldjuhul alates 6. eluaastast ja täiskasvanu saatel. Tasulise külastuse korral on kuni 16. eluaastani osalustasu 50% täishinnast.
 • Külastuse erireeglitest kinnipidamise tagamiseks kogutame vajadusel kinnitusi allkirjalehele.
 • Reeglitest mittekinnipidamisel anname esimesel korral hoiatuse ja teisel korral aastase osalemiskeelu.

Reeglite koostamisel oleme lähtunud:

 • vastuvõtjate ja eelnevate külastuste headest tavadest;
 • juhtimiskvaliteedi põhimõtetest;
 • EKÜ põhikirjast.

Reeglid on koostatud sügisel 2018 EKÜ liikmete poolt ja kinnitatud juhatuses kevadel 2019.