//Eesti Kvaliteediühingu juhtimisel töötatakse välja sotsiaalteenuste kvaliteedi enesehindamise töövahendit

Eesti Kvaliteediühingu juhtimisel töötatakse välja sotsiaalteenuste kvaliteedi enesehindamise töövahendit

1. jaanuaril 2018 jõustus Sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) muudatus, mis sätestab sotsiaalteenuse osutaja kohustuse lähtuda sotsiaalteenuse osutamisel üldtunnustatud kvaliteedipõhimõtetest: isikukesksus, teenuse võimestav iseloom, tulemustele orienteeritus, vajaduspõhine lähenemine, terviklik lähenemine, isiku õiguste kaitse, kaasamine, töötaja pädevus ja eetika ning organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine. Et aidata kaasa kvaliteedipõhimõtete sisu osas ühtsete arusaamade kujunemisele, töötas Sotsiaalkindlustusameti (SKA) kvaliteediosakond välja sotsiaalteenuste kvaliteedijuhise. Juhis laieneb kõigile teenustele ning on mõeldud nii sotsiaalteenuste korraldajatele, teenuseosutajatele kui teenuse kasutajatele. Sotsiaalteenuste osutajate tagasisidest on samas selgunud, et puudu on kindlustustundest, et teenus vastab kvaliteedipõhimõtetele.

Murekoha ühe lahendusena töötatakse koos teenuseosutajatega välja teenuste kvaliteedi enesehindamisvahend. Selleks on loodud töörühm, kuhu kuuluvad erinevate valdkonna organisatsioonide esindajad: sotsiaalse rehabilitatsiooni, erihoolekande ja asendushooldusteenuse osutajad ning esindusorganisatsioonide, kohalike omavalitsusüksuste ja SKA esindajad. Pärast töövahendi valmimist katsetatakse selle kasutamist ning teenustele tagasiside saamiseks viiakse läbi ka teenuseosutajate omavahelisi välishindamisi.

Kvaliteediühingu poolt veab protsessi juhatuse liige Keiu Talve, kes on kaasanud juhtgruppi ka valdkonna ekspertidena Jane Langemetsa ning  Stina Siemi.

Tegevused viiakse ellu ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames.

2020-11-09T10:10:45+02:00