Sotsiaalteenused

//Sotsiaalteenused
Sotsiaalteenused2020-12-29T12:06:58+02:00

Eesti Kvaliteediühing keskendub muuhulgas ka sotsiaalteenuste sektori inimeste ja organisatsioonide arengu toetamisele ning nende inspireerimisele.  EKÜ poolt veab protsessi juhatuse liige Keiu Talve, kes on kaasanud juhtgruppi ka valdkonna ekspertidena Jane Langemetsa ning  Stina Siemi.

Seni tehtud: 

 • Sotsiaalteenuste kvaliteedi enesehindamise töövahendi väljatöötamine 2019.a sügisel (Sotsiaalkindlustusameti tellimusel)
 • Šotimaa sotsiaal- ning tervishoiuteenuste standardi tutvustus 2020.a juhtimiskonverentsi raames
 • Sotsiaalteenuste sektori osapoolte ootuste ja vajaduste kaardistamine 2020.a kevadel
 • Sotsiaalteenustega seotud osapooltele kvaliteedi käsiraamatu kirjutamine (Sotsiaalkindlustusameti tellimusel)

Pakume:

 • individuaalset konsultatsiooni (nii omavalitsuse teenuste tervikliku ja ka organisatsioonide kvaliteedisüsteemi loomise nõustamist)
 • Koolituste, infoseminaride, projektide läbiviimist 
 • Arendus- ja koostööprojektide läbiviimist 
 • Eestisisese ning rahvusvahelise võrgustikuga kontaktide loomise vahendamist
 • Rahvusvahelise praktika Eestisse toomist
 • Parimate praktikate vahendamist- viime kokku sarnaseid teenuseosutajaid, et võimaldada kogemuste jagamist
 • Inspiratsiooni teistes sektorites toimivate lahenduste osas

Kui oled sotsiaalteenuste sektori osapool ja vajad abi või nõu mõne juhtimisküsimuse või teenuste kvaliteedi osas, siis võta julgelt ühendust: info@eaq.ee või keiu.talve@eaq.ee (tel: 509 7258)


Täpsemalt:

2020.a juhtimiskonverentsi „Voog“ raames kutsusime Eestisse Šotimaalt Paul Edie (Care Inspectorate Scotland), kes tutvustas Sotimaal 2018.aastast kehtivat kvaliteedistandardit sotsiaal- ning tervishoiuteenustes, mis põhineb väärtustel ning õigustel. Lisaks jagasid Eesti, Läti ja Leedu kolleegid oma praktikaid sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisest konverentsile järgneval päeval.

Sektori vajaduste ja ootuste kaardistamiseks viisime 2020.a kevadel läbi küsitlus, millele vastasid nii kohalikud omavalitsused, teenuseosutajad, sihtgrupi esindus- ja katusorganisatsioonid ning riigiametite ja ministeeriumi esindajad. Osapoolte huvi kvaliteedi edendamiseks on suur. Oodatakse nii koolitusi, kogemuste jagamist, asutuste külastusi, ABC koolitusi ning individuaalset nõustamist. Enamus vastajatest pidas ka vajalikuks sotsiaalteenustele eraldi kvaliteedisüsteemi loomist.

Hoolekande teenuste kvaliteedi tõstmiseks ja teenuste pidevaks arendamiseks on valminud hoolekandeteenuste kvaliteedi juhendmaterjal. Juhendmaterjal koosneb kolmest osast. Eesti Kvaliteediühinguga koostöös valmis neist esimene osa, mis annab ülevaate kvaliteedi olemusest, tagamise vajalikkusest ning peamistest teguritest, millele kvaliteedi tagamisel tähelepanu juhtida.  Hoolekandeteenuste kvaliteedi juhendmaterjal on kättesaadaval Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Eesti Kvaliteediühingu eestvedamisel töötati 2019.a sügisel välja sotsiaalteenuste kvaliteedi enesehindamise töövahend

Abivahendina teenuseosutajatele töötati Sotsiaalkindlustusameti projektina koos teenuseosutajate ning mitme erialaorganisatsiooniga välja teenuste kvaliteedi enesehindamise töövahend. Selleks loodi töörühm, kuhu kuuluvad erinevate valdkonna organisatsioonide esindajad: sotsiaalse rehabilitatsiooni, erihoolekande ja asendushooldusteenuse osutajad ning esindusorganisatsioonide, kohalike omavalitsusüksuste ja SKA esindajad. Kokku töötasid töövahendi väljatöötamiseks ligi 40 inimest 4. seminari jooksul. Pärast töövahendi valmimist katsetatakse selle kasutamist ning teenustele tagasiside saamiseks viiakse läbi ka teenuseosutajate omavahelisi välishindamisi (kevadel 2020.a.). EKÜ poolt vedas protsessi juhatuse liige Keiu Talve, kes kaasas juhtgruppi ka valdkonna ekspertidena Jane Langemetsa ning  Stina Siemi.

Projekti taust: 1. jaanuaril 2018 jõustus sotsiaalhoolekande seaduse muudatus, mis sätestab sotsiaalteenuse osutaja kohustuse lähtuda sotsiaalteenuse osutamisel üldtunnustatud kvaliteedipõhimõtetest: isikukesksus, teenuse võimestav iseloom, tulemustele orienteeritus, vajaduspõhine lähenemine, terviklik lähenemine, isiku õiguste kaitse, kaasamine, töötaja pädevus ja eetika ning organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine. Et aidata kaasa kvaliteedipõhimõtete sisu osas ühtsete arusaamade kujunemisele, töötas Sotsiaalkindlustusameti (SKA) kvaliteediosakond välja sotsiaalteenuste kvaliteedijuhise. Juhis laieneb kõigile sotsiaalteenustele ning on mõeldud nii sotsiaalteenuste korraldajatele, teenuseosutajatele kui teenuse kasutajatele. Sotsiaalteenuste osutajate tagasisidest on samas selgunud, et puudu on kindlustustundest, et teenus vastab kvaliteedipõhimõtetele.

Tegevust rahastati ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ vahenditest.