Kvaliteedijuhtimine sotsiaalteenustes: arengu toetamine ja inspireerimine

//Kvaliteedijuhtimine sotsiaalteenustes: arengu toetamine ja inspireerimine
Kvaliteedijuhtimine sotsiaalteenustes: arengu toetamine ja inspireerimine2020-11-12T14:18:38+02:00

Eesti Kvaliteediühing (EKÜ) keskendub muuhulgas ka sotsiaalteenuste sektori inimeste ja organisatsioonide arengu toetamisele ning nende inspireerimisele.  EKÜ poolt veab protsessi juhatuse liige Keiu Talve, kes on kaasanud juhtgruppi ka valdkonna ekspertidena Jane Langemetsa ning  Stina Siemi.

Seni tehtud: 

 • Sotsiaalteenuste kvaliteedi enesehindamise töövahendi väljatöötamine 2019.a sügisel (Sotsiaalkindlustusameti tellimusel)
 • Šotimaa sotsiaal- ning tervishoiuteenuste standardi tutvustus 2020.a juhtimiskonverentsi raames
 • Sotsiaalteenuste sektori osapoolte ootuste ja vajaduste kaardistamine 2020.a kevadel
 • Sotsiaalteenustega seotud osapooltele kvaliteedi käsiraamatu kirjutamine (Sotsiaalkindlustusameti tellimusel)

Pakume:

 • individuaalset konsultatsiooni (nii omavalitsuse teenuste tervikliku ja ka organisatsioonide kvaliteedisüsteemi loomise nõustamist)
 • Koolituste, infoseminaride, projektide läbiviimist 
 • Arendus- ja koostööprojektide läbiviimist 
 • Eestisisese ning rahvusvahelise võrgustikuga kontaktide loomise vahendamist
 • Rahvusvahelise praktika Eestisse toomist
 • Parimate praktikate vahendamist- viime kokku sarnaseid teenuseosutajaid, et võimaldada kogemuste jagamist
 • Inspiratsiooni teistes sektorites toimivate lahenduste osas

Kui oled sotsiaalteenuste sektori osapool ja vajad abi või nõu mõne juhtimisküsimuse või teenuste kvaliteedi osas, siis võta julgelt ühendust: info@eaq.ee või keiu.talve@eaq.ee  (tel: 50 97258)


Täpsemalt:

 1. Sektori vajaduste ja ootuste kaardistamiseks viisime 2020.a kevadel läbi küsitlus, millele vastasid nii kohalikud omavalitsused, teenuseosutajad, sihtgrupi esindus- ja katusorganisatsioonid ning riigiametite ja ministeeriumi esindajad. Osapoolte huvi kvaliteedi edendamiseks on suur. Oodatakse nii koolitusi, kogemuste jagamist, asutuste külastusi, ABC koolitusi ning individuaalset nõustamist. Enamus vastajatest pidas ka vajalikuks sotsiaalteenustele eraldi kvaliteedisüsteemi loomist. 
 2. 2020.a juhtimiskonverentsi „Voog“ raames kutsusime Eestisse Šotimaalt Paul Edie (Care Inspectorate Scotland), kes tutvustas Sotimaal 2018.aastast kehtivat kvaliteedistandardit sotsiaal- ning tervishoiuteenustes, mis põhineb väärtustel ning õigustel. Lisaks jagasid Eesti, Läti ja Leedu kolleegid oma praktikaid sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisest konverentsile järgneval päeval.
 3. Eesti Kvaliteediühing panustas sotsiaalteenuste kvaliteedikäsiraamatu valmimisse (ei ole veel ilmunud ja ei saa linkida)
 4. Eesti Kvaliteediühingu eestvedamisel töötati 2019.a sügisel välja sotsiaalteenuste kvaliteedi enesehindamise töövahend

Abivahendina teenuseosutajatele töötati Sotsiaalkindlustusameti projektina koos teenuseosutajate ning mitme erialaorganisatsiooniga välja teenuste kvaliteedi enesehindamise töövahend. Selleks loodi töörühm, kuhu kuuluvad erinevate valdkonna organisatsioonide esindajad: sotsiaalse rehabilitatsiooni, erihoolekande ja asendushooldusteenuse osutajad ning esindusorganisatsioonide, kohalike omavalitsusüksuste ja SKA esindajad. Kokku töötasid töövahendi väljatöötamiseks ligi 40 inimest 4. seminari jooksul. Pärast töövahendi valmimist katsetatakse selle kasutamist ning teenustele tagasiside saamiseks viiakse läbi ka teenuseosutajate omavahelisi välishindamisi (kevadel 2020.a.). EKÜ poolt vedas protsessi juhatuse liige Keiu Talve, kes kaasas juhtgruppi ka valdkonna ekspertidena Jane Langemetsa ning  Stina Siemi.

Projekti periood: august-november 2019

Osalejad/ töögrupp: 40 inimest 29 organisatsioonist (sh sotsiaalse rehabilitatsiooni, erihoolekande ja asendushooldusteenuse osutajad ning esindusorganisatsioonide, kohalike omavalitsusüksuste ja SKA esindajad

Töövorm: 4 töögrupi kohtumist/ seminari 

Käsitletud teemad: sotsiaalteenuste eesmärgid; sotsiaalteenuste kvaliteedi kaasaeg; enesehindamine, sisehindamine, siseaudit; teiste valdkondade ning riikide praktikad (sh haridus, Šotimaa näide); mõõdikute tüübid ning tasandid; kvaliteedi tagamise tõendid; hindamise tasemed; teenuseosutajate praktikate esitlused.

Väljundid:

 • Üldisel sotsiaalteenuste kvaliteedijuhise kriteeriumitel põhinevad näited tõenditest ning mõõdikutest, mis on abiks enesehindamise läbiviimisel (Exceli tabelina iga põhimõtte kohta eraldi).
 • Enesehindamise töövahendi täitmise juhend.
 • Enesehindamise töövahendi ning parendusplaani vorm (Exceli failina).
 • Enesehindamise töövahendi hindamistasemete kirjeldused.

Eelnimetatud väljundid olid sisendiks IT-töövahendi väljatöötamisele ning töövahendi katsetamisele kevadel 2020.a. 

Läbiviija: EKÜ juhatuse liige Keiu Talve koos valdkondlike praktikute/ekspertide Jane Langemetsa ning Stina Siemiga. 

Projekti taust: 1. jaanuaril 2018 jõustus sotsiaalhoolekande seaduse muudatus, mis sätestab sotsiaalteenuse osutaja kohustuse lähtuda sotsiaalteenuse osutamisel üldtunnustatud kvaliteedipõhimõtetest: isikukesksus, teenuse võimestav iseloom, tulemustele orienteeritus, vajaduspõhine lähenemine, terviklik lähenemine, isiku õiguste kaitse, kaasamine, töötaja pädevus ja eetika ning organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine. Et aidata kaasa kvaliteedipõhimõtete sisu osas ühtsete arusaamade kujunemisele, töötas Sotsiaalkindlustusameti (SKA) kvaliteediosakond välja sotsiaalteenuste kvaliteedijuhise. Juhis laieneb kõigile sotsiaalteenustele ning on mõeldud nii sotsiaalteenuste korraldajatele, teenuseosutajatele kui teenuse kasutajatele. Sotsiaalteenuste osutajate tagasisidest on samas selgunud, et puudu on kindlustustundest, et teenus vastab kvaliteedipõhimõtetele.

Tegevust rahastati ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ vahenditest.