EST | ENG

FacebookLinkedIn

Taotluse esitamine

ESITATAVAD DOKUMENDID

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumentidest tuleb koostada üks digitaalselt allkirjastatud konteiner, mis sisaldab järgmisi dokumente:
1)     eestikeelne CV-vorm (Kutse andmise kord, Lisa 2), kindlasti lisada taotletav tase
2)     koopia haridustaset tõendavast dokumendist;
3)     koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);
4)     õpi- või töömapp (koostamise juhendid asuvad allpool);
5)     maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
 

Õpimapi koostamise juhend
Töömapi koostamise juhend

Õpi- ja töömapi koostamisel soovitame kogemuste ja saavutuste all välja tuua konkreetsed näited. Lisaks soovitame olulisemate läbitud koolituste kohta lisada sisu kirjeldus, maht ja tunnistus.

Digiallkirjastatud, ühes konteineris dokumendid tuleb saata hiljemalt 06.novembriks e-posti aadressile kutse@eaq.ee

___________________________________________________________________________________

KUTSEEKSAMI TASU

Kutseeksam -  250 €
Lihtsustatud korras kutseeksam ja taastõendamisel – 175 €

Eesti Kvaliteediühingu liikmele kehtib soodustus 10%:
Kutseeksam – 225 €
Lihtsustatud korras kutseeksam ja taastõendamisel – 157,50 €

 

OLULINE! Kui taotlusdokumendid ei vasta nõuetele ja täiendusteks antud tähtaja (7 tööpäeva) jooksul puudusi ei kõrvaldata, siis kutseeksami tasu ei tagastata.

Kutseeksami tasu tuleb kanda Eesti Kvaliteediühing MTÜ kontole:
EE871010002019518005 (AS SEB Pank, kood 401)
Selgitusse tuleb kirjutada KUTSEEKSAM ning lisage eksami sooritaja ees- ja perekonnanimi.

 

Hindade kohta leiab lisainfot Kutsekoja internetilehelt aadressilt: 
https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10547312/hinnad