EST | ENG

FacebookLinkedIn

Põhikiri (kinnitatud 17.04.2012)

Ühingu kőrgeim juhtimisorgan on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas. Põhikirja muutmise-täiendamise otsustab üldkoosolek.

I Mittetulundusühingu nimi, asukoht ja őiguslik seisund

1.1. Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing Eesti Kvaliteediühing (edaspidi nimetatud Ühing).

1.2. Ühingu juhatuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja käesolevast pőhikirjast.

1.4. Ühing on füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, millel on pangaarve ja pitsat ning mis ei taotle oma tegevusega tulu.

1.5. Ühingu tulu vőib kasutada ainult pőhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.6. Ühingu vahendid moodustuvad liikmemaksudest, muudest käesoleva pőhikirjaga lubatud liikmete poolt tasutavatest maksetest, vabatahtlikest annetustest ja ühingu tegevuse tulemusena saadud vahenditest.

II Ühingu tegevuse eesmärk

2.1. Aidata kaasa Eesti ettevőtete ja organisatsioonide konkurentsivőime suurenemisele läbi juhtimiskvaliteedi- ja innovatsioonialase kompetentsi suurendamise ja kvaliteediinfrastruktuuri arendamise;

2.1.1 osaleda Eesti Vabariigi kvaliteedipoliitika kujundamises ning kvaliteedialase infra- ja tugistruktuuride väljaarendamises;
2.1.2 aidata kaasa juhtimiskvaliteedialase teadlikkuse ja  kvalifikatsiooni tõstmisele nii avalikus, era- kui kolmandas sektoris;
2.1.3 osaleda koolituse ja täiendõppe läbiviimisel;
2.1.4 tutvustada ja propageerida erinevaid juhtimis- ja innovatsioonimeetodeid ja levitada vastavat oskusteavet;
2.1.5 levitada kvaliteedialast informatsiooni;
2.1.6 esindada Eestit Euroopa Kvaliteediorganisatsioonis(EOQ) ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides;
2.1.7 organiseerida riigisisest ja rahvusvahelist koostööd asjast huvitatud organisatsioonide ja üksikisikutega;
2.1.8 ühendada kvaliteedihuvilisi organisatsioone ja inimesi.

2.2. Ühingu eesmärkide saavutamise peamisteks vahenditeks ja tegevusvormideks on:

2.2.1. konsultatsioonide, seminaride, konverentside-foorumide ja näituste korraldamine;
2.2.2. erialaste koolituste ja őppereiside korraldamine;
2.2.3. konsultatsioonide ja eksperthinnangute andmine juhtimiskvaliteedi, innovatsiooni ja kvaliteediinfrastruktuuri arendamisega seotud valdkondades;
2.2.4. asjakohaste turu-uuringute ja analüüside koostamine, vastavasisuliste andmebaaside koostamine ja haldamine;
2.2.5. tunnustusskeemide rakendamine erinevates valdkondades ja majandussektorites;
2.2.6. parimate kogemuste tutvustamine ja vőrdlusanalüüs;
2.2.7. juhtimiskvaliteedi, innovatsiooni ja kvaliteediinfrastruktuuri arendamisega seonduvate projektide algatamine, juhtimine ja osalemine vastavasisulistes projektides;
2.2.8. koostöövőrgustike arendamine;
2.2.9. kvaliteedi- ja innovatsioonialaste teavikute, kirjanduse, őppe- ja metoodiliste materjalide ning infotrükiste koostamine, tőlkimine, kirjastamine ja levitamine;
2.2.10. kvaliteedialased tunnustus-, hindamis-, sertifitseerimis-, akrediteerimisalased tegevused;
2.2.11. vőimaluste loomine oma liikmetele huvialaseks suhtlemiseks ja klubiliseks tegevuseks;
2.2.12. teised eesmärkide saavutamist toetavad tegevused.

III Ühingu vahendid

3.1. Ühingu vahendid moodustuvad:

3.1.1 Ühingu liikmemaksudest;
3.1.2 muudest ühekordsetest, juhatuse koosoleku otsusega määratud maksetest;
3.1.3 vabatahtlikest annetustest;
3.1.4 Ühingu tasulistest üritustest;
3.1.5 kvaliteedialase kirjanduse ja materjalide müügist;
3.1.6 muudest seadusega ettenähtud korras saadud tuludest.

3.2. Ühingu liikmemaksude suuruse ning tasumise korra määrab üldkoosolek.         

3.3. Ühingu vahendite laekumist, arvestust ja säilitamist korraldab ühingu juhatus.

3.4. Üldkoosoleku otsusega vőib ühingu vahenditest moodustada fonde ja sihtkapitale, mille kasutamise ja käsutamise korra määrab üldkoosolek.

3.5. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest.

3.6. Ühingu logo ja nime kasutamise őigused ja korra kinnitab ühingu juhatus.

IV Ühingu liikmed, nende őigused ja kohustused

4.1. Ühingul on individuaal, kollektiiv- ja auliikmed.

4.2. Ühingu individuaalliikmeteks on üksikisikud ja kollektiivliikmeteks organisatsioonid, kes:

4.2.1. tunnistavad ja täidavad Ühingu pőhikirja;
4.2.2. osalevad ühingu tegevuses;
4.2.3. tasuvad regulaarselt liikmemaksu;
4.2.4. ühingu auliige on vabastatud liikmemaksust;
4.2.5. ühingu auliikmete nimetamisel lähtub juhatus “Auliikme statuudist”.

4.3. Ühingu liikmeks astuda soovija esitab juhatusele sellekohase avalduse, mille juhatus vaatab läbi ühe kuu jooksul. Juhatusel on őigus vastuvőtmisest keelduda, kui selle vastu on rohkem kui pooled juhatuse liikmetest.

4.4. Ühingu liikmeks astuda soovija omandab liikme őigused pärast juhatuse positiivset otsust ja liikmemaksu tasumist.

4.5. Ühingu liikmel on őigus:

4.5.1. osaleda Ühingu ja selle osakondade  tegevuses;
4.5.2. vőtta osa Ühingu üldkoosolekutest;
4.5.3. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;
4.5.4. saada juhatuse tegevuse kohta vajalikku teavet;
4.5.5. saada teavet üldkoosoleku päevakorda vőetud küsimuste kohta, tutvuda üldkoosoleku protokolliga ja saada sellest väljavőtet;
4.5.6. taotleda Ühingu tegevusega seotud küsimuste ja ettepanekute vőtmist üldkoosoleku päevakorda.

4.6. Ühingu liige on kohustatud:

4.6.1 vőtma osa Ühingu tegevusest ja aitama kaasa tema arengule ning eesmärkide saavutamisele;
4.6.2 järgima Ühingu üldkoosoleku otsuseid;
4.6.3 tasuma Ühingu liikmemaksu ja muid üldkoosoleku otsusega määratud makse;
4.6.4 hoidma oma tegevuse ja käitumisega kőrgel Ühingu mainet, tema liikme au ja väärikust, tutvustama Ühingu tegevuse eesmärke ja pőhimőtteid;
4.6.5 käituma Ühingu liikmete suhtes ausalt ja lugupidavalt.

4.7. Ühingu liikmete väljaarvamine:

4.7.1 Ühingu liige, kes korduvalt rikub Ühingu pőhikirja vői kahjustab olulisel määral Ühingu mainet, vőidakse juhatuse koosoleku otsusega Ühingust välja arvata.
4.7.2 Ühingu liige, kes ei ole tasunud Ühingu liikmemaksu 1,5 aasta jooksul, vőidakse juhatuse koosoleku otsusega Ühingust välja arvata.
4.7.3 välja arvatud liikmele teatatakse väljaarvamisotsusest viivitamatult kirjalikult.
4.7.4 Ühingu liige, kes soovib Ühingust lahkuda, esitab juhatusele sellekohase avalduse; Ühingust väljaastumine toimub ainult majandusaasta lőpus; Ühingu liikmeskonnast lahkumisel vői väljaarvamisel liikmemakse ei tagastata.

4.8 Ühingu kollektiivliikmed vőivad olla kőik Ühingu tegevuse arendamisele materiaalselt kaasa aidata soovivad juriidilised isikud.

4.8.1 kollektiivliikmeks astumisel tuleb esitada Ühingu juhatusele kirjalik avaldus, mille kohta juhatuse teeb otsuse ühe kuu jooksul avalduse laekumise päevast arvates;
4.8.2. kollektiivliige on kohustatud esitama Ühingule kirjalikult oma organisatsiooni esindavate isikute andmed;
4.8.3. kollektiivliikmetele laienevad kőik Ühingu liikmete őigused ja kohustused; üldkoosolekul hääletamisel on kollektiivliikmel sőltumata esindajate arvust ainult üks hääl.

V Ühingu juhtimine                                                                                            

5.1 Ühingu kőrgeim organ on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas, juhatuse poolt määratud tähtajal.

5.1.1. üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatus, teatades sellest Ühingu liikmetele ette vähemalt 15 päeva; üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse ära üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord.

5.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku järgmistel juhtudel:

  • vähemalt 10% liikmete otsusel;
  • juhatuse otsusel;
  • revidendi nőudmisel.

5.3. Hääletamise protseduur üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorra punkti kohta eraldi.

5.4. Üldkoosoleku käik ja vastuvőetud otsused fikseeritakse üldkoosoleku protokollis; protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.5. Kirjalikult esitatud lahkarvamused lisatakse protokollile.

5.6. Üldkoosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekus osaleb üle poole Ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole kohal nőutav arv liikmeid, on őigus üldkooslek 15 päeva jooksul uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on sama päevakorraga ning pädev vastu vőtma otsuseid, olenemata esindatud liikmete arvust.

5.7. Üldkoosoleku otsused vőetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud:

5.7.1. pőhikirja muutmine, milleks on vajalik 2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest;
5.7.2. ühingu tegevuse lőpetamine, milleks on vajalik  2/3 üldkoosolekul esindatud liikmete häältest.

5.8. Üldkoosolek:

5.8.1. kinnitab pőhikirja, teeb selles muudatusi ja parandusi;
5.8.2. valib audiitori;
5.8.3 valib ühingu liikmete hulgast juhatuse liikmed;
5.8.4. arutab läbi ja kinnitab juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande ning audiitori poolt esitatud aruande, annab hinnangu ühingu finantsmajanduslikule tegevusele ja määrab edasised tegevussuunad;
5.8.5. otsustab ühingu tegevuse muutmise, lőpetamise, ühinemise ja jagunemise.

5.9. Üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kőik juhatuse liikmed.

5.10. Ühingut juhib vähemalt kolme ja mitte rohkem kui üheksaliikmeline juhatus. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

5.10.1. juhatuse liikmeteks on üldkoosoleku vői juhatuse poolt valitud isikud, kellest vähemalt poolte elukoht on Eestis; juhatuse volituste tähtaeg on 3 aastat.
5.10.2. juhatusel on őigus määrata juhatuse liikmete hulgast erivolitustega isikuid.

5.11. Juhatuse liikmeid vőib üldkoosoleku otsusega enne volituste tähtaja lőppemist ametist tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise pärast vői vőimetuse pärast ühingut juhtida.

5.12. Juhatuse koosolek toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda kvartalis.

5.13. Juhatuse koosolek on otsustusvőimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

5.13.1. juhatuse koosoleku otsus on vastu vőetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 koosolekul osalenud liikmetest;
5.13.2. juhatus vőib otsuseid vastu vőtta ilma koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult 2/3 juhatuse liikmetest.

5.14. Juhatus tegeleb ühingu jooksva asjaajamisega ning tegutseb seaduse, üldkoosoleku ja käesoleva pőhikirjaga määratud volituste piires.

5.14.1. juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille viseerivad koosoleku juhataja ja protokollija; juhatuse protokolli koopia saadetakse igale juhatuse liikmele.

5.15. Juhatuse ülesanneteks on:

5.15.1. Ühingu liikmemaksu ja muude maksete vastuvőtmine, arvestuse pidamine ning otsustamine kasutamise üle;
5.15.2. Ühingu raamatupidamise korraldamine;
5.15.3. Ühingu liikmete ja kollektiivliikmete vastuvőtmine, väljaarvamine ning arvestuse pidamine;
5.15.4. Ühdkoosolekute kokkukutsumine;
5.15.5. Ühingu tegevuskava, -eelarve ja -aruande koostamine ja selle täitmise kindlustamine;
5.15.6. Ühingu juhtimine ja sisestruktuuri kujundamine üldkoosolekute vaheajal;
5.15.7. Ühingu osakondade  tegevusplaanide ja eelarvete kinnitamine ning töö koordineerimine;
5.15.8. Juhatus võib ellu kutsuda erinevaid ajutisi ja alalisi toimkondi ning nõukodasid.

5.16. Juhatuse liige vőib anda oma kohustused ja volitused edasi teisele juhatuse liikmele; kohustuste edasi andmisest teatab juhatuse liige juhatuse koosolekule kirjaliku avaldusega, kus on märgitud kohustuste edasiandmise pőhjus ja kestus ning kellele soovitakse kohustused edasi anda; volituste ja kohustuste edasiandmise kinnitab juhatus.

5.17. Juhatuse liikmel on őigus nőuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist, selleks esitab ta juhatusele vastavasisulise avalduse; kulutuste aktsepteeritavuse otsustab juhatus.

5.18. Juhatuse liikmed vastutavad pőhikirja või seaduse rikkumise tagajärjel ühingule süüliselt tekitatud kahju eest.

5.18.1. juhatuse liikmete vastu esitatava nőude aegumistähtaeg on kolm aastat rikkumise toimumisest vői rikkumise avastamisest.

5.19. Juhatuse esimehe ülesanneteks on juhatuse poolt määratud piirides:

5.19.1. Ühingu juhtimine ja esindamine;
5.19.2. Ühingu töötajatega töölepingute sőlmimine, nende tegevusvaldkondade ja tööülesannete kindlaksmääramine;
5.19.3. lepingute sőlmimine teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega ühingu eesmärkide saavutamiseks ja vajalike ülesannete lahendamiseks;
5.19.4. kinnisasjade vői registrisse kantud vallasasjade vőőrandamine vői asjaőigusega koormamine juhatuse vastava otsuse alusel;
5.19.5. Ühingu tegevusplaani väljatöötamine eesmärkide saavutamiseks ning tegevusplaani täitmise korraldamine;
5.19.6. Ühingu rahaliste vahendite käsutamine juhatuse poolt määratletud piirides.

5.20. Juhatuse esimees vői juhatuse liikmed üheskoos esindavad ühingut kőigis őigustoimingutes.

5.21. Juhatuse esimeest ja aseesimeest vőib juhatuse otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmisel vői vőimetuse korral ühingut juhtida;

5.21.1. juhatuse esimees ja aseesimees vőivad oma kohalt tagasi astuda, jäädes juhatuse liikmeteks, esitades juhatusele sellekohase avalduse.

5.22. Juhatuse aseesimehe ülesandeks  on juhatuse esimehe ülesannete täitmine perioodil, kui juhatuse esimees ei viibi Eestis või mõnel muul põhjusel ei saa täita oma ülesandeid. Samuti juhul ja määras, mis on täiendavalt kokku lepitud juhatusega.

5.23. Ühingu liikmetel on őigus moodustada piirkondlikke ja erialaseid sektsioone.

5.23.1. erialased vői piirkondlikud sektsioonid moodustatakse Ühingu liikmete vastavasisulise avalduse alusel, mille kinnitab Ühingu juhatus;
5.23.2. sektsioonide töö juhtimiseks moodustatakse sektsiooni liikmetest sektsiooni juhatus;
5.23.3. sektsiooni juhatus koostab sektsiooni tegevuskava ja eelarve, mis on kooskőlas ühingu pőhikirja ja tegevuskavaga ning teavitab sellest Ühingu juhatust.

5.24. Ühingu liikmetel on őigus moodustada ühingu põhikirjaliste eesmärkidega seotud seltsinguid. 

5.25. Sektsiooni juhatuse ülesanneteks on:

5.25.1. sektsiooni tegevuskava, -eelarve ja -aruande koostamine ning esitamine kinnitamiseks ühingu juhatusele;
5.25.2. Ühingu juhatuse poolt kinnitatud tegevuskava ja -eelarve täitmise tagamine;
5.25.3. osakonna tehingutega seotud arvepidamise korraldamine ja tõendusdokumentide esitamine juhatusele;
5.25.4. sektsiooni juhtimine ja sisestruktuuri kujundamine.

5.26. Sektsiooni juhatusel on őigus:

5.26.1. osaleda sektsiooni tegevuses ja selle eesmärkide täitmisele kaasaaitamises;
5.26.2. kasutada ühingu juhatuse poolt kinnitatud eelarve ulatuses rahalisi ja muid vahendeid kinnitatud tegevusplaani elluviimiseks;
5.26.3. esindada ühingu sektsiooni avalikel üritustel;
5.26.4. saada juhatuselt juhtimise kohta vajalikku teavet;
5.26.5. saada teavet üldkoosoleku päevakorda vőetud küsimuste kohta, tutvuda üldkoosoleku protokolliga ja saada sellest väljavőtet;
5.26.6. taotleda sektsiooni tegevusega seotud küsimuste ja ettepanekute vőtmist üldkoosoleku päevakorda;
5.26.7. taotleda ühingu juhatuselt toetust sektsiooni tööks ja selle eesmärkide täitmiseks.

5.27. Sektsiooni juhatuse liikmed vastutavad pőhikirja ja seadusnőuete rikkumise tagajärjel ühingule süüliselt tekitatud kahju eest.

5.27.1. sektsiooni juhatuse liikmete vastu esitatava nőude aegumistähtaeg on kolm aastat rikkumise toimumisest vői rikkumise algusest. 

VI Aruandlus ja kontroll

6.1. Ühingu üldkoosoleku poolt valitud audiitor kontrollib ühingu finantsmajanduslikku tegevust ja ühingu tegevuse vastavust kehtivale seadusandlusele ja pőhikirjale, milleks talle tagatakse juurdepääs vajalikele dokumentidele.

6.2. Revisjon viiakse läbi vastavalt seadusele vői vähemalt 10% liikmete nőudmisel. 

VII Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerime toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslik juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.