EST | ENG

FacebookLinkedIn

Eesti Pärl

Eesti Kvaliteediühing pakub aastaringselt erinevate sektorite organisatsioonidele juhtimiskvaliteedi taseme hindamise teenust, mille eesmärgiks on toetada, innustada ja tunnustada neid avaliku, erasektori ja kolmanda sektori organisatsioone, kes on orienteeritud väljapaistvate tulemuste saavutamisele oma organisatsiooni terviklikul ja süstemaatilisel arendamisel.

Teenus on oma olemuselt organisatsiooni (või selle allüksuse) tervikliku toimivuse hindamise diagnostika ja strateegilise arendamise tööriist ning see põhineb organisatsiooni enesehindamise ja sõltumatute  ekspertide (assessorite) poolt läbiviidud välishindamise koondtulemuste analüüsile.

Organisatsiooni juhtimiskvaliteedi hindamine omakorda tugineb Euroopas laialdaselt kasutatud ja uuendatud EFQM-i täiuslikkuse mudelile  (EFQM Excellence Model) ja sellega seotud RADAR´i hindamismetoodikale, mis on tõhus diagnostikavahend organisatsiooni juhtimissüsteemide hindamiseks, sisemiste protsesside korrastamiseks, arengupotentsiaali määratlemiseks ja seeläbi suurepäraste tulemuste saavutamiseks.

 

Mis kasu annab organisatsiooni juhtimiskvaliteedi hindamine?

 • Võimalus õppida tundma ja kasutama rahvusvaheliselt tunnustatud täiuslikkuse mudelit ja hindamismetoodikat ning selle abil analüüsida süsteemselt ja terviklikult oma organisatsiooni toimivuse taset ja arengupotentsiaali.
 • Tõsta oma organisatsiooni jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet ning suurendada võtmehuvipoolte rahulolu.
 • Kaasata oma töötajaid organisatsiooni juhtimise analüüsi ja arengu kavandamisesse ning seeläbi tugevdada organisatsioonikultuuri.
 • Saada sõltumatute ekspertide poolt objektiivne välishinnang oma organisatsiooni juhtimiskvaliteedi taseme kohta (sh põhjalik tagasisideraport organisatsiooni tugevustest  ja parendusvaldkondadest koos ekspertide asjatundlike soovitustega).
 • Võimalus võrrelda oma organisatsiooni täiuslikkuse taset Eesti parimate organisatsioonidega ja õppida nende kogemusest.
 • Saada positiivset avalikku tunnustust ja tähelepanu oma saavutuste eest organisatsiooni jätkusuutlikul arendamisel.

 

Kuidas toimub organisatsiooni juhtimiskvaliteedi hindamise protsess?

 • Esmalt viib organisatsioon läbi enesehindamise EFQM-i täiuslikkuse mudeli kriteeriumide alusel nii võimaldajate kui ka tulemuste lõikes, analüüsides organisatsiooni  poolt saavutatud tulemusi ja tegevusi nende tulemuste saavutamiseks.

-          Enesehindamise läbiviimiseks on võimalik saada tuge Eesti Kvaliteediühingult (nt organisatsiooni esindajate osalemine enesehindamise koolitustel, Kvaliteediühingu poolt atesteeritud eksperdi konsultatsioon ja/või sisekoolitus organisatsioonis).

 • Seejärel esitab organisatsiooni esindaja Eesti Kvaliteediühingule sooviavalduse juhtimiskvaliteedi hindamise teenuse tellimiseks ja selle alusel sõlmitakse organisatsiooniga koostööleping, milles määratletakse konkreetse organisatsiooni vajadustest lähtuvalt osalemistingimused (sh konkreetsed tegevused, ajakava, assessorid, maksumus jms).
 • Enesehindamise tulemuste alusel koostab organisatsioon vormikohase taotlusdokumendi  ja esitab selle Kvaliteediühingu projektijuhile.

-          Taotlusdokumendi koostamiseks on võimalik saada tuge Eesti Kvaliteediühingult (nt organisatsiooni esindajate osalemine enesehindamise koolitustel, kus muuhulgas käsitletakse ka taotlusdokumendi koostamise temaatikat; Kvaliteediühingu poolt atesteeritud eksperdi konsultatsioon ja/või sisekoolitus organisatsioonis).

 • Organisatsiooni juhtimiskvaliteedi välishindamise läbiviimiseks moodustatakse organisatsiooni tegevusvaldkonnast sõltuvalt 2-3-liikmeline ekspertide (assessorite) meeskond,  kes viib organisatsiooni taotlusdokumendi jm asjakohaste dokumentide analüüsi alusel läbi eelhindamise, valmistab kooskõlastatult organisatsiooni esindajaga  ette ja viib läbi 1-2-päevase organisatsiooni külastuse, koostab organisatsioonile lisaväärtust andva tagasisideraporti ja tutvustab seda järelkülastusel/tagasiside seminaril.

-          Konkreetsed tegevused välishindamise läbiviimiseks tulenevad organisatsiooni vajadustest ja määratletakse koostöölepingus.

-          Välishindamist teostavad Kvaliteediühingu poolt atesteeritud pikaajalise ja mitmekülgse hindamiskogemusega eksperdid, kelle koondnimekiri ja kompetentsusprofiilid avalikustatakse Kvaliteediühingu kodulehel.

 • Sõltuvalt välishindamise tulemustest saab organisatsioon taotleda saavutatud juhtimiskvaliteedi taseme osas tunnustust:

 

Tunnustusskeemi Eesti Pärl tasemed:

*             Eesti Pärl III- suurepäraselt juhitud organisatsioon: 500+

                  *             Eesti Pärl II – eeskujulikult juhitud organisatsioon:  400+

                  *             Eesti Pärl I – hästi juhitud organisatsioon: 300+

 

Tagasisideraportis esitatud lõppskoori summa on aluseks tunnustusskeemi vastava taseme tunnustuse määramisele

Tunnustus (sh õigus kasutada Eesti Pärl´i logo) antakse organisatsioonile üle iga-aastasel Eesti Kvaliteediühingu kvaliteedikonverentsil ning selle kehtivusaeg on kaks aastat.

Soovi korral võib organisatsioon saada Eesti Kvaliteediühingult tuge parendusprotsessi kavandamiseks ja elluviimiseks (nt välishindamise tulemusel selgunud mõjusate parendusvaldkondade valik ja parendusprojektide elluviimise kavandamine; parendusprojektide edukuse hindamine). Parendusprotsessi toetamiseks sõlmitakse organisatsiooniga eraldi koostööleping või määratletakse vastavad tingimused juba juhtimiskvaliteedi hindamist puudutavas koostöölepingus.

 

Küsi lisainfot ka projektijuhilt: Kersti Pärn, tel. 5016079, kersti@eaq.ee.