EST | ENG

FacebookLinkedIn

Walter Masingu auhinna kriteeriumid

Walter Masingu auhinna annab välja Eesti Kvaliteediühing koostöös Saksa Kvaliteediühinguga (DGQ) iga kahe aasta järel.

 
1. Sissejuhatus 
Auhinna annab välja Eesti Kvaliteediühing koostöös  Saksa Kvaliteediühinguga iga kahe aasta järel. Eesti Kvaliteediühingu auliikme ja toetaja, samuti Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni EOQ asutajaliikme ning esimese presidendi ning Saksa Kvaliteediühingu DGQ asutajaliikme ja kauaaegse esimehe auks ja tema teenete tunnustamiseks nimetatakse auhinda „Walter Masingu auhinnaks”. Saksamaal antakse Walter Masingu auhinda välja alates 1982. aastast. Eestis väljaantava auhinna kriteeriumid tuginevad sarnastele põhimõtetele. 
 
2. Auhinna väljaandmise eesmärk 
Auhind peab ajendama Eesti Kvaliteediühingu liikmeid ja kõiki kvaliteedihuvilisi kvaliteedialaseid mõtteid ja ideid vahetama ning omandatud teadmisi laiemale üldsusele kättesaadavaks tegema. Auhinnaga tuleb esile tõsta isikuid, kelle uued ideed ja saavutused kvaliteedi alal on kvaliteedijuhtimise ja kvaliteedi tagamise seisukohast olulise tähtsusega. 
 
3. Konkursi väljakuulutamise üldine kord ja osavõtutingimused 
3.1 Konkursi väljakuulutamine 
Konkurss kuulutatakse välja Eesti Kvaliteediühingu  poolt. Konkursi väljakuulutamisel nimetatakse tööde viimane esitamistähtaeg. Konkursitööd esitatakse läbi Eesti Kvaliteediühingu büroo auhinnakomisjoni liikmetele (vaata punkt 4.2). 
 
3.2 Töö liik ja vormistus 
Töö peab käsitlema üht kvaliteedi üldteemat ja olema koostatud ainult selleks konkursiks. Töö tuleb esitada eesti või inglise keeles elektrooniliselt (PDF) ja 1 eksemplar kõvaköites. See ei või olla kirjutatud varem kui 3 aastat enne esitamistähtaega. 
 
Konkursitöö aluseks võib olla: 
• iseseisev teaduslik uurimis- ja arendustöö, näiteks teaduslik artikkel, diplomitöö, bakalaureusetöö, magistritöö või doktoritöö. 
• uute töötamisviiside, meetodite või kvaliteedialase praktilise lahenduse käsitlemine. 
Töö ise ei tohi ületada 30 masinakirjalehekülge. Lisad küsitlustulemuste, tabelite jms näol on lubatud. 
 
3.3 Osavõtutingimused 
Konkursist võivad osa võtta füüsilised isikud, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või residendid. 
 
4 Hindamise ja auhinna kätteandmise kord 
4.1 Hindamiskriteeriumid 
Esitatud tööde hindamiseks kehtivad järgmised põhikriteeriumid: 
• originaalsus 
• tähtsus praktikas või teaduslikus uurimistöös kasutamiseks 
• teemakäsitlus 
• esitus ja vormistus. 
 
4.2 Auhinnakomisjon 
Eesti Kvaliteediühingu juhatus nimetab auhinnakomisjoni koosseisu, mille juhiks määratakse üks ühingu juhatuse liikmetest. See juhatuse liige teeb ühtlasi auhinnakomisjoni nimel toiminguid. Auhinnakomisjoni toimingud on konfidentsiaalsed. Auhinna määramise ettepanekuid peab auhinnakomisjon ühehäälselt toetama. Seejärel saadab auhinnakomisjoni esimees need lõpliku otsuse tegemiseks edasi Eesti Kvaliteediühingu juhatusele. 
 
4.3 Muud tingimused ja eeldused 
Auhind antakse ühele ja samale isikule vaid üks kord. Varasemad konkursivõitjad ei saa järgmistest konkurssidest osa võtta. Eesti Kvaliteediühing jätab endale võrdväärsete tööde korral ja auhinnakomisjoni soovitusel õiguse auhinna jagamiseks. Eesti Kvaliteediühingul on õigus vastava tasemega tööde puudumisel jätta auhind välja andmata. Konkursile laekunud tööd on autorikaitse objekt ja nende mistahes vormis kasutamine või levitamine ilma autori ja Eesti Kvaliteediühingu  loata on keelatud. 
 
5. Auhinna väljaandmine 
Auhinna suurus on 1000 eurot. Auhinna saaja saab vastava tunnistuse. Auhinnad antakse välja Eesti Kvaliteediühingu konverentsil. Konkursivõitja kuulutatakse välja ja tema töö avaldatakse pärast auhinna üleandmist Eesti Kvaliteediühingu kodulehel.
 
 
Eesti Kvaliteediühing 
Tallinn, 2017