EST | ENG

FacebookLinkedIn

Kvaliteediühingu uus auliige Neeme Kärbo

Neeme Kärbo sai Eesti Kvaliteediühingu auliikme staatuse tänutäheks ja tunnustuseks eduka pikaajalise ja laiahaardelise tegevuse eest kvaliteedijuhtimise valdkonna arendamisel. Neeme panuseks on olnud Lõuna-Eesti sektsiooni tegevuste märkimisväärne edendamine ning turismikvaliteedi ja energia- ning ressursitõhususe suundade käivitamine-arendamine Eesti Kvaliteediühingus.

 

Sinu tee Eesti Kvaliteediühingusse?

Kvaliteediühinguga liituma kutsus mind minu hea õppejõud Tartu Ülikooli õpingute ajast Olev Saks 2001. aastal. Tol ajal töötasin konsultatsioonifirmas Geomedia, mis põhiliselt tegeles konsultatsioonidega strateegilise planeerimise valdkonnas ning omavalitsuste arengu- ja planeerimisvaldkonna nõustamisega. Muuhulgas tuli süveneda ettevõtete konkurentsivõime arendamise ja teadusmahuka ettevõtluse tulevikusuundade planeerimisega seotud teemadesse ning võimalikke arenguperspektiive uurides tulid esile tootearenduse ja -kvaliteediga seotud teemad nagu toote nõuetele vastavus, vastavushindamine, tööstusmetroloogia ja sertifitseerimine. Teemad ja seosed äratasid sügavama huvi kvaliteedijuhtimise vastu, ühtlasi tekkis mõte uurida, kuidas ülikool ning ettevõtjad saaksid tulevikuperspektiive silmas pidades valdkonnas paremini koostööd teha ja kuidas neid teemasid käsitleda Tartu arengustrateegias.

Kuna kvaliteedijuhtimine tundus andvat lisaväärtust ka mu igapäevasele tegevusele strateegilise juhtimise konsultandina, siis oligi Olev Saksa ettepanek igati huvipakkuv.

2002. aastal andis Olev Saks oma EKÜ Lõuna-Eesti sektsiooni juhi ülesanded mulle edasi ja nii algas minu aktiivsem tegevus Eesti Kvaliteediühingus. Oma nõu ja jõu ning kogemustega olid heaks abiks ja toeks Olev, Erich Asumäe ja Peeter Salk. Nende toel ja samas ka valvsa silma all sain esimesed kogemused EKÜ ja sektsiooni asjaajamisel.

 

Sinu eestvedamisel pöördus Lõuna-Eesti sektsiooni tegevus rohkem väljapoole, hakkasite korraldama erinevaid avalikke seminare ja ettevõttekülastusi, päris mitmed neist toimusid koostöös Tartu Linnavalitsuse ja ISO-klubiga. Mida tõstaksid esile?

Tänu Olevi ja Erich´i isiklikele kontaktidele prof. Walter  Masingu ja tema perekonnaga ning Walter Masingu elutöö väärtustamisele sai ellukutsutud seminari- ja ettevõttekülastuste sari "Kvaliteet algab mõõtmisest", nimetus pärineb ühest Walter Masingu tuntud mõttest. Toimus palju erinevaid seminare metroloogia, toote kvaliteedi, kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise valdkondades. Siinkohal oli suureks abiks ja toeks Tartu linnavalitsuse ettevõtlusoskond eesotsas osakonna juhataja Malle Blumenauga, kes suurel määral toetasid seminare ja ettevõttekülastusi rahaliselt.

 

Üsna tihedat koostööd tegime tol ajal ISO-klubiga, Ahto Tihkani ja Terje Keerbergi abil levitati Lõuna-Eesti seminaride infot ka ISO-klubi listis ja nii on osalnud Tartu seminaridel mitmed Tallinnas asuvad EKÜ liikmed. Koos ISO-klubiga käisime Balti Laevaremondi Tehases, Elcoteq Tallinnas, Silberautos, Häädemeestel Maxiti tehases, Kunda Nordic Tsement tehases, AS A. Le Coq´is jne. Tollal tegutses Jaan Paeveere juhtimisel Narvas ka Q-klubi, nendega koos käisime Kohtla Kaevandusmuusemis, Narva Elektrivõrkudes ja Narva-Jõesuu Sanatooriumis.

 

Tunned põhjalikult Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna mudelit. Oled assessor?

Jah, Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna assessoriks kutsus mind 2002.a aprillis Tiia Tammaru. Sellest protsessist tekkis põhjalikum ausaam EFQM täiuslikkuse mudelist ja selle praktilisest kasutamisest ettevõtte tegevuse hindamisel. Samuti andis assessorite meeskonnas osalemine suurepärase meeskonnatöökogemuse.

2004. aastal toimunud Eesti Juhtimiskvaliteediauhinna konkursil osalesin juba juhtassessorina. Tänu väga heale assessoritemeeskonnale ning ekspert Tõnu Heinale Heivälist oli see suurepärane kogemus.

 

Oled EKÜ turismikvaliteedi suunale alusepanija ja olid aastaid ka selle eestvedaja. Ehk räägid sellest mõne sõnaga?

2004 aasta kevadel kutsus Tiia Tammaru mind osalema Eesti Turismiettevõtete kvaliteediprogrammi pilootprojektis. Sellest kasvas EAS Turismiarenduskeskuse eestvedamisel välja terve Eesti turismiettevõtjate kvaliteediprogramm, mis kestis 2005-2010. Praktiliselt kogu kvaliteediprogrammi toimumise vältel oli koolituste korraldamisel EASi koostööpartneriks Eesti Kvaliteediühing ja esimestel aastatel oli mul meeldiv võimalus olla selles protsessis EKÜ-poolne projektijuht ning ekspert. Hiljem liitus Ly Siilak, kellest on tänaseks saanud turismisuuna hoidja EKÜs

Nende aastate jooksul sain hindamatuid kogemusi nii turismiettevõtete nõustaja, assessori kui ka koolituste korraldajana. Ja loomulikult andis selles programmis osalemine head kontaktid erinevat tüüpi ja suurusega turismiettevõtete esindajate ning erinevate turismiorganisatsioonide, nagu Eesti Maaturism ja Eesti SPA Liit esindajatega.

Tänu heale koostööle juba mainitud Eesti Turismiettevõtete Kvaliteediprogrammis Margus Timmoga MTÜst Eesti Maaturism ja Irene Väli ning Aire Tofferiga on mul õnnestunud Eesti Kvaliteediühingu esindajana osaleda Eesti maaturismie ettevõtete järgusüsteemi arendamisel ning samuti ka Eesti SPA-de järgustüsteemi väljatöötamisel-arendamisel ning maaturismiettevõtete kui ka SPA-de hindamisel järkude andmiseks.

 

Teine laiem, Eesti tootmisettevõtete jaoks oluline tegevusvaldkond, mille eestvedajaks EKÜs praeguseni oled, on energia- ja ressursitõhusus ning energiajuhtimine - osa terviklikust juhtimissüsteemist, mis sarnaselt keskkonnajuhtimisega ka tihedalt  seotud kvaliteedijuhtimisega. Sinu eestvedamisel on teemadering tõusmas ka EKÜ tegevussuundade seas järjest olulisemale kohale. Miks just energia- ja ressursijuhtimine?

Õigupoolest on ju Ühingus juba mõned aastad räägitud laiemast elukvaliteedist ja Ühingust kui elukvaliteediga tegelejast-edendajast. Ressursi- ja energiatõhusus on üks konkreetne valdkond mille abil saab tegeleda elukvaliteediga ja seda nii üksikisiku kui ettevõtte konkurentsivõime kontekstis.

Energia- ja ressursitõhususest rääkides tuleks ilmselt alustada sellest, et tegemist on nii globaalses kui Euroopa Liidu maastaabis väga oluliste teemadega, mis puudutavad üheltpoolt rohkemal või vähemal määral kõiki inimesi ja samas hakkavad üha enam mõjutama ettevõtete/organisatsioonide konkurentsivõimet aga ka mainet.

Selliste globaalsete aga samas nii igapäevaste teemadeni olen jõudnud läbi isikliku huvi, mida on toetanud projektijuhi töö Sihtasutuses Tartu Teaduspark. Tänu teaduspargi tegevjuht Toomas Noorema varasematele sidemetele ja positiivsele suhtumisele Eesti Kvaliteediühingu tegevustesse, oli mul algusest peale olemas ka tööandja-poolne toetus EKÜ tegevuste arendamiseks.

Teaduspargis on mu peamisteks ülesanneteks olnud erinevate rahvusvaheliste projektide ettevalmistamine ja juhtimine; peamisteks töövaldkondadeks innovatsioon ja ettevõtlusklastrid, tootearendus, pooltööstuslike laborite arendamine, energiajuhtimine ning nutikad energialahendused. Kuna minu tegevusvaldkonnad seondusid üsna paljuski kvaliteedivaldkonnaga, siis ongi olnud väga hea võimalus leida sünergiat igapäevase töö ja EKÜ ettevõtmiste osas – koostöös teaduspargiga on toimunud erinevaid ettevõttekülastusi, seminare ja koolitusi nii tootearenduse ja ökodisaini kui kvaliteedijuhimise ja Lean-juhtimise valdkonnas.

Olen erinevate teaduspargi projektide raames koordineerinud-korraldanud kahe tootaerenduse käsiraamatu väljaandmist, mis muuhulgas sisaldavad ka kvaliteedikontrolli ja kvaliteedijuhtimist käsitlevaid osi.

 

Milliste teemadega oled hetkel EKÜ liikmena lisaks energiajuhtimisele veel seotud?

Tänu Siret Kegeli initsiatiivile on olnud mul võimalus alates 2012. aasta sügisest osaleda Kvaliteedijuhi kutsestandardi väljatöötamise meeskonnas, samuti osalen Maaturismi poolt kokkukutsutud Rukkilille järgumärgise ekspertide töörühmas ja püüan anda oma panuse Lõuna-Eesti sektsiooni tegemiste õnnestumisse.

 

Oled tuntud kui väga hea projektijuht, uute asjade algataja ja eestvedaja... Tundub, et Sul on eriline anne inimesi koostööle õhutada.

Mul on olnud lihtsalt hea võimalus kohtuda ja koostööd teha väga paljude toredate ja oma erialal väljapaistvate inimestega. Tänu kvaliteediühingu kaudu tekkinud kontaktidele oleme saanud aastate jooksul korraldada päris palju ettevõtete külastusi nii Tartus kui üle-Eesti, kus ettevõttete esindajad on meid külalislahkelt võõrustanud ja rääkinud meile oma kogemustest kvaliteedijuhtimises, oma õnnetumistest ja väga õpetlikest ebaõnnestumistest. Mul on hea meel, et ettevõtted on meid usaldanud ja olen siiralt tänulik kõigile neil headele koostööpartneritele.

Kõigi nende aastate jooksul on oma nõu ja jõuga olnud nii minule kui kogu Lõuna-Eesti sektsioonile toeks kogu kvaliteediühingu juhatus eesotsas Asko Talu ja Tiia Tammaruga. Seoses erialase tegevusega ja toimetamistega Eesti Kvaliteediühingu ridades on kujunenud välja väga head ja pikaajalised koostöösidemed Jari Kukkoneniga VitaLonga OÜst, Tõnu Heinaga HeiVälist, Tiit Hindreuse ja BureauVeritase meeskonnaga.

Lisaks Eesti Kvaliteediühingu juhatusele, kes mind auliikmeks nimetamisega kõige kõrgemalt tunnustas, tahan veelkord tänada kõiki eelpool nimetatuid ja kõiki teisi häid ning suurepäraseid inimesi, kellega mul on õnnestunud Eesti Kvaliteediühingus oldud aastate jooksul koostööd teha.

 

Aitäh Neeme! Loodame väga, et Sinu huvi kvaliteedijuhtimise erinevate teemade vastu lükkab Sind edaspidigi uute ja põnevate ideede elluviimisele.  Edu ja kordaminekuid Sulle!